ÁSZF (Székhely – Optinvest)

Optinvest Zrt.

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (Breitner Ház)

Tel.: +36 1 235 0405

Fax: +36 1 235 0406 

info@optinvest.eu

www.optinvest.eu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) tartalmazza az 

 

  • Cégnév: OPTINVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (Breitner Ház)

 

 • Cégjegyzékszám: 01-01-046259
 • Adószám: 14593569-2-41
 • Képviseli: Dr. Szöllősi Gergő vezérigazgató
 • E-mail: info@optinvest.eu    

(a továbbiakban: “Szolgáltató”

 

által nyújtott székhelyszolgáltatásra (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) vonatkozó részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) részére végez. 

 

Az ÁSZF annak mindenkori mellékletével együtt érvényes.

 

Az ÁSZF-et és annak mellékleteit a Megbízó a Szerződés létrejöttét megelőzően megismerheti, azok a Szolgáltató weboldalán kerülnek közzétételre.

 

A Szolgáltatással összefüggésben, a Megbízó részére érkező hivatalos és egyéb levelek, valamint küldemények, valamint üzenetek (a továbbiakban együtt: “Küldemények“) átvételével, továbbításával kapcsolatos szolgáltatást (a továbbiakban együttesen, mint: “Kapcsolódó Szolgáltatás”) a Szolgáltató alábbi teljesítési segédje nyújtja a Megbízó részére:

 

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076
 • Adószám: 14398209-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: info@meyerlevinson.com    
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
 • (a továbbiakban: “Teljesítési Segéd”

 

A Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával a Teljesítési Segéd igénybevételéhez is hozzájárul.

1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet) alatti ingatlan (a továbbiakban: “Ingatlan”) kizárólagos tulajdonát képezi, így a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017 (7.1.) IM rendelet (a továbbiakban: “Rendelet”) 1. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult azt harmadik személy(ek) részére nyújtott székhelyszolgáltatás útján hasznosítani.
 2. A Szolgáltató kijelenti, hogy mint székhelyszolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 1. § (1) bekezdés r) pontja alapján a Pmt. hatálya alá tartozik, így ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, melynek körében köteles a Megbízó képviselőjét és tényleges tulajdonosait a Pmt. rendelkezéseivel összhangban azonosítani.

2. A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

 

 1. A Megbízó a Szolgáltatás igénybevétele iránti igényét elektronikus formában, a https://chats.landbot.io/v3/H-1046067-B62NI1A34462W0WU/index.html weboldalon, az ott megadott adatok történő kitöltésével és a Szolgáltató részére történő beküldésével jelezheti a Szolgáltató részére. Ezt követően a beérkező adatok alapján a Szolgáltató a Szerződés mellékletét képező adatlapot (a továbbiakban: “Adatlap”) elkészíti és megküldi a Megbízó részére a Docusign rendszeren keresztül történő elektronikus aláírásra. Az Adatlap DocuSign rendszeren történő aláírásával a Megbízó a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és a felek között létrejön a Szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony. Az ÁSZF elfogadásával a Megbízó annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatlap aláírásával a Megbízó egyúttal elfogadja a Teljesítési Segédnek a Kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit is, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szolgáltató az Adatlap Megbízó általi elektronikus aláírását követően jelen ÁSZF, továbbá a Kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek egy-egy példányát a Megbízó rendelkezésére bocsátja. A jelen ÁSZF és a Kapcsolódó Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek egymással együttesen értelmezendőek.
 2. A székhelyszolgáltatási jogviszony létrejöttének előfeltétele a Megbízó képviselőjének és tényleges tulajdonosának Pmt. szerinti azonosítása. Amennyiben a Szolgáltató az azonosítást nem tudja elvégezni, vagy annak során pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, a Szolgáltató jogosult az együttműködést megtagadni, és nem köteles a Szolgáltatást a Megbízó részére nyújtani.
 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Pmt. 8. § (5) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató köteles a jogi személy tényleges tulajdonosának személyazonosságát igazoló adatokat ellenőrizni a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. A tényleges tulajdonost a Pmt. 3. § 38. pontja alapján kell megállapítani. 
 4. A jelen Szerződés szerinti jogviszony határozatlan időre jön létre, melynek kezdőnapja az Adatlapnak a Megbízó által a DocuSign rendszeren keresztül történő aláírásának napja vagy az Adatlapon feltüntetett más időpont.
 5. A Rendelet 1. § (3) bekezdésével összhangban a jelen Szerződés szerinti jogviszony kizárólag abban az esetben jöhet létre határozott időre, amennyiben a Megbízó létesítésére is határozott időre került sor.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 

