Általános szerződési feltételek (Concierge)

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES

(MEYER & LEVINSON KFT. – MEYER & LEVINSON ACCOUNTING KFT. – MEYER & LEVINSON FINANCE KFT. – MEYER & LEVINSON STARTUP KFT. – MEYER & LEVINSON DPS KFT. – RIPORT APPLICATIONS KFT. – MEYER & LEVINSON LEGAL)

 

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Tel.: +36 1 445 1 445

info@meyerlevinson.com

www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUSINESS CONCIERGE SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) tartalmazzák a 

 

  • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 

(a továbbiakban: “Szolgáltató”

 

által a jelen ÁSZF alapján nyújtott, vállalkozások pénzügyi folyamatait személyreszabottan támogató, azt automatizmusok és egyéb módszerek alkalmazásával átláthatóbbá tevő (úgynevezett Business Concierge) szolgáltatásra (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) vonatkozó részletes és általános feltételeket. 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) részére nyújtja, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatóval a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások (könyvelési és bérszámfejtési, gazdasági tanácsadási, székhelyszolgáltatási stb.) tekintetében jogviszonyban állnak-e.
 2. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Megbízó közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a Megbízó jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket. Az előbbiekre tekintettel kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban ismertetett feltételeket.

 

2. A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

 

 1. A Megbízó a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó adatlap (a továbbiakban: “Adatlap”) illetve az Adatlaphoz kapcsolódó díjtáblázat (a továbbiakban: “Díjtáblázat”) aláírásával fogadja el, mely Adatlap tartalmazza a Megbízó mint szerződő fél adatait, a Megbízó által a Szolgáltatás keretében igénybe venni kívánt részszolgáltatásokat és egyéb a Szolgáltatás nyújtása, valamint a felek közötti jogviszony szempontjából lényeges rendelkezéseket. Az Adatlap Megbízó általi aláírása létrehozza a felek között a Szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt, egyúttal a Megbízó kijelenti, hogy a Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatlapot a Szolgáltatás nyújtására irányuló megbízás elfogadásaként a Szolgáltató is aláírással látja el.
 2. A Szolgáltató rögzíti, hogy az Adatlap aláírására és azzal egyidejűleg az ÁSZF rendelkezéseinek Megbízó általi elfogadására elektronikusan, a https://www.docusign.com/ weboldalon keresztül elérhető elektronikus aláírási platformon keresztül kerül sor. A Megbízó az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az Adatlapnak a fentiek szerinti aláírását a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyban érvényesnek tekinti és ezennel lemond arról, hogy az Adatlap, illetve jelen ÁSZF szerint létrejövő jogviszony érvényességét az aláírás tényének megtörténtére, az aláíró személyének azonosságára, az aláírás módjára tekintettel megtámadja. Az előbbi kötelezettség a Szolgáltatót is megfelelően terheli. 
 3. Nem jön létre a jelen ÁSZF szerinti jogviszony a fentiektől eltérő csatornán, például e-mailben, telefonon, élőszóban vagy bármilyen más online vagy offline csatornán keresztül, addig amíg a Megbízó az Adatlap általa történő aláírását megelőzően előzetesen megismerhető ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten el nem fogadja.
 4. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való bármely eltérés kizárólag az Adatlapon kifejezetten feltüntetett és a Szolgáltató által visszaigazolt megállapodás útján lehetséges. Eltérő megállapodás hiányában az Adatlap és a jelen Szerződés rendelkezései közötti eltérés esetén a jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak.
 5. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony – a felek eltérő megállapodása hiányában – határozatlan időre jön létre. A Szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját, illetve amennyiben a jogviszony határozott időtartamra jön létre, ennek tényét és a határozott időtartam végét az Adatlap tartalmazza. 

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

 1. Jelen Szerződés alapján a Megbízó a jelen ÁSZF további pontjaiban meghatározott feltételekkel megbízza a Szolgáltatót, hogy részére a Szolgáltatás körébe tartozó és az Adatlapon megjelölt feladatokat ellása és szolgáltatásokat nyújtsa a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal, mely megbízást a Szolgáltató az Adatlap aláírásával elfogad. 
 2. A Szolgáltatáson belül a Szolgáltató egyes részszolgáltatásokat – melyeket a felek közösen határoznak meg – alapszolgáltatásként (a továbbiakban: “Alapszolgáltatás”), míg egyes részszolgáltatásokat – melyeket a felek szintén közösen határoznak meg – mint az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó opcionális, kiegészítő szolgáltatást (a továbbiakban: “Kiegészítő Szolgáltatás”) nyújt. Az Alapszolgáltatásba és a Kiegészítő Szolgáltatásba tartozó részszolgáltatásokat az Adatlap tartalmazza. 
 3. Amennyiben a Megbízó utólag, az Adatlapon korábban megjelölt részszolgáltatásokon túlmenően további részszolgáltatásokat kíván igénybe venni akár úgy, hogy az Alapszolgáltatásba tartozó szolgáltatások körét bővíti, akár úgy, hogy további Kiegészítő Szolgáltatásként kívánja azt igénybe venni, úgy az erre irányuló igényét köteles a Szolgáltató felé jelezni. A Szolgáltató a további igénybe venni kívánt részszolgáltatásra külön ajánlatot küld, melynek a Megbízó általi elfogadása esetén a Szolgáltató a felek által megállapított időponttól kezdődően ezen további részszolgáltatásokat is nyújtja a Megbízó részére Alap- vagy Kiegészítő Szolgáltatásként, szintén a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal. A Szolgáltatás körébe tartozó feladatok, részszolgáltatások bővülése esetén a felek új Adatlapot írnak alá, mely azonban a jogviszony kezdő időpontját nem érinti. 
 4. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat, illetve részszolgáltatásokat folyamatosan, a feladat, illetve részszolgáltatás jellegétől függően, illetve a felek megállapodása szerint napi, heti vagy havi rendszerességgel teljesíti. Egyes feladatokat és részszolgáltatásokat (például a Kiegészítő Szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásokat) a Szolgáltató kizárólag eseti jelleggel, a Megbízó oldalán felmerülő és általa jelzett igény esetén lát el. A Szolgáltatás keretében ellátandó egyes részszolgáltatások külön ajánlathoz és annak a Megbízó általi elfogadásához, valamint bizonyos esetekben a szolgáltatásnyújtás feltételeit rögzítő külön megállapodáshoz kötött. 
 5. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben kifejezetten meg nem határozott Szolgáltatás nyújtását csak erre irányuló, külön, írásban kifejezett nyilatkozata alapján vállalja, azonban a Megbízó olyan Szolgáltatás nyújtását, mely jelen Szerződésben kifejezetten nem került meghatározásra vagy amelynek igénybevételére irányuló igényét a Megbízó az Adatlapon nem jelezte, illetve amellyel kapcsolatosan a felek előzetesen nem állapodtak meg, a Szolgáltatótól nem követelheti. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meg nem határozott Szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget, úgy azt a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő, különös feltételekhez kötheti, illetve azzal kapcsolatosan további, egyedileg meghatározott díj felszámítására jogosult.
 6. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF, illetve az annak alapján létrejövő jogviszony nem eredményez kizárólagosságot a Szolgáltatás nyújtása tekintetében, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást egyéb megbízók részére is nyújtani függetlenül attól, hogy ezen egyéb megbízók esetlegesen a Megbízó versenytársának minősülnek-e. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy az előbbi körülmények vizsgálatára a fenti okokból nem kerül sor.   

 

4. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 1. A Szolgáltató az általa jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatás keretében nyújtott egyes részszolgáltatásokat az alábbiakban meghatározott tartalommal – és amennyiben az Adatlap eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – vállalási határidők szerint nyújtja, továbbá az egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatosan a Megbízót az alább részletezett kötelezettségek terhelik. 
 2. Az alább részletezett részszolgáltatások Alapszolgáltatás vagy Kiegészítő Szolgáltatás jellegét a felek a 3.2. pont rendelkezéseivel összhangban az Adatlapon rögzítik. Az Alapszolgáltatás esetében minden esetben megállapításra kerül egy maximális időkeret, melynek erejéig a Szolgáltató az Alapszolgáltatást a Díjtáblázatban megjelölt díjazásért ellátja, illetve amelyet meghaladóan külön díjat számít fel. Az előbbi időtartam az Adatlapon kerül feltüntetésre.
 3. A Szolgáltatás kizárólag magyar nyelven érhető el, azonban a Megbízó igénye szerint a Szolgáltató a Szolgáltatás egyes elemeit angol nyelven is elérhetővé teszi a Megbízó számára, továbbá a Szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt is angol nyelven végzi.
 4. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően úgynevezett onboarding folyamatot folytat le, melynek keretében a Szolgáltató felméri a Megbízó üzleti és stratégiai céljait, működési jellemzőit, továbbá kijelöli a célok megvalósításához szükséges eszközök és folyamatok körét. Az onboarding folyamat időigényét (maximum óraszám) és időtartamát (befejezési határidő) a Szolgáltató Megbízó részére adott ajánlatával összhangban az Adatlap tartalmazza. Az onboarding lefolytatására a felek által közösen egyeztetett időpontokban, illetve ütemezés szerint kerül sor, legkésőbb az Adatlapon megjelölt időpontig. 
 5. A Szolgáltató rögzíti, hogy jelen ÁSZF alapján az ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Szolgáltatások nyújtását biztosítja az ott meghatározott tartalommal és rendszerességgel.

5. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 1. A kötelezettségeik teljesítése, illetve jogaik gyakorlása során a felek kötelesek kölcsönösen és jóhiszeműen együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, az ÁSZF, illetve az annak alapján nyújtott Szolgáltatásra kiható – különösen azt akadályozó vagy meghiúsító – minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.
 2. A Megbízó köteles a Szolgáltatót minden a Szolgáltatás szempontjából releváns tényről, körülményről, adatról és információról – amelyek nélkül a Szolgáltató részéről a szerződésszerű teljesítés nem lehetséges és nem is várható – amennyiben lehetséges a Szolgáltatás megkezdése előtt, egyebekben a Szolgáltató felhívására haladéktalanul tájékoztatni. A Megbízó előbbi kötelezettségének teljesítése érdekében köteles továbbá a Szolgáltató részére átadni minden, az előbbieket tanúsító dokumentumot, amennyiben ilyen rendelkezésre áll. A Megbízó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat, dokumentumokat és információt nem szolgáltatja a Szolgáltató részére, a Szolgáltató nem képes és nem köteles a Szolgáltatás teljesítését megkezdeni, továbbá a Megbízó késedelmével a Megbízottra irányadó teljesítési határidők meghosszabbodnak.
 3. A Megbízó az adatokat, információt főszabályként elektronikus úton, az alábbi módok valamelyikén köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani:
  1. e-mail útján történő megküldés a Szolgáltató által megjelölt e-mail címre;
  2. a Szolgáltató által használt ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszer útján; 
  3. a Megbízó saját ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszerének útján, melyhez a Megbízó a Szolgáltató részére hozzáférést biztosít;
  4. a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrehozott rendszer útján, melyhez a Megbízó a Szolgáltató részére hozzáférést biztosít;
  5. a Megbízó részére a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás keretében a Szolgáltató által végzett digitalizáció útján. 

4. A Megbízó köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kötelezettséget vállal azért, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során valamennyi vonatkozó hatósági és törvényi előírást maradéktalanul betart és érvényesít. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben a Megbízót terhelik.

5. A Megbízó a Szolgáltatást kizárólag saját működésével kapcsolatosan jogosult igénybe venni, a Szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott és esetlegesen harmadik fél által is felhasználható információt, megállapítást stb. nem jogosult hasznosítani vagy harmadik fél részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átadni vagy egyéb módon átruházni. Az előbbi kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a Megbízó érdekeinek szem előtt tartásával, a legjobb tudása szerint, és a lehető legmagasabb szakmai színvonalon nyújtani.

7. A Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatást elsősorban munkavállalói útján teljesíti, azonban jogosult harmadik, megfelelő szakmai ismerettel rendelkező személyt mint alvállalkozót, tanácsadót – különös tekintettel a Meyer & Levinson Cégcsoport tagjait – a Megbízó hozzájárulása nélkül igénybe venni azzal, hogy a Szolgáltató az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a Szolgáltatást maga látta volna el. A Szolgáltató az igénybe vett alvállalkozókkal köteles titoktartási megállapodást kötni és azt betartatni.

8. A Megbízó köteles a Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan előírt rendszereket használni, melynek előfizetési vagy egyéb díjai a Megbízót terhelik, ezek díjait a Szolgáltatásért fizetendő és Díjtáblázatban meghatározott díjak nem tartalmazzák.

9. A Megbízó köteles az általa használt rendszerekhez (beleértve pénzügyi rendszereket), adatbázisokhoz illetve a Szolgáltató által előírt rendszerekhez a Szolgáltatás keretében ellátandó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékig hozzáférést biztosítani. Amennyiben szükséges, a Megbízó köteles a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató részéről az adott feladat vonatkozásában kijelölt személy részére külön okiratba foglalt és a címzett által elfogadott módon meghatalmazást adni és biztosítani számára az adatokhoz történő hozzáférést, az ehhez szükséges felhatalmazást (beleértve banktitok megismeréséhez kapcsolódó felhatalmazást), felmentést és minden egyéb szükségessé váló nyilatkozatot megadni. Ameddig a Megbízó az előbbieket nem szolgáltatja, illetve adja meg a Szolgáltató vagy az általa kijelölt személy részére, a Szolgáltató nem köteles (illetve bizonyos esetekben nem is képes) a Szolgáltatás keretében teljesítendő feladatok ellátására, így erre tekintettel a Megbízó késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja, illetve a Szolgáltatóra irányadó határidők a Megbízó késedelmével meghosszabbodnak.

10. Amennyiben a Megbízó részére könyvelési szolgáltatást nem a Szolgáltató nyújt, úgy a Megbízó köteles biztosítani, hogy a részére könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozás a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve elengedhetetlen könyvelési és egyéb nála rendelkezésre álló iratokat a Szolgáltató részére átadja. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az előbbiek elmaradásából eredő semmilyen késedelemért, illetve hátrányos jogkövetkezményért. 

11. A Szolgáltató a fenti 5.9. pont szerint megadott hozzáférést, illetve az annak során megismert adatokat, információt köteles megőrizni és bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyekkel oszthatja meg az ahhoz szükséges mértékig. Az előbbiek betartásáért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. 

12. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nyújtott konzultációs, tanácsadási jellegű feladatokat kizárólag hivatalos munkaidőn belül, a felek által közösen egyeztetett időpontban köteles nyújtani. A konzultáció keretében a Szolgáltató köteles a felmerült kérdésekben a Megbízót tájékoztatni, és egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Szolgáltatót a lehetőségek ismertetésén túl további kötelezettség nem terheli, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni.

13. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Megbízó által rendelkezésére bocsátott számlák, illetve egyéb bizonylatok, egyéb dokumentumok jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése, illetve a szerződések tartalmának, jogszabályoknak történő megfelelőségének, illetve érvényességének vizsgálata. 

 

6. DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Megbízó a Szolgáltatás igénybevételéért díj (a továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles, melyek mértékét és azok számításának módját a Díjtáblázat tartalmazza. A Díj áll egyrészről a felek által Alapszolgáltatásként meghatározott részszolgáltatás díjából (a továbbiakban: “Alapszolgáltatási Díj”) és a Kiegészítő Szolgáltatásként meghatározott részszolgáltatások díjából (a továbbiakban: “Kiegészítő Szolgáltatási Díj”). A Megbízó tudomásul veszi, hogy egyes Kiegészítő Szolgáltatási Díjak nem kerülnek kifejezett módon a Díjtáblázatban feltüntetésre, hanem arra a Megbízó külön ajánlatot köteles kérni a Szolgáltatótól. 
 2. A Díj minden esetben forintban (HUF) vagy euróban (EUR) kerül megállapításra, illetve feltüntetésre, melyek mellett a Szolgáltató minden esetben egyértelműen jelzi a Megbízó részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli.
 3. A Díj magában foglalja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a Szolgáltató oldalán felmerült költségeket, beleértve az esetlegesen igénybe vett alvállalkozók díját. 
 4. A Szolgáltató a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát fenntartja, azonban az árváltoztatást megelőzően köteles arról a Megbízót értesíteni. A megváltoztatott árak – ellenkező rendelkezés hiányában – azt követő hónaptól érvényesek, amely hónapban a Szolgáltató a Megbízót értesítette. Visszamenő hatállyal történő árváltoztatásra kizárólag a Megbízó hozzájárulásával van lehetőség. 
 5. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő Díjakból általánosan, esetleg egyes Megbízók részére vagy általános jelleggel, illetve meghatározott időtartamra kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Megbízó nem követelheti tőle.
 6. Az Alapszolgáltatási Díj – a felek eltérő megállapodása hiányában – havonta fizetendő. A Kiegészítő Szolgáltatási Díj eseti jelleggel, az adott Kiegészítő Szolgáltatás Megbízó általi igénybevételét követően utólag, azt követő hónapban fizetendő, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a Szolgáltató teljesítette. Egyes Kiegészítő Szolgáltatási Díjak a jellegükből adódóan az előbbiektől eltérő időszakonként kerülhetnek a Megbízó részére felszámításra.
 7. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében ellátott feladatokra fordított munkaórákról részletes elszámolást vezet az általa vagy a felek által közösen meghatározott rendszerben, melyet a Megbízó által fizetendő Díjról kiállítandó számlát megelőzően küld meg a Megbízó részére a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig. A Megbízó a kimutatásra a megküldéstől számított 2 munkanapon belül észrevételeket tehet. Amennyiben a Megbízó a kimutatásra az előbbi határidőn belül nem reagál, úgy a kimutatás elfogadottnak tekintendő. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót és a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Alapszolgáltatással kapcsolatosan órakimutatás megküldésére csak abban esetben kerül sor, amennyiben az adott hónapban az Alapszolgáltatásra fordított munkaórák száma a meghatározott maximális óraszámot túllépte. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, a Megbízó pedig jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízó legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 9. napjáig vagy – amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy – a következő munkanapig a kimutatásra nem reagál, úgy a Szolgáltató a Díjjal kapcsolatos számláját automatikusan, a Megbízó jóváhagyása nélkül jogosult kiállítani a Megbízó részére.
 8. A Szolgáltató a Megbízó által fizetendő díjakról szóló számláját a Megbízó Adatlapon feltüntetett e-mail címére küldi meg. A Megbízó a díjakat a számlában szereplő határidőig köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató a számláját elektronikus úton állítja ki, mellyel kapcsolatosan a Megbízó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.
 9. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót és a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes a Díjtáblázatban szereplő tételeket a Szolgáltató alvállalkozója – amely az adott feladatot teljesíti – jogosult közvetlenül részben vagy egészben kiszámlázni a Megbízó részére.
 10. A Megbízó részéről a Díj megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. 
 11. Amennyiben a Megbízó bármely díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani és azt a Megbízótól követelni. Az előbbieknek megfelelően a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke.
 12. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató által kiállított valamely számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megbízó köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes deviza középárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megbízó késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megbízó a Szolgáltatónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.
 13. A Szolgáltató a Megbízó hozzájárulása, illetve külön értesítése nélkül jogosult a Szolgáltatót a Megbízó irányába esetlegesen terhelő fizetési kötelezettségét a Megbízó által fizetendő Díj összegébe beszámítani.
 14. Amennyiben a Megbízó bármely Díj megfizetésével egy (1) hónapot meghaladóan késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a jogviszony fenntartásával a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására nem köteles és minden késedelemből eredő jogkövetkezmény és felelősség a Megbízót terheli. A Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztése azonban nem érinti a Megbízónak a Díj fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató a Díj iránti igényét a felfüggesztéstől függetlenül fenntartja.

7. TITOKTARTÁS

 

 

 1. A jelen Szerződés tartalma, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, beszállítóinak adatai, c) a felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.
 2. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség különösen azokra az információkra, amelyről valamelyik fél bizonyítani tudja, hogy:
  1. a) köztudomású volt vagy jelenleg az, vagy amely nem a szerződő Felek hibájából vált köztudomásúvá; 
  2. b) valamelyik fél függetlenül fejlesztette ki anélkül, hogy a másik fél bizalmas információját felhasználta volna;
  3. c) egy olyan harmadik személytől jutott az információhoz, aki az információ tekintetében nem állt titoktartási kötelezettség alatt; 
  4. d) úgy szerzett az adott információról tudomást, hogy nem vonatkozott rá titoktartási kötelezettség; vagy
  5. e) az információ felfedését valamely, az adott félre vonatkozó jogi rendelkezés írja elő.
 3. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.
 4. A felek a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására
 5. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.
 6. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.
 7. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.
 8. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVIII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.
 9. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

 

 1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás, az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen utasítás adására a Megbízó jogosult kizárólag írásban, azonban a Szolgáltató köteles minden késedelem nélkül tájékoztatnia a Megbízót, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami vagy más uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
 3. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 4. A fenti 8.1. pontban írtakra tekintettel, mivel a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, a GDPR 28. cikk (3) bekezdése értelmében kötelező az adatfeldolgozásról szóló olyan szerződés megkötése, amely meghatározza az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait. A felek az előbbi kötelezettségüknek a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező adatfeldolgozói megállapodás útján tesznek eleget, amelyet a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával magára nézve szintén kötelezőnek ismer el.
 5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó érdekében kezelt és a kezelésük során tudomására jutott valamennyi információt és személyes adatot bizalmasan, az üzleti titoktartás szabályainak megfelelően kezeli.
 6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket, segíti továbbá a Megbízót, hogy a GDPR előírásait be tudja tartani, továbbá késedelem nélkül rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Megbízó kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, illetve lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által végzett auditokat. A Megbízó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót abban az esetben, amennyiben egy érintett gyakorolni kívánja a GDPR szerinti jogait. Amennyiben a Megbízó mulasztásából valamely információ nem vagy késedelmesen jut el a Szolgáltató részére, és ebből a Szolgáltatónak kára keletkezik vagy az érintett a Szolgáltatóval szemben ebből kifolyólag követelést érvényesít, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul kártalanítja.
 7. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti jogviszony megszűnik, úgy a Szolgáltató az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat a Megbízó részére visszaszolgáltatja, majd azokat – mivel kezelésük, illetve feldolgozásuk jogalapja a szerződéses jogviszony megszűnésével együtt szintén megszűnik – azokat véglegesen és visszavonhatatlanul valamennyi rendszeréből és nyilvántartásából törli, a papír alapon rendelkezésre álló adatokat pedig megsemmisíti, kivéve azon adatokat, amelynek megőrzése a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

 

9. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

 

 1. A Megbízó felelős minden olyan késedelemért, hibáért, kárért vagy (adat)veszteségért, amely az általa a Szolgáltató részére adott szakszerűtlen és nem teljes körű információkból vagy tény, illetve információ elhallgatásából ered. 
 2. A Megbízó viseli az üzleti tevékenységével kapcsolatos valamennyi kockázatot. Semmilyen körülmények között nem tartozik a Szolgáltató felelősséggel a Megbízóval szemben az üzleti veszteségekért, profit vesztésért, várt megtakarítások elmaradásáért, adatok elvesztéséért vagy károsodásáért, harmadik felek követeléseiért vagy a közvetett károkért. 
 3. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan esetlegesen okozott károkért való felelősségének mértéke három (3) havi Alapszolgáltatási Díj összegének megfelelő összeg, legfeljebb azonban a Szolgáltató szakmai felelősségbiztosítása alapján káreseményenként kifizetendő legnagyobb összegig terjed.
 4. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, bármilyen a Szolgáltatóval szemben fennálló jelen Szerződésből eredő követelés érvényesítésének határideje a Ptk. 6:22. § (3) bekezdésével összhangban a követelés esedékessé válásától számított egy (1) év. A Szolgáltatónak a Megbízóval szemben fennálló követelése a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési határidőn belül évül el.
 5. A Megbízó felel a Szolgáltató részére átadott iratok és az azokban szereplő gazdasági események (valódiság)tartalmáért, az átadott iratok, adatok és feljegyzések hitelességéért és azok teljeskörűségéért, azzal kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az általa a Megbízó részére tanácsadási jellegű szolgáltatás keretében nyújtott tanáccsal kapcsolatos jogkövetkezményekért, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy egyéb hivatalos szerv az általánostól eltérő jogértelmezéséből ered. 
 7. A Szolgáltató megfelelő és észszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az általa alkalmazott szoftverek biztonságának megőrzése érdekében, hogy azok vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védettek legyenek és hibamentesen működjenek. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz is a Szolgáltató, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Megbízó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a szoftvereken belül megadott, illetve a Szolgáltató részére továbbított információkat.
 8. Amennyiben a Szolgáltató a Megbízó részére a Szolgáltatás keretében bármilyen pénzügyi műveletet végez vagy készít elő, úgy az adatok pontosságának, megfelelőségének (végső) ellenőrzése a Megbízó mint a tranzakciót végső soron jóváhagyó fél feladata és felelőssége.
 9. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ami az általa a Megbízó részére kialakított szabályrendszerek, tétel címkék és egyéb hasonló, a Szolgáltatás nyújtásának keretében megalkotott előírásoknak a Megbízó vagy a Megbízó munkavállalói, illetve tevékenységében közreműködő alvállalkozói általi helytelen alkalmazásából ered.
 10. A Szolgáltató részére a Megbízó által bármely rendszerben kiosztott különféle hozzáférési jogosultságok pontos beállításáért a Megbízó tartozik felelősséggel, a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős azért, ha a jogosultsági beállítások bármilyen hibája miatt harmadik személy (beleértve magát a Szolgáltatót is) olyan adatokhoz, információkhoz jut hozzá, amelyet a Megbízó nem kívánt az adott harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni (a Szolgáltató vonatkozásában nem tartoznak az előbbi körbe a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatok). A Megbízó feladata és felelőssége, hogy a jogosultsági beállításokat rendszeresen ellenőrizze, illetve felülvizsgálja.  
 11. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján papíralapú dokumentumok megőrzését vállalja a Megbízó részére, úgy a Szolgáltató nem felelős az iratok megsemmisüléséért, illetve megrongálódásáért, amennyiben azt a Szolgáltatónak nem felróható, illetve ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozza, továbbá abban az esetben sem, amennyiben az iratok megsemmisítésére a Szolgáltató által kerül sor, a jelen ÁSZF 12.10. pontjának rendelkezései szerint. 
 12. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért vagy hátrányos jogkövetkezményért, amennyiben a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF 11.9. pontjában meghatározott okból felfüggeszti vagy annak nyújtását végérvényesen megszünteti és a Szerződés szerinti jogviszonyt ezen okból felmondja.  
 13. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő vagy késleltető esemény, amelyet a felek a szerződéskötéskor vagy azt megelőzően nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:
  1. természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
  2. tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
  3. kormányzati intézkedés;
  4. háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
  5. forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború vagy terrorcselekmények;
  6. általános országos sztrájk.