 1. Jelen Szerződés alapján a Megbízót megilleti az a jog, hogy az Ingatlant
  • a cégadataiban székhelyeként feltüntesse, 
  • a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyéb szervek előtt székhelyeként bejelentse és feltüntesse,
  • a Cég számára készített névjegykártyákon, levélpapíron az Ingatlant, mint a Cég székhelyét feltüntesse, és
  • a működéséhez kapcsolódóan postacímeként megjelölje.
 2. Jelen Szerződés alapján a Megbízót nem illeti az a jog, hogy az Ingatlant a működéséhez kapcsolódóan irattárolási helyként megjelölje.
 3. A Szolgáltató jelen Szerződéssel a Megbízó részére székhely céljából részleges és korlátozott használatába adja az Ingatlan kijelölt részét, ahol Megbízó számára lehetőséget biztosít a 3.11. pontban meghatározott iratainak – saját, illetve egyéb megbízók irataitól – elkülönített tárolására. A Megbízó egyéb iratainak az Ingatlanban történő tárolására nem jogosult, illetve arra a Szolgáltató nem köteles. Felek rögzítik, hogy Megbízó jelen Szerződés alapján az Ingatlant ténylegesen nem használja.
 4. A Megbízó köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat, tájékoztatást a Szolgáltató részére az Adatlap elektronikus (pl. DocuSign rendszeren) történő aláírásával és beküldésével egyidejűleg megadni. Az adatváltozásról a Megbízónak a változást követően haladéktalanul értesítenie kell Szolgáltatót. A Megbízó jogosult a Küldemények kezelésének Adatlapon rögzített módját módosítani azzal a kikötéssel, hogy a Megbízó, a Megbízó képviseletére jogosult aláírással ellátott vagy elektronikus formában történő kitöltést követően az új Adatlapot megküldi vagy személyesen eljuttatja a Szolgáltató részére. A módosítás az új Adatlap átvételét követő 5 munkanap elteltével válik a Szolgáltatóra nézve kötelezővé. A Küldemények kezelési módjának módosításából eredő minden többletköltség a Megbízót terheli.
 5. A Szolgáltatás akadálymentes teljesítése érdekében a Megbízó az Adatlap aláírásával egyidejűleg köteles egy a felek közötti kommunikációra szolgáló e-mail címet és – a továbbítás választott módjától függetlenül – postai címet megadni. A kapcsolattartás a Felek között a Megbízó által megadott címen történik.
 6. A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatlap aláírásával, illetve jelen ÁSZF Megbízó általi elfogadásával egyidejűleg nyilatkozatot ad ki a Megbízó részére, melynek felhasználásával a Megbízó az Ingatlant cégirataiban székhelyként tüntetheti fel, amelyet az illetékes hatóságok, bíróságok és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni.
 7. A fentieken túlmenően Megbízó nem jogosult az Ingatlan bármilyen, a fentebb részletezetteken túli használatára, az Ingatlanban tárgyalásokat tartani, valamint vagyontárgyakat tárolni és őrizni sem, azaz semmilyen vagyontárgyat vagy ingóságot nem tárolhat és nem tárol Teljesítési Segéd helyiségeiben, beleértve a Megbízó részére, Megbízó iratainak tárolására biztosított helyiséget is.
 8. Ahhoz, hogy a Megbízó az Ingatlant székhelyként használhassa, az ehhez szükséges létesítő okirat és kapcsolódó egyéb cégiratok módosítása és annak cégjegyzéken való átvezetése a Megbízó kötelezettsége. Amennyiben az Ingatlannak a Megbízó székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a Megbízó a jelen Szerződés elfogadásától számított 45 napon belül nem indítja meg és ezzel egyidejűleg ezt nem igazolja a Szolgáltató felé, jelen Szerződés a határidő utolsó napján hatályát veszti és az eddig az időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti. Amennyiben az illetékes cégbíróság cégnyilvántartásába az Ingatlan székhelyként való bejegyzése megtörtént, erről az igénybevevő a cégbírósági jogerős bejegyző végzés másolatban történő átadásával, illetőleg megküldésével köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a cégiratok elkészítésével/módosításával, továbbá cégbírósági eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, illeték, költségtérítés) kizárólag őt terhelik, melyeket a Szolgáltatóra nem háríthat át.
 9. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló, 2006. évi V. törvény (Ctv.) 7. § -ának (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés értelmében a cég létesítő okiratában, illetve cégadatai között feltünteti a cég székhelytől eltérő központi ügyintézésének helyét is.
 10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Megbízó a cég bejegyzését vagy a székhely Ingatlanra történő módosítását követő 15 azaz tizenöt napon belül az erre szolgáló adatlap Nemzeti Adó-, és Vámhivatal részére történő megküldésével köteles gondoskodni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatok állami adóhatósághoz történő bejelentéséről.
 11. A Megbízó a 7/2017. (VI.1.) IM rendelet (a továbbiakban: “Rendelet”) 2. § (1) bekezdése értelmében köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a cég cégiratait, esetleges hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségével összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóit. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató kizárólag a Megbízó előzőekben említetett iratait tárolja.
 12. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 • az Ingatlan bejáratánál elhelyezi a Megbízó cégtábláját,
 • a Szolgáltató egyéb irataitól jól elkülönített módon őrzi a Megbízó jelen Szerződés 3.11. pontjában rögzített iratait,
 • a Megbízónak a bejelentett székhelyét érintő hatósági kényszerintézkedés esetén a hatósági eljárást nem akadályozza, a Megbízó kapcsolattartóját pedig erről, az Adatlapon megjelölt elérhetőségek egyikén haladéktalanul értesíti,
 • gondoskodik a Teljesítési Segéd kézbesítési megbízottként való közreműködéséről.