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet. A 10 munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének folytatásáról egyeztetni, és a feladatok befejezésének időpontjában, valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző Fél a fenti tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik Fél felé.

Vis maior esetén a Szerződés szerinti kötelezettségek vonatkozásában meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 15 munkanapot meghalad, úgy a felek kötelesek a fentiek szerint új teljesítési határidőben megállapodni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

 

10. MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

 

 1. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseivel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Megbízó részére nyújtott Szolgáltatáshoz szükséges személyzet toborzása, illetve képzése olyan mértékű befektetést jelent a Szolgáltatónak, amelynek elvesztése hátrányosan érintheti a Szolgáltató jelenlegi és jövőbeli üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét.
 2. A fenti 10.1. pontban írtakra tekintettel a Megbízó a jelen Szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követő 24 hónapig nem jogosult közvetlenül vagy közvetve munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai, valamint kapcsolt vállalkozásai útján:
  1. toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni vagy azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy bármely más módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki az ÁSZF hatálya alatt a Szolgáltató vagy a Meyer & Levinson Cégcsoport alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója vagy tanácsadója volt; vagy
  2. jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a Szolgáltató vagy a Meyer & Levinson Cégcsoport munkavállalója, megbízottja, alvállalkozója, illetve tanácsadója volt, rábírni arra, hogy a Szolgáltató vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozással, különösen a Meyer & Levinson Cégcsoport valamely tagjával fennálló jogviszonyát megszüntesse, vagy ilyen személyt más munkáltatónak bemutatni.
 3. A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fenti 10.2. pontban foglalt tilalom megsértése esetén köteles a Szolgáltatót első felszólításra, egy összegben kártalanítani, amely kártalanítás összege 12 havi Szolgáltatási Díj összegével egyenlő, de legalább 5.000.000,- Ft / alkalmazott. 

 

11. KAPCSOLATTARTÁS

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik, a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.
 2. A Szolgáltató a kapcsolattartásra a concierge@meyerlevinson.com e-mail címet jelöli meg. A Szolgáltató az előbbieken túlmenően az Adatlapon, a Szolgáltatás keretében ellátandó egyes feladatok teljesítésével kapcsolatban jogosult konkrét kapcsolattartó személyeket kijelölni, illetve további kapcsolattartási címeket megadni, akik kapcsolattartási adatait, felelősségi köreit, illetve amely kapcsolattartási címeket az Adatlap tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató az Adatlapon a konkrét kapcsolattartók személyét kijelöli, úgy a Megbízó a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan ezen személyekkel, az ott megadott elérhetőségeken köteles kapcsolatot tartani.
 3. A Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt konkrét személyek neve, illetve elérhetősége az Adatlapon kerül rögzítésre. A Szolgáltató a Megbízóval – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen az Adatlapon megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Megbízó az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató ezen az e-mail címen kommunikál a Megbízóval, azonban a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy a Megbízó vonatkozásában fennálló jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.
 4. A jognyilatkozat, illetve értesítés személyes kézbesítés esetén a címzett részére történő átadással minősül kézbesítettnek. Személyes kézbesítés esetén az átvevőnek a jognyilatkozat másodpéldányán vagy külön nyilatkozatban megtett aláírásával kell igazolnia az átvétel tényét. Amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, úgy a jognyilatkozat a megtagadás tényének rögzítésével minősül kézbesítettnek.
 5. Amennyiben a jelen ÁSZF szerint valamely jognyilatkozat megtételéhez vagy értesítés megküldéséhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő, és a címzett fél jelen ÁSZF-ben vagy az Adatlapon meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
 6. Az elektronikus úton (e-mail) küldött értesítés visszaigazolás, illetve kézbesítési igazolás hiányában a küldéstől számított 1 (egy) munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. Az elektronikus formában, e-mailben küldött értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Szolgáltatóhoz, illetve a Megbízóhoz, amelyet a felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.
  1. Abban az esetben, ha a küldő fél e-mail üzenetével, annak tartalmával kapcsolatban, illetve a küldő személyét illetően kétség merül fel, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.
  2. A felek az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.
 7. Ha valamely jognyilatkozatot vagy értesítést munkanapokon közép-európai idő (CET) szerint 9:00 és 17:00 közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon minősül kézbesítettnek.
 8. Amennyiben valamely nyilatkozat érvényességéhez a felek képviselőjének cégszerű aláírása szükséges, úgy a felek jelen ÁSZF alapján megállapodnak, hogy cégszerű aláírásnak fogadják el, a fél képviselője által legalább fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot.
 9. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan a Megbízó részéről hozzá beérkező megkereséseket a lehető legnagyobb odafigyeléssel és a Megbízó érdekeit a végletekig előtérbe helyezve kezelje. A Szolgáltató tudomásul veszi azonban azt a tényt, hogy a Szolgáltatás nyújtása, illetve ügyfélkapcsolatok kezelése során nem tud mindenkinek megfelelni és nem tud mindenki számára megfelelő megoldással szolgálni, annak ellenére, hogy mindent megtesz ennek érdekében. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató rögzíti, illetve a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben ügyfélkezelés, ügyfélkapcsolat, vagy bármilyen bejelentéssel kapcsolatos jegykezelés során a Szolgáltató a Megbízó részéről olyan hozzállást tapasztal, mely a fentieket nem tartja tiszteletben (pl. tiszteletlen, becsmérlő hangnem, erőszakos megnyilvánulás, a Szolgáltató munkatársának, általa végzett munkának becsmérlése, tiszteletlen módon történő minősítése stb.), úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, végső soron pedig egyoldalúan, a Szerződés szerinti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben ennek eredményeképpen olyan időszak lenne érintett, amelynek vonatkozásában a Megbízó korábban a Szolgáltató felé fizetési kötelezettségét teljesítette, úgy a Szolgáltató az eset körülményeit mérlegelve a megfizetett Díjat részben vagy egészben visszatéríti.
 10. A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

 

12. AZ ÁSZF ÉS ANNAK ALAPJÁN LÉTREJÖVŐ JOGVISZONY TARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

 1. A jelen ÁSZF a közzétételével lép hatályba és határozatlan időre jött létre.
 2. Az ÁSZF rendelkezéseinek Megbízó általi elfogadása a felek között – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időtartamú jogviszonyt hoz létre.
 3. Amennyiben a Szerződés szerinti jogviszony határozott időtartamra jön létre, úgy az automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik a határozott időtartam végével. Amennyiben a felek nem rendelkeznek a Szerződés szerinti jogviszonynak a határozott időtartamon túlmenő újabb határozott időre történő meghosszabbításáról vagy határozatlan idejűvé válásáról, úgy a jogviszony semmiképp nem hosszabbodik meg automatikusan, illetve válik határozatlan idejűvé. A Megbízó a hosszabbítás iránti igényét a határozott idő lejártát legalább 45 nappal megelőzően köteles jelezni.
 4. A jelen ÁSZF és az annak alapján létrejövő jogviszony minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével.
 5. A jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a megszűnés időpontjára, a feleket terhelő jogokra és kötelezettségekre a feleknek a megszűnés tárgyában kötött külön megállapodása az irányadó.
 6. A jelen Szerződés szerinti jogviszonyt rendes felmondással bármelyik fél indoklás nélkül, harminc (30) napos felmondási idővel megszüntetheti a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. A felmondási idő alatt a felek az egymás irányába jelen ÁSZF alapján fennálló kötelezettségeiket változatlanul teljesíteni kötelesek.
 7. A jelen Szerződés szerinti jogviszonyt rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell.
 8. A jelen Szerződés értelmében súlyos szerződésszegésnek minősül: 
  1. a Megbízó részéről bármely Díj meg nem fizetése vagy 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelmes fizetése;
  2. a Megbízó részéről a jelen Szerződés szerinti adatszolgáltatási, információ megadási, hozzáférés biztosítási stb. kötelezettségének a határidő lejártát követő 10 napon belüli nem vagy nem teljes körű teljesítése;
  3. a Megbízó részéről amennyiben vele, képviselőjével vagy tényleges tulajdonosával szemben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) által meghatározott olyan ok merül fel, amely miatt a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását, illetve a Megbízóval való üzleti kapcsolat létesítését vagy fenntartását köteles megtagadni, illetve megszüntetni;
  4. a Megbízó részéről, amennyiben a Megbízó tulajdonosa, tulajdonosi szerkezete olyan módon megváltozik, hogy az nem teszi lehetővé a Megbízó működésének átláthatóságát és a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosítását; 
  5. a Megbízó részéről, ha bármilyen okból a Szolgáltató számára huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető;
  6. a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése, így különösen a törvényben meghatározott feltételeknek nem megfelelő módon történő végzése;
  7. mindkét fél részéről, ha felszámolását az illetékes bíróság jogerősen, vagy nem jogerősen elsőfokon elrendeli, csődvédelmet kap vagy vele szemben csődeljárás indul;
  8. a Megbízó részéről, ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlési eljárás vagy egyéb a jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás (kivéve végelszámolási eljárás) indul;
  9. a Megbízó részéről a jelen ÁSZF 11.9. pontjában írtak megszegése;
  10. a Megbízó részéről, ha a jelen ÁSZF 10. fejezetében foglalt tilalmat megszegi
 9. Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató a felmondást tartalmazó e-mail üzenet megküldését követő naptól kezdődően a Szolgáltatás nyújtására nem köteles.
 10. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatással kapcsolatos minden dokumentum, irat, adat, illetve egyéb anyag, mely fizikai formában került a Szolgáltató részére átadásra, a Szolgáltató székhelyén a szerződéses kapcsolat megszűnésének napját követő 5. munkanaptól kezdődő 30 napos időtartamig, hétköznaponként munkaidőben, előzetes egyeztetést követően 9:00 órától 17:00 óráig átvehető. A Szolgáltató az iratok elvitele lehetőségének megnyíltáról, illetve a Megbízót terhelő elviteli kötelezettségről e-mail útján értesíti a Megbízót az Adatlapon kapcsolattartásra megjelölt e-mail címen. Az elektronikus dokumentumokat, iratokat, adatokat és anyagokat csak a Megbízó esetleges fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítését követően áll módjában a Szolgáltatónak kiadni. Amennyiben a Megbízó a díjtartozását 15 napon belül nem rendezi, úgy a Szolgáltató az elektronikus anyagokat törli, amelyből eredő semmilyen következményért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Megbízó a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5. munkanaptól számított 30 napon belül a papír alapú dokumentumokat, iratokat és egyéb anyagokat nem veszi át, úgy azokat a Szolgáltató jogosult megsemmisíteni. Amennyiben a dokumentumok számviteli értelemben vett bizonylatokat tartalmaznak, úgy arra tekintettel, hogy a számviteli és adózási jogszabályok értelmében azok megőrzésének kötelezettsége a Megbízót terheli, így a Megbízó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a nála bármilyen formában rendelkezésre álló számviteli bizonylatnak minősülő iratokat megsemmisíti, illetve azokat véglegesen és visszavonhatatlanul valamennyi rendszeréből törli, azok megőrzésére jogszabályban esetlegesen meghatározott kivétellel nem köteles. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Megbízót a számviteli bizonylatnak minősülő iratok Szolgáltató általi megsemmisítése miatt esetlegesen ért károkért, a Megbízó ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató irányába követelést nem jogosult érvényesíteni.
 11. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni. A jelen ÁSZF értelmében elszámolás alatt nem csak pénzügyi elszámolás értendő, hanem az elszámolás körébe tartozik minden egymásnak átadott adat, információ, eszköz, infrastruktúra, belépési kód, jelszó, illetve egyéb hozzáférés stb. Az átvevő fél az előbbieket a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles az átadó félnek visszaszolgáltatni. Amennyiben szükséges, úgy a szerződéses kapcsolat megszűnésére tekintettel a Megbízó által a Szolgáltató részére adott bármilyen jogosultság és hozzáférés visszavonása a Megbízó kötelezettsége. 

13. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmának megváltoztatása, módosítása, kiegészítése vagy megszüntetése, vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, továbbá a díjtételek vagy fizetési feltételek módosítása esetén, illetve más hasonló célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Megbízót. A Szolgáltató az ÁSZF kiegészítéséről e-mail útján értesíti a Megbízót.
 2. Az ÁSZF bármely módosítása sohasem visszamenő hatályú, illetve az a Megbízó által megkezdett, a Szolgáltatás keretében elvégzendő folyamatban lévő feladatokra nem vonatkozhat.
 3. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Megbízó számára hátrányos, a Megbízó jogosult az ÁSZF szerinti jogviszony felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. 
 4. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatást a Szolgáltató módosításokról szóló értesítést követően ismételten igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi.

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.
 2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.
 3. Jelen ÁSZF fejezetekre való felosztása és a bekezdések címszavainak használata a hivatkozás megkönnyítése és az egyértelműség érdekében történik, és nem befolyásolja jelen Szerződés értelmezését.
 4. A Megbízó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF, illetve az egyes Egyedi Szerződések szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.
 5. A jelen ÁSZF, illetve az annak alapján létrejövő jogviszony semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a felek között közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi kapcsolatot hoz létre. A Megbízó nem köt, illetve nem köthet semmilyen szóbeli vagy írásbeli megállapodást a Szolgáltató nevében, vagy más módon nem kötelezheti a Szolgáltatót annak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen pontban foglalt kötelezettség a Szolgáltatóra is megfelelően irányadó.  
 6. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.
 7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megbízó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megbízó külön tájékoztatására nem kerül sor. 
 8. A Felek a jelen ÁSZF és valamennyi azzal kapcsolatosan, illetve annak következtében létrejövő megállapodás és szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:192. §-ának alkalmazását, azaz az ÁSZF és/vagy a megállapodások, illetve szerződések bírósági úton történő módosításának lehetőségét kifejezetten kizárják, tekintettel arra, hogy ezek teljesítésének időtartama alatt bekövetkező valamennyi körülmény – ide nem értve a vis maior eseteit – a felek rendes üzleti kockázatának körébe tartozik. 
 9. A felek mind a jelen ÁSZF, mind valamennyi azzal kapcsolatosan, illetve annak következtében létrejövő megállapodás és szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazzák, így nem válik a szerződés tartalmává az a szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek és az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. Az előbbiektől a felek csak kifejezett írásbeli megállapodás útján térhetnek el. 
 10. A Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben észszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, míg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
 11. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Budapest, 2023. augusztus 30.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK KÖRE, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

1. Riport QUiCK fiók operatív kezelése

 1. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó mint fiókgazda felhasználó Riport QUiCK alkalmazásban meglévő fiókjában a bejövő számlák körében adattisztítást végez (duplikációk megszüntetése, felismert számlaadatok korrekciója stb.), a költséghely elosztást a Megbízóval előre egyeztetettek szerint elvégzi, a költségeket címkézi, a címkehasználatot ellenőrzi, kategorizálja és a kategóriákat ellenőrzi, a számláktól eltérő típusú dokumentumokat elnevezi, címkézi és besorolja, hogy az fizetési kötelezettséget keletkeztet-e vagy sem, a számlák iktatását elvégzi és azokhoz szükség szerint megjegyzéseket fűz, a bérszámfejtési xml fájlokat a rendszerbe feltölti.
 2. A Szolgáltató a fenti 1.1. pontban meghatározott feladatokat szállítónként a Megbízóval közösen és előzetesen létrehozott szabályrendszer szerint végzi. 
 3. A Szolgáltató a fenti 1.1. pontban meghatározott tevékenységet napi rendszerességgel végzi.
 4. Amennyiben a Megbízó részére könyvelési szolgáltatást nem a Szolgáltató végzi, úgy a Megbízó kötelezettsége, hogy biztosítsa, hogy a könyvelését végző vállalkozás a bérszámfejtési xml fájlokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.
 5. A Megbízónak megfelelő hozzáférést, illetve belépési engedélyt köteles a Szolgáltató részére biztosítania. 
 6. A szolgáltatás keretében létrejövő tranzakciós jellegű adatokért a Szolgáltató nem felel. 
 7. A Szolgáltató a szolgáltatást mindig az aktuálisan elérhető adatokból végzi és csak ezek függvényében vállal bárminemű felelősséget, azt meghaladóan minden felelősség a Megbízót terheli.

 

2. Szállítói számlákkal kapcsolatos folyamatok optimalizációja

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Megbízó részére kiállított szállítói számláknak a Riport QUiCK rendszerbe történő becsatornázását, feltöltését, illetve az előbbi kontrollját végzi el.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást folyamatos jelleggel végzi, azzal, hogy a szállítói számlákat beérkezéstől számított 48 órán belül dolgozza fel.
 3. A Megbízó a számlákat főszabály szerint vagy a Riport QUiCK alias e-mail címre történő elküldés, illetve továbbítás vagy a concierge@meyerlevinson.com e-mail címre történő elküldés útján köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Utóbbi esetben a QUiCK rendszerbe történő feltöltést a Szolgáltató végzi. Az előbbiektől eltérően – a felek külön megállapodása szerint – a Megbízó jogosult a számlákat a Szolgáltató részére saját számlagyűjtő rendszeréhez történő hozzáférés biztosítása vagy meghatározott tárhely felületre történő feltöltés útján a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, mely esetben azonban a Megbízó szintén köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató megfelelő hozzáféréssel rendelkezzen. 
 4. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató vállalja továbbá, hogy e-mail üzenet formájában az Áfa bevallást megelőző [___] nappal összesítést küld a Megbízó részére a Megbízót terhelő Áfa fizetési kötelezettséggel kapcsolatosan. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előbbieket csak rendelkezésre álló adatok alapján látja el, így amennyiben valamely számla nem került a Szolgáltató részére megküldésre, úgy azzal kapcsolatosan a Szolgáltató adatot nem tud szolgáltatni és ezért felelősség sem terheli. 
 5. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást megfelelően nyújtani tudja, a Megbízó kötelezettsége, hogy a számlákhoz a fent meghatározott módok valamelyikén a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.
 6. Amennyiben a Megbízó egyes szállítóktól érkező számlákat az általános szabályoktól eltérően kíván kezelni vagy azoknak a QUiCK rendszerbe történő feltöltését a Megbízó jóváhagyáshoz kívánja kötni, úgy ennek tényéről, illetve szabályairól köteles a Szolgáltatót előzetesen, írásban tájékoztatni. Ennek elmaradásáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

3. Hiányzó számla riport készítés, számla begyűjtés kezelése, rendszerkiépítés

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó részére a szállítói által kiállított hiányzó számlákkal kapcsolatosan riportot készít, illetve a riport alapján intézkedik a számlák begyűjtése kapcsán.
 2. A Szolgáltató a fenti 3.1. pont szerinti szolgáltatást folyamatos jelleggel nyújtja.
 3. A Szolgáltató a fenti 3.1. pont szerinti szolgáltatást tranzakciós listák alapulvételével, például banki kivonatok vagy könyvelői nyilvántartások alapján végzi. Amennyiben a Megbízó részére a könyvelési szolgáltatást nem a Szolgáltató végzi, úgy a Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy ezeket a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.
 4. A Megbízó kötelezettsége, hogy a Szolgáltató részére megfelelő, a címzett fél által is elfogadott formában és módon meghatalmazást adjon annak érdekében, hogy a Szolgáltató harmadik felek előtt a hiányzó számlák beszerzése érdekében eljárhasson. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás tárgyának hiányosságaiért.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden törekvése ellenére harmadik felek a Szolgáltató részére a hiányzó adatokat nem szolgáltatják, úgy a Megbízó feladata és felelőssége, hogy a hiányzó adatok beszerzése érdekében eljárjon és azokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. A Szolgáltató az előbbiekkel kapcsolatosan kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy támogatást nyújt a Megbízó részére a kapcsolatfelvételhez és a harmadik felekkel történő kommunikációhoz az adatok beszerzése érdekében.  

 

4. Riport QUiCK fiókban utalási csomagok előkészítése

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Riport QUiCK rendszerben a Megbízó által megadott, illetve a Szolgáltató által az onboarding folyamat során felmért kritériumrendszer szerint utalási csomagokat állít össze a Megbízó a szállítói, illetve egyéb harmadik felek (például adóhatóság) felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítéséhez.
 2. A Szolgáltató a fenti Szolgáltatást a Megbízó által megadott gyakoriság szerint végzi, mely az Adatlapon kerül feltüntetésre. 
 3. Amennyiben az előzetesen felállított szabályrendszerben a Megbízó bármilyen változtatást kíván eszközölni (akár eseti, akár állandó jelleggel), úgy erről haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő bármilyen hátrányos következményért a Megbízó tartozik felelősséggel. 
 4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az utalási csomagok banki rendszerbe történő betöltése – eltérő megállapodás hiányában – a Megbízó feladata és felelőssége. Amennyiben a Megbízó igényli, hogy az utalási csomagot a Szolgáltató töltse be a Megbízó banki rendszerébe, úgy a Megbízó köteles az ehhez szükséges megfelelő hozzáférést és meghatalmazást a Szolgáltató részére biztosítani.
 5. Az utalások jóváhagyása, illetve a jóváhagyást megelőző ellenőrzése a Megbízó feladata és felelőssége, amelyre tekintettel a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megbízó által jóváhagyott tranzakciók vonatkozásában.
 6. A Megbízó köteles a Szolgáltatóval előzetesen közölni azon személyek nevét és elérhetőségét, aki(k) az utalási csomaggal, illetve azok összeállításával kapcsolatosan a Szolgáltató részére utasítást adhat(nak). Ezen személyek, illetve elérhetőségük az Adatlapon kerülnek rögzítésre. A Szolgáltató olyan személytől, aki előzetesen mint utasítás adására jogosult személy nem került feltüntetésre, nem köteles az utasítást elfogadni, illetve jogosult az utasítás teljesítését megtagadni, melynek következményeiért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

5. Bér- és adófizetési kötelezettségek rögzítése

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettségeket manuálisan, míg bérfizetési kötelezettségeket az úgynevezett 08-as nyomtatvány xml fájljának a Riport QUiCK rendszerbe történő feltöltése útján a Riport QUiCK rendszerben rögzíti, továbbá a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettséget a Megbízó adófolyószámláinak ellenőrzése, valamint könyvelői tranzakciós listák útján nyomon követi.
 2. A fenti 5.1. pont szerinti szolgáltatást a Szolgáltató folyamatosan, heti rendszerességgel nyújtja.
 3. Amennyiben a Megbízó részére könyvelési szolgáltatást nem a Szolgáltató nyújtja, úgy a Megbízó köteles biztosítani, hogy a könyvelését ellátó vállalkozás az xml fájlokat, illetve a tranzakciós listákat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.
 4. A Megbízó kötelezettsége, hogy a Szolgáltató részére megfelelő, a címzett fél által is elfogadott formában és módon meghatalmazást adjon annak érdekében, hogy a Szolgáltató harmadik felek előtt eljárhasson a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges pénzügyi vonatkozású adatok (adófolyószámlák, kivonatok stb.) beszerzése érdekében.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden törekvése ellenére harmadik felek a Szolgáltató részére a hiányzó adatokat nem szolgáltatják, úgy a Megbízó feladata és felelőssége, hogy a hiányzó adatok beszerzése érdekében eljárjon és azokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.
 6. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást csak aktuális és rendelkezésre álló adatok alapján nyújtja, így bárminemű felelősség is csak a rendelkezésre álló adatok alapján végzett műveletek tekintetében terhelheti, ezt meghaladóan a Szolgáltató felelőssége kizárt.

 

6. Adónaptár készítése és menedzselése (rolling forecast)

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy egy a felek által előzetesen meghatározott naptár rendszerben a Megbízót gördülő előrejelzés (rolling forecast) formájában a gazdasági események hatására folyamatosan változó módon, egy (1) éves időtartamra vonatkozóan tájékoztatja a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettségeket adónemek szerint. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a Megbízó működésének függvényében a különböző adókat periodikusan újraszámítja, továbbá – amennyiben a Megbízó könyvelési feladatait nem a Szolgáltató látja el – a naptáresemények kommunikációját a Megbízó könyvelője felé elvégzi, és ha szükséges, illetve a Megbízó igényli, az egyes adónemekkel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek között részletfizetési kérelmet nyújt be. 
 2. A fenti 6.1. pontban részletezett szolgáltatást a Szolgáltató folyamatos jelleggel nyújtja azzal, hogy az előrejelzést egy évre előre, az idő előrehaladtával dinamikusan, míg az adófizetési értesítést szükség szerint, végül pedig a részletfizetési kérelmek benyújtását igény szerint végzi.
 3. A Megbízó feladata és felelőssége, hogy a Szolgáltatót előzetesen értesítse minden olyan eseményről, amely az adófizetési kötelezettségre, annak mértékére befolyásoló tényezőként hathat.
 4. A Megbízó kötelezettsége, hogy a Szolgáltató részére megfelelő, az adóhatóság által is elfogadott formában és módon meghatalmazást adjon annak érdekében, hogy a Szolgáltató az adóhatóság előtt a részletfizetési kérelem tárgyában eljárhasson. Ennek elmaradása, illetve késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben az adóhatóság a Megbízó kérelmét elutasítja.

 

7. Havi menedzsment jelentések átnézése, véleményezése

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy – amennyiben a Megbízó részére könyvelési szolgáltatást nem a Szolgáltató nyújtja, úgy – a Megbízó könyvelője által elkészített menedzsment riportokat eredménykimutatás, főkönyv és egyéb analitikus nyilvántartások alapján ellenőrzi, kiértékeli és véleményezi, az esetlegesen feltárt hiányosságokról, illetve kockázatokról a Megbízót tájékoztatja.
 2. A szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy a menedzsment riport a Szolgáltató rendelkezésére álljon, melynek biztosítása a Megbízó kötelezettsége. 
 3. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokat a menedzsment riport rendelkezésre bocsátását követő [___] napon belül végzi el.