4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A Megbízó a Szolgáltatás igénybevételéért díj fizetésére köteles. A Szolgáltatás díjának mértéke 1.000 Forint + ÁFA / hó, azaz havonta ezer forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban, mint “Szolgáltatási Díj”). A Felek rögzítik, hogy a Megbízó 6 (hat) havi Szolgáltatási Díjat (a továbbiakban: “Tárgyidőszak”) köteles előre kifizetni. A Felek megállapodnak, illetve a Megbízó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Teljesítési Segéd közötti megállapodás értelmében a Szolgáltatási Díjat a Teljesítési Segéd jogosult a Megbízó részére kiszámlázni, így a Megbízó részére köteles a Szolgáltatási Díjat megfizetni.
 2. A Megbízó a Szolgáltatási Díjat banki átutalással köteles megfizetni a kapcsolódó díjbekérő számlán szereplő határidőn belül. A Szolgáltatási Díj számlázására évente két alkalommal kerül sor, minden év június 30. és december 31. napján, január 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakra, valamint a július 1. napjától december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan, az időszakok kezdetét követő 14 napon belül.
 3. Amennyiben a Szerződés legkésőbb a Megbízó által már kifizetett időszak végére eső hatállyal nem szűnik meg, akkor a Megbízó a következő 6 (hat) hónapos időszakra vonatkozó Szolgáltatási Díjat köteles előre kifizetni a Szolgáltatónak a jelen pont fenti rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. Ezen szabály alól kivétel az első Szolgáltatási Díjról szóló számla kiállítása, amely a Szolgáltatás igénybevételének napján kerül kiállításra a Szolgáltatás létrejöttének napjától az első esedékes számlázási időszak kezdőnapjáig tartó időszakra vonatkozóan.
 4. A Tárgyidőszakra szóló Szolgáltatási Díj a jelen Szerződés hatálya alatt minden megkezdett Tárgyidőszakhoz kapcsolódóan fizetendő. Erre tekintettel amennyiben a Szerződés a Megbízó által már kifizetett időszak végét megelőző hatállyal megszűnik, akkor a Megbízó a kifizetett Szolgáltatási Díjból visszatérítésre nem jogosult.
 5. A Teljesítési Segéd valamennyi a Megbízó által fizetendő díjról a vonatkozó jogszabályok szerint számlát állít ki. Amennyiben a Teljesítési Segéd elektronikus számlát kíván a Megbízó részére küldeni, úgy a Megbízó a jelen Szerződés aláírásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.
 6. Amennyiben a Megbízó bármely díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megbízó késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja.
 7. Amennyiben a Megbízó a Teljesítési Segéd által kiállított valamely számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megbízó köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes deviza középárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megbízó késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megbízó a Szolgáltatónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