 

8. Papíralapú dokumentumok szortírozása, digitalizálás és könyvelő részére továbbítás vagy QUiCK rendszerbe való feltöltés

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó által a Szolgáltató részére átadott vagy a Megbízó által a Szolgáltatóhoz átirányított, a Megbízó gazdasági működése szempontjából releváns papíralapú dokumentumokat szortírozza, digitalizálja és azokat a Megbízó választása szerint a Megbízó könyvelését végző személy részére továbbítja és/vagy a Riport QUiCK rendszerbe feltölti. 
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást folyamatos jelleggel végzi, azzal, hogy az iratokat a beérkezéstől számított 48 órán belül dolgozza fel.
 3. A szolgáltatás igénybevételének, illetve nyújtásának feltétele, hogy az iratok digitalizációra alkalmasak, azaz azok szennyeződésektől mentesek és olvashatóak legyenek. Az előbbi kritériumok nem teljesülése esetén a Szolgáltató az érintett iratok vonatkozásában jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és a kritériumoknak megfelelő iratok rendelkezésre bocsátását kérni. Az előbbiek elmaradásából eredő késedelem és egyéb jogkövetkezményért való felelősség a Megbízót terheli, és ez az eset nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek.
 4. A szolgáltatásra a Szolgáltató székhelyszolgáltatási általános szerződési feltételeinek vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak, melyeket a Megbízó a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF rendelkezéseivel magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 

9. Papíralapú bizonylatőrzés

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó által a Szolgáltató részére átadott, illetve rendelkezésére bocsátott papíralapú iratokat a Megbízó rendelkezése szerinti időtartamig száraz, védett helyen tárolja és a Megbízó részére megőrzi.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást folyamatos jelleggel végzi a részére eljuttatott iratok átvételétől kezdődően a Megbízó által meghatározott időtartamig, mely időtartam az Adatlapon kerül feltüntetésre.
 3. A szolgáltatásra a Szolgáltató székhelyszolgáltatási általános szerződési feltételeinek vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak, melyeket a Megbízó a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF rendelkezéseivel magára nézve kötelezőnek ismer el. 
 4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az iratok megsemmisüléséért, amennyiben azt rajta kívül álló, neki fel nem róható körülmény, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior okozza. 

 

10. E-mail ügyfélszolgálat biztosítása könyvelési és adózási kérdések megválaszolására

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó által részére a concierge@meyerlevinson.com címre küldött könyvelési, illetve adózási tárgyú kérdéseket feldolgozza, és a Megbízó részére a rendelkezésre álló információk, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján választ nyújt. 
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást, azaz a hozzá intézett kérdésre történő válaszadást a kérdés beérkezésétől számított 48 órán belül teljesíti. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a válaszadási határidő számításának kezdő időpontja az az időpont, amikor valamennyi, a kérdés megválaszolásához szükséges és esetlegesen a Szolgáltató által kért adat, információ, dokumentum stb. rendelkezésre áll. Amennyiben a Megbízó által feltett kérdésre – valamennyi információ rendelkezésre állását követően – a válasz az előbbi időtartamon belül megfelelő minőségbiztosítás mellett – különösen a kérdés komplexitását tekintve – a Szolgáltató részéről nem vállalható, úgy a Szolgáltatót a válaszadás körében az előbbi határidőn belül csak arra vonatkozóan terheli kötelezettség, hogy a Megbízót tájékoztassa a kérdés beérkezéséről, annak iktatásáról és a válaszadás várható időpontjáról.
 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megbízó részéről csak olyan személytől fogad be kérdést, akiről megállapítható, hogy a Megbízó szervezetéhez tartozik, e tekintetben az ÁSZF 11.3. pontjában írtak megfelelően irányadóak. A Megbízó köteles továbbá gondoskodni a kérdésfeltevéssel kapcsolatosan az ÁSZF 11.9. pontjában írtak betartásáról és betartatásáról. 

 

11. Személyes konzultációs lehetőség (retrospektív áttekintés)

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó vonatkozásában a Szolgáltatás nyújtása során megismert adatokkal, gazdasági és egyéb operatív folyamatokkal kapcsolatosan retrospektív jelleggel összesítő jellegű értékelést, illetve tanácsadást nyújt.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet követő negyedév utolsó munkanapjától számított 5 napon belül nyújtja legfeljebb 1 óra időtartamban.
 3. A szolgáltatást a Szolgáltató a Megbízó igénye szerint a Szolgáltató székhelyén történő személyes találkozó vagy online jelenlét útján nyújtja.

 

12. Heti rövid jelentések készítése (retrospektív)

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó részére rövid összefoglaló értékelést nyújt a Szolgáltató által a Megbízó részére nyújtott szolgáltatásokkal, azok eredményével kapcsolatosan elsősorban retrospektív módon, másodsorban a jövőre nézve várható feladatokkal kapcsolatosan.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást folyamatosan, heti rendszerességgel nyújtja.

 

13. Power BI konzultáció

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Microsoft Power BI (a továbbiakban: “Power BI”) üzleti elemző és interaktív adatvizualizációs szolgáltatással kapcsolatosan konzultációs lehetőséget biztosít a Megbízó számára annak érdekében, hogy a Power BI útján létrehozható egyedi adatmodell és dashboard kialakítás keretrendszere kialakítható, illetve a Megbízó saját controlling vagy pénzügyi rendszere automatizálható legyen.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatás a Megbízóval közösen megállapított határidőig, illetve ütemezés szerint látja el.
 3. A szolgáltatás igénybevétele a Megbízó számára ingyenes, amennyiben a konzultációt követően a Megbízó az alábbi 15. meghatározott szolgáltatást is igénybe veszi.

 

14. Power BI adattisztítás

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Power BI rendszer használata útján a Megbízóval közösen kialakított szabályrendszer szerint automatizált adattisztítást végez a Megbízó pénzügyi és egyéb rendszereiben rögzített adatok vonatkozásában. 
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást a Megbízó általi megrendeléstől számított 1 héten belül végzi el.

 

15. Egyedi Power BI dashboard készítés (Simple Reports [SR] vagy Data Driven Report [DDR] szintig) 

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy Power BI rendszer alkalmazásával a Riport QUiCK rendszerből alkalmazásprogramozási interfész (API) útján kinyert nagy mennyiségű adatot adatelemzésnek veti alá és a Power BI rendszer funkcióival a Megbízó számára a gazdasági működésével kapcsolatosan felhasználható az adatokból kinyerhető hasznos információt nyújtson egy automatikusan és periodikusan frissülő dashboardon keresztül (például kintlévőségek kimutatása). A Szolgáltató továbbá a dashboardon vizualizált adatokról meghatározott időnként, illetve események bekövetkezésekor értesítést küld a Megbízó részére.
 2. Az SR szintű dashboard útján a Megbízó a digitálisan rögzített adatait látványos, vizualizált módon tekintheti át, míg a DDR szintű dashboard útján pedig a Megbízó több rendszer összekapcsolása segítségével kaphat működéséről együttesen elemezhető adatokat. 
 3. A Szolgáltató a szolgáltatás a Megbízóval közösen megállapított határidőig, illetve ütemezés szerint, illetve szintig látja el. Ugyanígy a felek közösen állapítják meg a Megbízó által az adatvizualizáció útján elérni kívánt célt és a riportolás gyakoriságát. 
 4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a dashboardhoz kizárólag olvasási jogosultságot biztosít, így a Megbízó nem jogosult az adatokon módosításokat végrehajtani, illetve azokat exportálni.

 

16. Kintlévőség kezelés

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó vevői számlái alapján fennálló kintlévőségeit a Megbízóval közösen kialakított szabályrendszer és kritériumok szerint kezeli, ennek keretében pedig az adósokkal levelezést folytat, megegyezés szerint, illetve amennyiben az adott kintlévőség eszkalációs szintje szerint indokolt, úgy a követelés érvényesítését ügyvédi felszólító levél vagy fizetési meghagyás megindítása útján megkezdi. Az előbbieket a Megbízó azonban a Díjtáblázatban rögzített mennyiségben látja el, ezt meghaladóan a Szolgáltató jogosult további díjat felszámítani. A szolgáltatás tartalmazza az összes kapcsolódó ügyvédi és kommunikációs feladat ellátását a megállapodott mértékig, illetve ezek díját, azonban nem foglalja magában peres eljárás vitelét, továbbá lerovandó eljárási díjakat, illetékeket és egyéb költségeket, ezek megelőlegezésre a Szolgáltató nem köteles.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást folyamatosan, a Megbízóval közösen megállapított gyakoriság szerint vagy feltételek bekövetkezésének megfelelően nyújtja.
 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján nyújtja, így a szükséges adatok, információ rendelkezésre bocsátása a Megbízó feladata és felelőssége. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen késedelemért vagy esetleges hátrányos jogkövetkezményért, amely a Megbízó késedelméből adódik.
 4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozót vehet illetve, a szolgáltatás keretében teljesítendő jogi természetű feladat ellátására alvállalkozót vesz igénybe. A szolgáltatás keretében ellátandó jogi természetű feladatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató alvállalkozója a Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), kamarai nyilvántartási száma: 5103, képviseli: Dr. Varga Balázs ügyvéd, kamarai azonosító száma: 36070967, a továbbiakban: “Meyer Legal”).
 5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtásához a kintlévőség alapjául szolgáló számlá(ko)n túlmenően a Meyer Legal előírhatja további dokumentumok és bizonyítékok rendelkezésre bocsátását. Amennyiben a Megbízó a kért dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Szolgáltató, illetve a Meyer Legal jogosult az adott kintlévőség vonatkozásában a szolgáltatás nyújtást megtagadni, mely nem minősül részükről szerződésszegésnek.  

 

17. Hitelügyintézés

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízóval kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok, illetve a Megbízó működési jellemzői, valamint további, a Megbízó által rendelkezésre bocsátandó adatok alapján, melyek a Szolgáltatónak nem állnak rendelkezésre, teljes körű hitelügyintézést végez a Megbízó részére, melynek keretében  a Megbízó által elérni kívánt célnak megfelelő (elsősorban) banki finanszírozási lehetőségek kutat fel, azokat, illetve azok feltételeit, előnyeit és hátrányait a Megbízóval ismerteti, továbbá közreműködik a hitelfelvételhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásában, a feltételek minél hatékonyabb teljesítésében.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást a Megbízóval közösen megállapított határidőig, illetve ütemezés, valamint feltételrendszer szerint látja el.
 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem vállal kötelezettséget, illetve felelősséget azért, hogy a Megbízó részére bármely pénzügyi intézmény ténylegesen hitelt nyújt.
 4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozót vehet igénybe. A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatosan elsősorban a MEYER & LEVINSON Finance Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet, cégjegyzékszám: 01-09-380871, adószám: 29146242-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető) veszi igénybe.

 

18. A Megbízó vállalkozás jogi, illetve gazdasági szempontú átvilágítása

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó működését pénzügyi és gazdasági, valamint jogi szempontból a felek által közösen meghatározott szempontrendszere szerint a Megbízó által elérni kívánt cél érdekében és az ehhez szükséges mélységig megvizsgálja, az átvilágítás eredményeit, feltárt hiányosságokat, kockázati tényezőket és egyéb, a cél elérése szempontjából releváns tényezőket és utóbbiakkal kapcsolatos javaslatait áttekinthető dokumentumba rendezi és a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást a Megbízóval közösen megállapított határidőig, illetve ütemezés, valamint feltételrendszer szerint látja el.
 3. A Megbízó köteles a Szolgáltató által kért adatokat, információt, dokumentumokat stb. a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a felek által meghatározott módon, elsősorban azonban felhőalapú, távoli hozzáférést biztosító adatszoba útján. Az adatszoba struktúráját a Szolgáltató alakítja ki, a Megbízó ennek megfelelően köteles az adatokat rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen késedelemért vagy esetleges hátrányos jogkövetkezményért, amely a Megbízó késedelméből adódik.
 4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy az átvilágítással kapcsolatos jogi feladatok elvégzésére alvállalkozóként a Meyer Legal-t veszi igénybe.

 

19. Jogi szolgáltatások

 

 1. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó egyedi igényei szerint a Megbízó részére jogi természetű szolgáltatást közvetít a Megbízó által meghatározott szempontrendszer szerint.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatást a Megbízóval közösen megállapított határidőig, illetve ütemezés, valamint feltételrendszer szerint látja el.
 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a jogi szolgáltatás nyújtása speciális szakértelmet igényel, továbbá a tevékenység végzése olyan képesítéshez kötött, mellyel a Szolgáltató nem rendelkezik, így azt alvállalkozóként a Meyer Legal végzi a Megbízó részére.
 4. A Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Meyer Legal felelősségére az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) valamint a vonatkozó kamarai szabályzatok rendelkezései irányadóak.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATFELDOLGOZÓI MEGÁLLAPODÁS

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen adatfeldolgozói megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) a Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet); cégjegyzékszám: 01-09-902076; adószám: 14398209-2-41; képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatással (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) összefüggésben a Szolgáltatást igénybe vevők mint megbízók (a továbbiakban: „Megbízó”) és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyra irányadó általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy “Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi, és tartalmazza a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 számú Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (a továbbiakban: “GDPR”) rendelkezéseivel összhangban a Megbízó mint adatkezelő és a Szolgáltató mint adatfeldolgozó közötti jogviszonyra, valamint a Szolgáltató által a Megbízó nevében feldolgozott személyes adatok kezelésre irányadó, továbbá az esetleges nemzetközi adattovábbításra és az Európai Gazdasági Térségen belüli adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket.

1.2. Jelen Megállapodás megkötésére az ÁSZF 8.4. pontjával összhangban, illetve a GDPR 29. cikkében foglaltaknak, valamint a GDPR 28. cikk (3) bekezdése által előírt kötelezettségnek való megfelelés érdekében kerül sor.

1.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szerződés feltételeinek elfogadásával a jelen Megállapodás rendelkezései is minden további intézkedés és aláírás nélkül is kötelező érvényűvé válnak a Felek közötti jogviszony vonatkozásában, illetve annak adatkezeléssel és feldolgozással összefüggő kérdéseiben.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. A jelen Megállapodásban használt egyes fogalmak, ha jelen Megállapodás kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

2.2. Amennyiben a szövegkörnyezet máshogy nem kívánja, a jelen Megállapodás értelmezésében az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

„A Megbízó felhatalmazott képviselője” – főszabály szerint a Megbízó törvényes képviselője, aki a Megbízó vonatkozásában aláírási és képviseleti joggal rendelkezik vagy a Megbízó egyéb az Adatlapon megjelölt képviselője, aki az adatfeldolgozással kapcsolatosan a Szolgáltató részére utasítás adására jogosult. A Megbízó felhatalmazott képviselőjének személyében bekövetkező változásokat a következő e-mail címre kell küldeni: concierge@meyerlevinson.com 

„A Szolgáltató felhatalmazott képviselője” – a Szolgáltató azon kapcsolattartója, aki részére a Megbízó az Ügyféladatok feldolgozásával kapcsolatosan utasításokat küldhet és aki a Szolgáltató nevében ilyen utasítások fogadására jogosult és az alapján jogosult a szükséges intézkedések megtételére.

„Adatfeldolgozó” – a Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ügyféladatok feldolgozója; egyébként a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.

„Adatkezelő” – a Megbízó; egyébként a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.

„Adatvédelmi Incidens” – a biztonság bármilyen jogosulatlan vagy jogellenes megsértése, amely az Adatfeldolgozó és/vagy Al-adatfeldolgozók által a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben feldolgozott Ügyféladatok véletlen, jogosulatlan vagy jogellenes megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, nyilvánosságra hozatalához vagy az azokhoz való hozzáféréshez vezet. Az “adatvédelmi incidens” nem foglalja magában a személyes adatok biztonságát nem veszélyeztető sikertelen kísérleteket vagy tevékenységeket, beleértve a sikertelen bejelentkezési kísérleteket, pingeléseket, port vizsgálatokat, szolgáltatásmegtagadási támadásokat és egyéb, tűzfalak vagy hálózati rendszerek elleni hálózati támadásokat.

„Al-adatfeldolgozók” – az Adatfeldolgozó által a Szerződés vagy a jelen Megállapodás szerinti Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének elősegítése céljából megbízott bármely további adatfeldolgozó, amennyiben az ilyen jogalany az Ügyféladatokat kezeli. Az Al-adatfeldolgozók közé sorolhatóak az Adatfeldolgozó kapcsolt vállalkozásai vagy más harmadik felek is. Azon Al-adatfeldolgozók listája, akiknek megbízását az Adatkezelő a jelen Megállapodás feltételeinek elfogadásával automatikusan elfogadja, a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében található.

„EGT” – az Európai Gazdasági Térséget jelenti, mely az Európai Unió tagállamait (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprusi Köztársaság, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát foglalja magában;

„Érintett” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.

„EU-U.S. Data Privacy Framework” az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti Adatvédelmi Keretrendszer, mely biztosítja az Amerikai Egyesült Államokba továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét

„Felek” – Adatkezelő és Adatfeldolgozó együttesen.

„Feldolgozás vagy Adatfeldolgozás” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.

 „GDPR” – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

„SCC” – Standard Contractual Clauses, azaz Általános Szerződési Klauzulák, melyek megfelelő adatvédelmi garanciák biztosítását szolgálják az EGT területéről harmadik országokba történő adattovábbítás során. Ilyen például Európai Bizottság által előzetesen jóváhagyott általános szerződési klauzulák, melynek a harmadik országba történő adattovábbításokkal kapcsolatos alkalmazása esetén nem szükséges az adattovábbításhoz való hozzájárulás igénylése és megadása

 „Személyes adat” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.

„Szolgáltatás” – az Adatfeldolgozó által az ÁSZF alapján nyújtott valamennyi szolgáltatás.

„Ügyféladatok” – minden olyan személyes adat, amelynek a Megbízó az Adatkezelője, és amelyet feldolgozás céljából továbbít az Adatfeldolgozónak; ez jelenti továbbá a Megbízó által (vagy nevében) az Adatkezelő számára a Szolgáltatással kapcsolatban megadott bármely személyes adatot.

 1. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

3.1. A Szerződés teljesítése keretében szükséges, hogy az Adatfeldolgozó kezelje azokat a Személyes Adatokat, amelyeknek a Megbízó az Adatkezelője. Jelen Megállapodás tartalmazza az erre vonatkozó rendelkezéseket, különösen a Felek adatvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, amelyek az Ügyféladatoknak az Adatfeldolgozó általi, a Szerződés teljesítése érdekében történő Feldolgozására vonatkoznak.

3.2. A 3.1. pont rendelkezéseitől függetlenül a Felek közötti kapcsolat a következőképpen alakulhat:

 1. a)  Amennyiben a Megbízó a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó Ügyféladatok Adatkezelője, az Adatfeldolgozó a Megbízó nevében személyes adatokat feldolgozó Adatfeldolgozónak minősül, és a jelen Megállapodás (és annak mellékletei) ennek megfelelően alkalmazandóak;
 2. b)  Amennyiben a Megbízó a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó Ügyféladatok Adatfeldolgozója, akkor a Szolgáltató a személyes adatok Al-adatfeldolgozója, és a jelen Megállapodás (és annak mellékletei) ennek megfelelően alkalmazandóak;
 3. c)  Amennyiben a Szolgáltató Adatkezelőként személyes adatokat kezel, a Szolgáltató az ilyen személyes adatokat adatvédelmi tájékoztatójának (a továbbiakban: “Adatvédelmi Tájékoztató”), valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

3.3. Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a személyes adatokat főszabályként kizárólag az EGT-n belül kezeli. Amennyiben az adatokat az EGT-n kívül alvállalkozói/al-adatfeldolgozói viszony keretében dolgozzák fel, arra az 5. fejezet rendelkezései az irányadóak.

3.4. Ha az Adatfeldolgozó harmadik országban (azaz az EGT-n kívül) kezeli az Ügyféladatokat, akkor ehhez az Adatkezelő előzetes írásbeli vagy elektronikusan dokumentált hozzájárulása szükséges, és csak a GDPR különleges követelményeinek teljesülése esetén kerülhet sor. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy egy harmadik ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, az Ügyféladatok továbbításához nincs szükség további engedélyre. Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az Ügyféladatok az EU-n kívül, harmadik országban is kezelhetők az SCC szabályainak, illetve az EU-U.S. Data Privacy Framework rendelkezéseinek megfelelően, ezért a GDPR 45. cikke alapján nincs szükség írásbeli engedélyre.

 1. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE, IDŐTARTAMA ÉS A FELDOLGOZÁSSAL ÉRINTETT ADATOK KÖRE 

4.1. Az Adatfeldolgozó az Ügyféladatokat kizárólag az Adatkezelő nevében, a Szerződés és jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben, valamint az Adatkezelő dokumentált, jogszerű (a Szerződésben vagy jelen Megállapodásban meghatározott) utasításai alapján kezeli (a továbbiakban: “Engedélyezett Cél”).

4.2. Az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatójában leírtak szerint kezeli az Ügyféladatokat. Az Ügyféladatoknak az Adatfeldolgozó általi feldolgozása kizárólag az Érintetteknek az Adatvédelmi Tájékoztatójában leírt kategóriáira vonatkozik.

4.3. Az Adatfeldolgozónak tilos az Ügyféladatoknak az Engedélyezett Céltól eltérő vagy azon túlmutató Feldolgozása, különösen az Ügyféladatok saját célokra történő felhasználása, és nem adhatja el vagy használhatja fel azokat más módon, mely alól a statisztikai célú felhasználás kivételt képez. Az Engedélyezett Céltól való eltérés alól kivételt képezhet továbbá, ha azt olyan jogszabály írja elő, amelyek nem összeegyeztethetetlen az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Az Adatkezelő nem köteles az Adatvédelmi Szabályzat megfelelő frissítéséig olyan személyes adatokat szolgáltatni az Adatfeldolgozónak, ami az Adatvédelmi Szabályzatban nem kerültek meghatározásra.

4.4. Az Adatfeldolgozó által Feldolgozott adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

4.5. Az Ügyféladatok Feldolgozásának időtartama összhangban van a Szerződés időtartamával, figyelembe véve a jelen Megállapodás 14. fejezetének rendelkezéseit.

4.6. A Megbízó vállalja, hogy az Ügyféladatoknak a saját maga általi Feldolgozása és az Adatfeldolgozó számára adott utasítások során (i) eleget tesz az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeinek; és (ii) értesítést küldött és beszerezte (vagy be fogja szerezni) az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint szükséges összes hozzájárulást és felhatalmazást az Adatfeldolgozónak a személyes adatok (beleértve, de nem kizárólagosan a különleges adatkategóriákat) Szerződés (beleértve a jelen Megállapodást) szerinti Feldolgozásához.

4.7. A Feleknek képesnek kell lenniük a GDPR-nak és a jelen Megállapodásnak való megfelelés igazolására.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1. A 3.4. pont rendelkezéseivel összhangban az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy megfelelő intézkedéseket alkalmaz a Megállapodás alapján és annak megfelelően (beleértve a jelen adatvédelmi nyilatkozatot is) végrehajtott adattovábbításokra.

5.2. Az EGT-n belüli adattovábbításokra a GDPR és jelen Megállapodás rendelkezései vonatkoznak.

5.3. A nemzetközi adattovábbításokra jelen Megállapodás rendelkezései alkalmazandók. Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy a személyes adatok tárolása az EGT-n kívül is történhet, amit az Adatkezelő a jelen Megállapodás elfogadásával szintén elfogad. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben az adattovábbítást megelőzően (i) tájékoztatja az Adatkezelőt a harmadik országba történő adattovábbításról, és arról, hogy az kinek a közvetítésével történik (ii) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megköti azokat a megállapodásokat, amelyek az adattovábbításhoz szükségesek, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet előírja.

 1. AZ ADATKEZELŐ UTASÍTÁSI JOGA

6.1. Az Adatfeldolgozó kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezésekkel és az Adatkezelő egyéb jogszerű utasításaival összhangban kezeli az Ügyféladatokat. Az Adatfeldolgozó jogosult megtagadni az Adatkezelő bármely utasításának teljesítését, ha az sérti a GDPR vagy bármely más alkalmazandó adatvédelmi jogszabály rendelkezéseit vagy a jelen Megállapodás rendelkezéseit.

6.2. Az Adatkezelő minden utasítást dokumentált, elektronikus formátumban köteles megadni. A Felek rögzítik, hogy e célból az e-mailben történő kommunikációt elfogadhatónak tekintik.

6.3. Az Adatkezelő köteles bizalmasan kezelni az Adatfeldolgozó üzleti titkairól és adatbiztonsági intézkedéseiről a szerződéses kapcsolat keretében szerzett valamennyi ismeretet. Ez a kötelezettség a jelen Megállapodás megszűnése után is hatályban marad.

6.4. Főszabályként az utasításokat a Megbízó felhatalmazott képviselőjének kell kiadnia. Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy csak a felhatalmazott képviselőtől fogad el utasításokat. Az Adatkezelő az concierge@meyerlevinson.com címen a lehető leghamarabb értesíti az Adatfeldolgozót az eljárni jogosultak vagy helyetteseik változásáról a képviselő megnevezésével.

6.5. Ha az Adatfeldolgozó megalapozottan úgy véli, hogy az Adatkezelő utasítása sérti a jelen Megállapodást vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat, haladéktalanul értesítenie kell az Adatkezelőt. Az Adatkezelő időben történő, legalább 14 napos előzetes értesítését követően az Adatfeldolgozónak fel kell függesztenie az utasítás végrehajtását, amíg az Adatkezelő meg nem erősíti vagy meg nem változtatja az utasítást. Ha az Adatkezelő az utasítást rövid indoklással írásban megerősíti, az Adatfeldolgozó köteles azt követni. Ebben az esetben a Felek megállapodnak abban, hogy az adatkezelés jogszerűségéért és az utasítás teljesítéséből eredő bármilyen hátrányos következményért kizárólag az Adatkezelő felel.