 

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

 1. A jelen Szerződést a felek közös megegyezéssel, rendes és rendkívüli felmondással szüntethetik meg.
 2. Jelen Szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) napos felmondási idővel bármelyik fél indoklás nélkül megszüntetheti a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. A Rendelet értelmében jelen Szerződést annak Megbízó általi elfogadását követő egy éven belül egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. 
 3. Jelen Szerződést rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell.
 4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen Szerződésben foglaltak megsértése, így különösen:
 • Megbízó részéről a Szolgáltatási Díj meg nem fizetése vagy 30 (harminc) napot meghaladó késedelmes fizetése.
 • Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy Megbízó jogszabályellenes tevékenységet folytat, vagy bűncselekmény alapos gyanúja merül fel vele vagy vezető tisztségviselőjével / tagjával szemben.
 • Ha a Megbízóval szemben pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, és a Szolgáltató a Pmt. rendelkezései alapján a megbízás teljesítését köteles megtagadni.
 • Megbízó a jelen Szerződés 3.11. pontjában meghatározott iratokat az erre való felszólítást követő 5 napon belül nem adja át a Szolgáltató részére.
 • A bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Megbízó felszámolását, a Megbízóval szemben csődeljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság elrendeli a Megbízó kényszertörlését.
 1. A Szolgáltató a díjak meg nem fizetése esetén az azonnali felmondás megküldésével egyidejűleg felhívja a Megbízót a késedelmes díjak megfizetésére. Amennyiben a Megbízó a felmondás kézbesítését követő 3 napon belül a Szolgáltató részére megfizeti a fennálló tartozását, úgy a felmondás hatályát veszti.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre, illetve a Teljesítési Segéd tájékozatása szerint nem veszi át a Küldeményeket.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben, ha a Megbízó tulajdonosi szerkezetében változás áll be, így főként, ha a jogviszony létrejöttekor tulajdonosként feltüntetett jogi és/vagy természetes személy(ek)től eltérő személy(ek) lesz(nek) a Megbízó tulajdonosai és ennek eredményeként a Megbízó tulajdonosi szerkezete a továbbiakban nem átlátható a Szolgáltató számára. 
 4. A Szolgáltató a felmondását a Megbízónak az Adatlapon megjelölt e-mail címére, míg Megbízó a felmondását az info@meyerlevinson.com e-mail címre köteles megküldeni. A Megbízó és a Szolgáltató az e-mail útján történő közlést hivatalos kézbesítési formának fogadják el. A Megbízó, illetve a Szolgáltató által megküldött felmondás az elküldés napján kézbesítettnek tekintendő. A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Szolgáltató a felmondást tartalmazó e-mail üzenet megküldésének napjától kezdődően a Szolgáltatás nyújtására nem köteles.
 5. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a Megbízó székhelyének megszűnéséről, és amennyiben Megbízó a székhely megszűnésének, illetve új székhely bejelentésének a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató törvényességi felügyeleti eljárást indít Megbízóval szemben. Ezzel egyidőben a Megbízónak is kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában.
 6. A Megbízót a Szolgáltatásért mindaddig terheli a díjfizetési kötelezettség, amíg az új székhely a cégbíróság nyilvántartásán átvezetésre nem kerül és a cégkivonatban meg nem jelenik akkor is, ha a szerződéses kapcsolat a felek között már korábban megszűnt. A Szolgáltatás ténye megvalósul azáltal, hogy a cégbíróságon a cég székhelyeként a Szolgáltató által biztosított Ingatlan címe van megjelölve. A székhely, cégnyilvántartásból történő törlésének időpontjáig a postai küldemények a megjelölt székhelyre érkeznek és a hatóságok is a megjelölt székhelyen keresik a Megbízót, így a Szolgáltatónak ebből költsége és teendője keletkezik, így ez a tény önmagában a teljes Szolgáltatási Díj beszedésére feljogosítja. Mivel a székhely módosítása kizárólag a Megbízó hatáskörébe tartozik, így a Megbízó felelős azért, hogy még a Szerződés megszűnése előtt a cégbíróságon a székhelyét átvezesse. Ezért a Megbízót mindaddig terheli a teljes díjfizetési kötelezettség, amíg az új székhely a cégbíróság nyilvántartásán átvezetésre nem kerül, (tehát nem az új székhely cégbírósági benyújtásának időpontjáig, hanem a cégkivonatban történő megjelenés időpontjáig) – akkor is, ha a szerződéses kapcsolat a felek között megszűnt.
 7. A jelen Szerződés osztja a Teljesítési Segéddel kötött szerződés jogi sorsát, melynek értelmében a Teljesítési Segéddel kötött szerződés bármely okból történő megszűnése illetve megszüntetése esetén – minden további külön értesítés nélkül – jelen Szerződés is érvényét, illetve hatályát veszti, továbbá amennyiben jelen Szerződés megszűnik, úgy a Teljesítési Segéddel kötött szerződés is minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan szűnik meg.