 1. AZ ADATKEZELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Kívülre irányuló jogviszonyokban, különösen harmadik felek és az Érintettek felé, az Adatkezelő kizárólagosan felelős a személyes adatok kezelésének jogszerűségéért és az Érintettek jogainak védelméért. Mindazonáltal, amennyiben ez jogilag megengedett, az Adatfeldolgozó köteles az Érintettek valamennyi kérelmét továbbítani az Adatkezelőnek, amennyiben azok felismerhetően az Adatkezelőhöz irányulnak. Az Adatfeldolgozó megfelelően segíti az Adatkezelőt az Érintettek kéréseinek megválaszolásában (például helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása), és jogosult ezért észszerű ellentételezést felszámítani.

7.2. Az Adatkezelő az Ügyféladatok tulajdonosa és a Felek egymás közötti viszonyában az Ügyféladatokhoz fűződő jogok jogosultja.

7.3. Az Adatkezelő felelős azért, hogy az Ügyféladatokat a Szerződés szerinti kötelezettségek szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsássa. Az Adatkezelő felel továbbá az Ügyféladatok gyűjtésének minőségéért és jogszerűségéért. Az Adatkezelő köteles haladéktalanul és teljeskörűen értesíteni az Adatfeldolgozót, ha a szerződéses viszony fennállása és az egyes kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az adatvédelmi előírásokkal vagy az utasításaival kapcsolatos hibákat vagy szabálytalanságokat tapasztal.

7.4. Abban az esetben, ha egy harmadik fél vagy az Érintett közvetlenül az Adatfeldolgozóval szemben támaszt igényt jogsérelem és/vagy bármely kapcsolódó követelés miatt, az Adatkezelő vállalja, hogy mentesíti az Adatfeldolgozót az igénnyel kapcsolatos valamennyi kár, költség és díj, beleértve a jogi vagy egyéb költségeket vagy veszteségeket, amennyiben az Adatfeldolgozó értesítette az Adatkezelőt az igény érvényesítéséről, és lehetőséget adott neki arra, hogy az Adatfeldolgozóval együttműködjön az igény elleni védekezésben.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján és jelen Megállapodás keretei között jogosult és köteles személyes adatokat kezelni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Adatfeldolgozó az uniós jog vagy bármely olyan tagállami jog alapján, amelynek hatálya alá tartozik (pl. állami hatóságok vagy bűnüldöző szervek által végzett vizsgálatok), egyéb adatkezelésre köteles. Ebben az esetben az Adatfeldolgozó az adatkezelést megelőzően értesíti az Adatkezelőt ezekről a jogi követelményekről, kivéve, ha a szóban forgó jogszabály jelentős közérdekből tiltja az ilyen értesítést.

8.2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által megadott Ügyféladatokat nem használhatja fel a jelen Megállapodásban leírtaktól eltérő célra, különösen nem saját céljaira. Ez az eset azonban nem vonatkozik a statisztikai célokra történő további adatkezelésektől, melyre például a Szolgáltatás javítása céljából kerülhet sor és amely esetben az Adatfeldolgozó az adatokat anonimizálja, így azokból konkrét természetes személyre nem lehet következtetni. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem készít másolatokat vagy duplikációkat az Ügyféladatokról. Az Adatfeldolgozó még az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén sem jogosult az Ügyféladatokról másolatokat vagy másolatokat készíteni, kivéve ez alól a biztonsági adatmentés és klasztertechnológiai célokat.

8.3. A Szolgáltatás jellegéből adódóan a Feldolgozás nem érinthet olyan személyes adatokat, amelyekből faji, etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra lehetne következtetni, vagy azok olyan genetikai vagy biometrikus adatokra vonatkoznának, mely egyedi jellemzők alapján egy konkrét természetes személyt lehetne egyedileg azonosítani, továbbá olyan adatokat sem, melyek egészségi állapotra, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat, vagy büntetett előéletre és bűncselekményekre vonatkozó adatokat (a továbbiakban: “Ézékeny Adatok”) tartalmaznának. Amennyiben bármely okból mégis előfordulna Érzékeny Adatoknak az Adatfeldolgozó általi Feldolgozása, az Adatfeldolgozónak különleges korlátozásokat, intézkedéseket és/vagy további biztosítékokat kell alkalmaznia.

8.4. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az általa az Ügyféladatok Feldolgozására felhatalmazott bármely személy (beleértve az alkalmazottakat, megbízottakat és alvállalkozókat, a továbbiakban együttesen: “Engedélyezett Személy”) titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik (akár szerződés, akár jogszabály alapján), és nem engedi, hogy olyan személy kezelje az Ügyféladatokat, aki nem tartozik ilyen titoktartási kötelezettség alá.

8.5. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja át az Ügyféladatokat harmadik félnek vagy más címzettnek. Kivételt képeznek ez alól az olyan alvállalkozóknak, illetve Al-adatfeldolhozóknak történő adattovábbítások, akiknek a megbízását az Adatkezelő elfogadta.

8.6. Az Adatfeldolgozó csak a jogilag megengedett mértékben, az Adatkezelő előzetes írásbeli vagy elektronikusan dokumentált utasításai vagy jóváhagyása után adhat harmadik félnek vagy hatóságnak a jelen Megállapodás szerinti kapcsolatból származó személyes Ügyféladatokról tájékoztatást.

8.7. Ha az Adatkezelő köteles az Ügyféladatokról vagy azok kezeléséről tájékoztatást nyújtani egy kormányzati szervnek, az Érintettnek vagy más személynek, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújtani, különösen az Ügyféladatok szerződéses kezelésére vonatkozó valamennyi információ és dokumentum haladéktalan rendelkezésre bocsátásával, beleértve az Adatfeldolgozó által hozott technikai és szervezési intézkedéseket, az Ügyféladatok felhasználásának technikai eljárását, az Ügyféladatok felhasználási helyeit és az adatkezelésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozó információkat.

8.8. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben, ha harmadik féltől az Adatkezelő nevében kezelt Ügyféladatokra vonatkozó megkeresés érkezik az Adatfeldolgozóhoz, az Adatfeldolgozó az ilyen megkeresést továbbítja az Adatkezelőnek a technikai kapcsolattartó e-mail címére. Az erre az e-mail címre küldött bármely közlés hivatalos közlésnek minősül. Az Adatkezelőnek 7 munkanap áll rendelkezésére, hogy a kérelemmel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye. E kötelezettség elmulasztása az Adatkezelő kizárólagos felelőssége, és köteles az Adatfeldolgozót mentesíteni minden ezzel kapcsolatos, illetve ennek elmaradásából eredő felelősség alól.

8.9. Az Adatfeldolgozó nem jogosult a fenti 7.8. pont szerint kapott megkeresésekre közvetlenül választ nyújtani az Adatkezelő előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, hanem ilyen esetben az Adatfeldolgozótól kapott értesítést követően az Adatkezelő köteles választ nyújtani. Ha az Adatfeldolgozónak jogilag kötelessége válaszolni egy ilyen megkeresésre, az Adatfeldolgozó haladéktalanul értesíti az Adatkezelőt, és átadja neki a megkeresés másolatát, kivéve, ha ezt az a jogszabály vagy egyéb előírás, amely alapján az Adatkezelő az információt köteles maga rendelkezésre bocsátani, megtiltja az értesítés küldését.

8.10. Ha egy bűnüldöző szerv vagy más hasonló hatóság az Adatfeldolgozónak az Ügyféladatokra vonatkozó igényt küld (pl. idézés vagy bírósági végzés stb.), az Adatfeldolgozó megpróbálja átirányítani a bűnüldöző szervet, hogy az adatokat közvetlenül az Adatkezelőtől igényelje. Ezen törekvése részeként az Adatfeldolgozó megadhatja az Adatkezelő elérhetőségét a bűnüldöző szervnek. Ha az Adatfeldolgozó kénytelen az Adatkezelőre vonatkozó személyes adatot vagy Ügyféladatot kiadni egy bűnüldöző szervnek, akkor az Adatfeldolgozó a jogi lehetőségeinek keretein belül észszerű időben értesíti az Adatkezelőt erről az igényről, hogy az Adatkezelő védintézkedést vagy más megfelelő jogorvoslatot vehessen igénybe.

8.11. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy:

 1. a)  az Érintettek jogainak érvényesítése során közreműködik;
 2. b)  a GDPR és egy adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeit teljesíti;
 3. c)  a Feldolgozási tevékenységével kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti.

8.12. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy a szükséges mértékben együttműködik és a lehető legnagyobb mértékben megfelelően segíti az Adatkezelőt. Az ehhez szükséges megfelelő információt az Adatfeldolgozó az Adatkezelő írásbeli kérésére továbbítja az Adatkezelőnek.

8.13. Az Adatfeldolgozó köteles helyesbíteni, törölni vagy korlátozni a személyes adatoknak a jelen Megállapodás szerinti jogviszonyból eredő Feldolgozását, ha az Adatkezelő írásbeli vagy elektronikusan dokumentált utasítással ezt kéri, és ez nem ellentétes az Adatfeldolgozó jogos érdekeivel, különösen jogszabályi rendelkezések betartásával.

8.14. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó csak közös megegyezéssel állapodhatnak meg az adatkezelés tárgyát érintő bármilyen változtatásról. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Adatfeldolgozó jogosult a Feldolgozási eljárások módosítására saját belátása szerint, de az ilyen módosítás nem lehet kevésbé biztonságos, illetve az Érintettek jogaira nézve hátrányosabb, mint a korábbi eljárás. Ezeket a módosításokat (a Feldolgozás tárgyának vagy a Feldolgozási eljárásnak a módosítása) a Felek írásban vagy dokumentált elektronikus formában rögzítik.

8.15. Az Adatfeldolgozó jogosult az adatokat saját irodai helyiségein kívül is feldolgozni (pl. ha az Adatfeldolgozó alkalmazottai távolról dolgoznak).

 1. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

9.1. Az Adatfeldolgozó jelen Megállapodással kijelenti és megerősíti, hogy ismeri a vonatkozó GDPR adatvédelmi előírásokat, különösen a feldolgozás tekintetében.

9.2. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő személyes adatainak és Ügyféladatainak szabályszerű feldolgozása során az adatokat bizalmasan kezeli. Ez a körülmény a Szerződés megszűnése után is fennáll.

9.3. Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a Feldolgozás elvégzésében részt vevő munkavállalóival, alvállalkozóival és egyéb teljesítési segédeivel a Feldolgozási tevékenységben való részvételük megkezdése előtt megismerteti a rájuk vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel. Ezen alkalmazottaknak, illetve alvállalkozóknak munkaviszonyuk, illetve egyéb jogviszonyuk időtartama alatt és a munkaviszony, valamint egyéb jogviszony megszűnését követően is vállalniuk kell a titoktartási kötelezettség betartását.

 1. TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI INTÉZKEDÉSEK

10.1. Az Adatfeldolgozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy a Szerződés időtartama alatt fenntartsa az Ügyféladatok Feldolgozásának szükséges védelmi szintjét, annak biztosítása érdekében, hogy a Feldolgozással érintett személyek jogainak és szabadságainak védelmi szintje megfeleljen a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a jelen Megállapodásban foglaltaknak. A Szerződés időtartama alatt a kockázatok minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a védelmi célokat, például a rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását, valamint az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és célja szerinti ellenállóképességet. 

10.2. Az Adatfeldolgozó negyedévente felülvizsgálja, felméri és értékeli a Feldolgozás biztonságát garantáló technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságát. A szerződéses adatokra vonatkozó eredményeket, valamint a teljes belső ellenőrzési jelentést az Adatfeldolgozó weboldalán keresztül az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

10.3. Az Adatkezelő értesíti az Adatfeldolgozót, ha az Adatfeldolgozó által hozott intézkedések nem felelnek meg az Adatkezelő követelményeinek.

10.4. A szerződéses kapcsolat során az Adatfeldolgozó jogosult az intézkedéseket a technikai és szervezeti fejlődéshez igazítani, feltéve, hogy azok nem maradnak el a jelen Megállapodásban rögzített követelményektől.

 1. ÉRTESÍTÉSEK ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS A FELDOLGOZÁS AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN

11.1. Az Adatfeldolgozó az Ügyféladatok feldolgozásával kapcsolatosan köteles értesíteni az Adatkezelőt, ha az Adatfeldolgozó (vagy az általa foglalkoztatott, az Ügyféladatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek) az adatvédelmi előírások vagy az adatvédelmi rendelkezések megsértését észlelik.

11.2. Az Adatfeldolgozó köteles továbbá haladéktalanul értesíteni az Adatkezelőt az Adatkezelő vonatkozásában kezelt személyes adatok vagy az Ügyféladatok vonatkozásában bekövetkezett Adatvédelmi Incidensről vagy jelentős szabálytalanságról szerez tudomást, különösen, ha – bármilyen okból – bizonyítékkal rendelkezik, hogy harmadik személy jogellenesen szerzett tudomást az Ügyféladatokról, vagy ha az Adatkezelő adatainak integritása vagy bizalmas jellege egyéb módon veszélybe került

11.3. A GDPR 33. cikke (Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak) és 34. cikke (Az adatvédelmi incidens közlése az érintettel) szerinti értesítéseket az Adatfeldolgozó csak az Adatkezelőnek az előzetes írásbeli vagy elektronikusan dokumentált utasítása alapján teheti meg. Ezen támogató tevékenységekért az Adatfeldolgozó jogosult ésszerű díjat felszámítani.

11.4. Az Adatvédelmi Incidensről való tudomásszerzést követően az Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Adatkezelőt, és egyidejűleg rendelkezésre bocsátja az Adatvédelmi Incidensre vonatkozó valamennyi, a tudomására jutáskor rendelkezésre álló vagy az Adatkezelő által kért észszerű időben rendelkezésre álló információt annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettségeit. Az Adatfeldolgozó, illetve lehetőség szerint az Adatkezelő is köteles továbbá megfelelő lépéseket tenni az Adatvédelmi Incidens hatásainak megfékezésére, kivizsgálására és a következményeinek enyhítésére. Az Adatfeldolgozónak a jelen szakasz szerinti Adatvédelmi Incidensről szóló értesítése vagy az arra adott válasz nem értelmezhető úgy, hogy az Adatfeldolgozó elismeri az Adatvédelmi Incidenssel kapcsolatos hibát vagy felelősséget.

11.5. Az Adatfeldolgozó által a fenti 11.4. pont szerint küldött értesítésnek különösen a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. a)  az Adatvédelmi Incidens jellegének leírása (beleértve, ha lehetséges, az érintettek és adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát);
 2. b)  annak a kapcsolattartási pontnak az adatait, ahol az Adatvédelmi Incidenssel kapcsolatos további információk beszerezhetők;
 3. c)  annak valószínűsíthető következményeit és az Adatvédelmi Incidens kezelése érdekében hozott vagy javasolt intézkedések, beleértve az esetleges káros hatások enyhítését is.

Amennyiben és ameddig nem lehetséges az összes fenti információt egyszerre megadni, az első értesítésnek az akkor rendelkezésre álló információkat kell tartalmaznia, és a további információkat – amint azok rendelkezésre állnak – a későbbiekben indokolatlan késedelem nélkül kell megadni.

 1. AZ ADATKEZELŐ ELLENŐRZÉSI JOGA

12.1. Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt és azt követően rendszeresen jogosult megfelelő módon ellenőrizni, hogy az Adatfeldolgozó által hozott technikai és szervezési intézkedések megfelelnek-e a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek. Ha az Adatkezelő hibát vagy szabálytalanságot tapasztal a vizsgálata során, erről haladéktalanul értesíti az Adatfeldolgozót.

12.2. Az ellenőrzések elvégzése érdekében az Adatkezelő jogosult arra, hogy saját költségén, a működés megzavarása nélkül, az Adatfeldolgozótól a saját maga által lefolytatott adatkezelési audit lefolytatása érdekében az Adatfeldolgozó üzleti titkait szigorúan tiszteletben tartva az Adatfeldolgozótól adatokat és információkat igényeljen. Az ellenőrzés kizárólag az Adatkezelő által igényelt adatokon és információkon alapulhat, az Adatkezelő az Adatfeldolgozó működési helyére belépésre nem jogosult.

12.3. Az Adatkezelő kellő időben (legalább két héttel korábban) köteles az Adatfeldolgozót értesíteni az ellenőrzés elvégzésével kapcsolatos valamennyi körülményről. Az Adatkezelő naptári évenként egy ellenőrzést végezhet. Ettől függetlenül az Adatkezelőnek különleges események bekövetkezése esetén jogában áll további ellenőrzéseket végezni.

12.4. Az Adatfeldolgozó biztosítja az Adatkezelő számára az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges valamennyi információt. Az Adatfeldolgozó vállalja különösen, hogy az Adatkezelő számára hozzáférést biztosít az adatfeldolgozással érintett berendezésekhez kapcsolódó információhoz, illetve a szükséges mértékig az adatfeldolgozással kapcsolatos iratokhoz és egyéb dokumentumokhoz annak érdekében, hogy az Ügyféladatok kezelésével kapcsolatos technikai és szervezési módszerek megismerhetőségét lehetővé tegye.

Az Adatfeldolgozó tájékoztatja továbbá az Adatkezelőt, hogy számára kizárólag közvetett hozzáférést biztosít, és az ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségét az alkalmazottain keresztül teljesíti, amely azt jelenti, hogy az Adatfeldolgozó nem biztosít közvetlen hozzáférést semmilyen fájlhoz, dokumentumhoz stb. az Adatkezelő számára. Minden betekintést az Adatfeldolgozó alkalmazottján keresztül kell elvégezni.

12.5. Az Adatkezelő az ellenőrzés lefolytatása során köteles különös figyelmet fordítani az Adatfeldolgozó működési eljárásaira és a titoktartáshoz, valamint egyéb érdekeihez fűződő jogait.

12.6. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől az ellenőrzésekhez való közreműködéséért észszerű egyszeri díjat számíthat fel.

12.7. Ha az Adatkezelő harmadik személyt bíz meg az ellenőrzés elvégzésével, az Adatkezelő köteles a harmadik személyt írásban kötelezni, hogy az Adatkezelőt a jelen Megállapodás alapján az Adatfeldolgozóval szemben megillető jogokat és kötelezettségeket megfelelően betartsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő köteles a harmadik személyt titoktartásra és a bizalmas információk védelmére vonatkozó szabályok betartására kötelezni, kivéve, ha a harmadik személyt már egyébként is szakmai titoktartási kötelezettség terheli. Az Adatfeldolgozó kérésére az Adatkezelő köteles haladéktalanul átadni neki a harmadik féllel kötött titoktartási megállapodásokat. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az ellenőrzéssel nem bízza meg az Adatfeldolgozó versenytársát.

12.8. Az Adatfeldolgozó írásbeli kérésre az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az aktuális adatvédelmi tanúsítványait, amennyiben ilyennel tanúsítványokkal rendelkezik. Az Adatfeldolgozó szintén jogosult időről-időre adatkezelési auditokat végezni, illetve végeztetni, melynek eredményét az Adatkezelővel köteles megosztani, mely kötelezettségének az Adatfeldolgozó a weboldalán történő közzététel útján is eleget tehet.

 1. AL-ADATFELDOLGOZÓI KAPCSOLATOK

13.1. Az Adatkezelő hozzájárul ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó Al-adatfeldolgozókat bízzon meg az Ügyféladatoknak az Adatkezelő nevében történő feldolgozásával.

13.2. Az Adatfeldolgozó az Al-adatfeldolgozókkal a feldolgozással kapcsolatos szerződéseket írásban köti meg. Ez a formai követelmény akkor is teljesül, ha az elektronikus formában történik.

13.3. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az Al-adatfeldolgozók a szerződésben írásban az Ügyféladatok vonatkozásában legalább olyan szintű védelmet biztosítsanak, mint amilyet az Adatfeldolgozó jelen Megállapodás alapján biztosít. Az Adatfeldolgozó biztosítja továbbá, hogy az Adatfeldolgozó és az Al-adatfeldolgozó, valamint a többi Al-adatfeldolgozó közötti felelősségek egyértelműen elhatárolásra kerüljenek. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az Adatkezelő jogosult legyen az Aladatfeldolgozókkal kapcsolatosa megfelelő értékelést és ellenőrzést végezni, vagy az általa megbízott harmadik féllel elvégeztetni, kivéve, ha a GDPR-nak való megfelelés igazolása tanúsítással vagy jóváhagyással biztosítható.

13.4. Az Adatfeldolgozó időben értesíti az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely új Al-adatfeldolgozók igénybevételére vagy korábbi Al-adatfeldolgozók lecserélésére vonatkozik. Az Adatkezelőnek 14 napon belül lehetősége van arra, hogy alapos okból kifogást emeljen e változások ellen. A kifogást írásban és indoklással ellátva kell benyújtani. Amennyiben a 14 napos határidőn belül nem kerül jóváhagyásra vagy kifogásolásra, az érintett Al-adatfeldolgozót jóváhagyottnak kell tekinteni. Ha az Adatkezelő jogszerűen tiltakozik, és az Adatfeldolgozó nem tud eleget tenni a tiltakozásnak, az Adatfeldolgozó erről haladéktalanul értesíti az Adatkezelőt. Az Adatfeldolgozó értesítését követő egy hónapon belül az Adatkezelő jogosult a Megállapodást írásban felmondani.

13.5. Az Adatkezelő jelen Megállapodás rendelkezéseinek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a cégcsoportja tartozó társaságokat, így különösen az alábbi társaságokat Al-adatfeldolgozóként igénybe vegye:

Meyer & Levinson Accounting Kft. 

Meyer & Levinson Boost Kft. 

Meyer & Levinson Finance Kft. 

Meyer & Levinson Startup Kft.

Meyer & Levinson DPS Kft.

Meyer & Levinson Management Kft. 

Riport Applications Kft.

Riport Xperts Kft.

Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda (Meyer Legal)

 1. AZ ADATOK TÖRLÉSE, ILLETVE VISSZASZOLGÁLTATÁSA

14.1. Az Adatfeldolgozónak tilos az Ügyféladatok aktív kezelése a jelen Szerződés megszűnését követően; az Ügyféladatok további tárolása csak addig marad megengedett, amíg az Adatfeldolgozó az Ügyféladatokat teljeskörűen át nem adja az Adatkezelőnek, illetve nem törli vagy semmisíti meg azokat; ebben az esetben a jelen Megállapodás rendelkezései a Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak, mindaddig, amíg az Adatfeldolgozó már nem rendelkezik Ügyféladatokkal. 

14.2. Az Adatkezelő a szerződéses jogviszony megszűnéséig kizárólag a Szolgáltatás funkcióinak korlátai között történő használatával törölheti az Ügyféladatokat és/vagy készíthet másolatot (amennyiben a Szolgáltatás funkciói erre lehetőséget biztosítanak). Ha a Szolgáltatás nem biztosítja az Adatkezelő számára a törlés lehetőségét az Adatfeldolgozó által kezelt konkrét Ügyféladatok tekintetében, az Adatkezelő írásban vagy dokumentált elektronikus formában kérheti az említett Ügyféladatok törlését az Adatfeldolgozótól. Az Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül törli az Adatkezelő által a fentiek szerint kért Ügyféladatokat (beleértve a másolatokat és biztonsági másolatokat is). A Szerződés megszűnését követően az Adatfeldolgozó törli az összes személyes Ügyféladatot, kivéve, ha a valamely az Adatfeldolgozóra vonatkozó, kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés ennél hosszabb megőrzési időszakot ír elő. Az adatokat az Adatfeldolgozó legkésőbb a Szerződés megszűnését követő 45 napon belül törli.

14.3. Az Ügyféladatok törlése előtt az Adatfeldolgozó lehetőséget biztosít az Adatkezelőnek, hogy a törléssel érintett Ügyféladatokat lementhesse.

14.4. Amennyiben az Adatkezelő az Ügyféladatnak a szerződéses jogviszony megszűnése előtti törlését kéri az Adatfeldolgozótól, azonban az Ügyféladatok törlése kihatással lehet a Szolgáltatás igénybevételére, illetve annak működésére, úgy erre a körülményre az Adatfeldolgozó köteles felhívni az Adatkezelő figyelmét. Amennyiben az Adatkezelő a törlési kérését a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy az Adatfeldolgozó az adatokat törli és az azok törléséből eredő bármely hátrányos következményért az Adatkezelő felelős, ezzel kapcsolatosan az Adatfeldolgozóval szemben semmilyen követelést nem érvényesíthet.

14.5. Az Adatfeldolgozó köteles arról gondoskodni, hogy amennyiben az Ügyféladatotnak bármely okból történő törlése szükséges, úgy azok az igénybevett Al-adatfeldolgozók rendszereiből is törlésre kerüljenek. Ezen kötelezettség elmaradásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért az Adatfeldolgozó felelősséggel tartozik.

14.6. Az Ügyféladatok törlésére az ÁSZF rendelkezései egyebekben megfelelően irányadóak.

14.7. Az Adatfeldolgozó jogosult a feldolgozott Ügyféladatok törléséért és megsemmisítéséért ésszerű díjat felszámítani.

 1. HATÁLYBALÉPÉS, IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

15.1. Jelen Megállapodás és annak valamennyi melléklete annak közzétételétől, illetve a jelen Megállapodásban feltüntetett időponttól hatályos.

15.2. A Megállapodás időtartama megegyezik a Szerződés időtartamával. A Szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezések jelen Megállapodás megszűnésére megfelelően alkalmazandók. A Szerződés megszűnése automatikusan a jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. A jelen Megállapodás önálló, a Szerződéstől független felmondása, egyéb módon történő megszüntetése kizárt.

15.3. Kétség esetén a Szerződés felmondása egyben a jelen Megállapodás felmondásának is minősül.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. Jelen Megállapodás bármely módosításának, kiegészítésének és megszüntetésének írásban vagy dokumentált elektronikus formában kell történnie. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének módosítására vagy megszüntetésére is.

16.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás a Felek által a Szolgáltatással kapcsolatban korábban megkötött bármely meglévő adatfeldolgozással összefüggésben létrejött Megállapodás helyébe lép.

16.3. Ha a jelen Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, vagy valamely rendelkezés hiányos volna, az a jelen Megállapodás többi rendelkezését nem érinti. A Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen rendelkezés céljához a legközelebb áll, és a legjobban megfelel a követelményeknek.

16.4. Jelen Megállapodásra a GDPR és minden más vonatkozó és alkalmazandó uniós jogszabály, valamint a magyar jog az irányadó, és azt ezekkel összhangban kell értelmezni. A jelen Megállapodásból eredő bármely vitás kérdésre az Adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos joghatósága és illetékessége az irányadó.

Budapest, 2023.09.01.