 

 

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

 1. A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek, és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A felek kötelesek a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.
 2. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

7. TITOKTARTÁS

 

 1. A jelen Szerződés tartalma, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, beszállítóinak adatai, c) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.
 2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.
 3. A felek a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.
 4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.
 5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.
 6. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.
 7. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVIII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.
 8. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.
 9. A Szolgáltató köteles alkalmazottaival és alvállalkozóival a jelen Szerződésben foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást kötni.

 

8. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban erről Megbízót annak hatályba lépését megelőzően 15 nappal, az Adatlapon megjelölt e-mail címre továbbított kör e-mailben tájékoztatni köteles. Szolgáltató köteles pontosan meghatározni, hogy mely naptól hatályos a módosítás.
 2. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn belül nem nyilatkozik a szerződésmódosítás elutasításáról, úgy az a módosított feltételek hallgatólagos elfogadásának minősül.
 3. Felek tudomással bírnak arról, hogy az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Megbízó annak tartalmát megismerje. Amennyiben a Megbízó a írásban elutasítja a szerződésmódosítást a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására.
 4. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 
 • pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
 • a módosítások hatálybalépésének időpontját;
 • ha a Szolgáltató a szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét;
 • a Megbízót az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat, felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Szerződés 2023. november 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre. 
 2. Az a tény, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti a Szerződésnek mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha jelen Szerződés nem szabályoz valamely kérdést.
 3. Amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.
 4. Jelen Szerződés értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét Fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő vagy késleltető esemény, amelyet a Felek a szerződéskötéskor vagy azt megelőzően nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek: 
 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan, a felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 15 munkanapot meghaladja, úgy a felek kötelesek új teljesítési határidőben megállapodni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
 2. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a Szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. A Szolgáltató jelen Szerződésben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megbízó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megbízó külön tájékoztatására nem kerül sor.
 3. Jelen Szerződés és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását, és a Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi, a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó, a felek között hatályban volt és a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.
 4. A jelen Szerződésből eredő viták esetén a felek kötelesek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat Magyarország bíróságai joghatóságának, és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  

Hatályos: 2021. december 1.

Utoljára módosítás: 2023. november 1.