ÁSZF (Levéltovábbítás)

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES

(MEYER & LEVINSON KFT. – MEYER & LEVINSON INVESTMENT ZRT. – MEYER & LEVINSON ACCOUNTING KFT. – MEYER & LEVINSON STARTUP KFT. – MEYER & LEVINSON FINANCE KFT. – MEYER & LEVINSON DPS KFT. – RIPORT APPLICATIONS KFT.)

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Tel.: +36 1 445 1 445

info@meyerlevinson.com

www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ POSTAI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSÁRA ÉS AZT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) tartalmazza a

 

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság
 •  
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 •  
 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076
 • Adószám: 14398209-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: info@meyerlevinson.com    
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
 • (a továbbiakban: “Megbízott”

által az OPTINVEST Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (Breitner Ház), cégjegyzékszáma: 01-10-046259, adószáma: 14593569-2-41, képviseli Dr. Szöllősi Gergő vezérigazgató önállóan, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott  székhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó postai küldemények továbbítására irányuló szolgáltatás, továbbá azt kiegészítő szolgáltatás  (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) a Szolgáltató székhelyszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit elfogadó, https://chats.landbot.io/v3/H-1046067-B62NI1A34462W0WU/index.html weboldalon megtalálható elektronikus adatlap (a továbbiakban: “Adatlap”) kitöltésével és az Adatlap DocuSign rendszeren keresztül történő aláírásával magára nézve kötelezőnek ismert el.

A székhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó általános szerződési feltételek rendelkezései szerint a Szolgáltató a Megbízó székhelyéül szolgáló 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet) alatti ingatlant (a továbbiakban: “Ingatlan”) Megbízó részére székhely céljából részleges és korlátozott használatába adására köteles, azonban a Megbízó részére a székhelyre érkező hivatalos vagy egyéb levelek, postai illetve egyéb küldemények, üzenetek továbbítására, valamint ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására a Megbízottat mint teljesítési segédet jelölte ki. A felek jelen Szerződéssel a Küldemények átvételének és továbbításának, valamint az egyes igénybe vehető egyéb szolgáltatásoknak részletes szabályait kívánják szabályozni.

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 1. A Megbízott által nyújtott Szolgáltatás az alábbi 1.3. pontban meghatározott alapszolgáltatáson (a továbbiakban mint “Alapszolgáltatás”) kívül, további, a Megbízó által opcionálisan előre kiválasztható és a 1.4. pontban részletezett kiegészítő szolgáltatásból (a továbbiakban mint “Kiegészítő Szolgáltatás”), valamint a Megbízó egyedi megrendelése szerinti, az 1.5. pontban részletezett eseti jellegű szolgáltatásokból (a továbbiakban mint “Eseti Szolgáltatás”) áll.
 2. Az Alapszolgáltatáson túlmenően igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatásnak minősülő részszolgáltatások, illetve az Adminisztratív Szolgáltatás igénybevételét a Megbízó az Adatlapon, a feltüntetett lehetőségek értelemszerű kiválasztásával és megjelölésével, míg az Eseti Szolgáltatások igénybevételét jellegükből adódóan, külön, egyedi megrendelések alapján jelezheti a Megbízott felé.
 3. Alapszolgáltatás
  1. A Megbízott az Alapszolgáltatás keretein belül az alábbiakat biztosítja:

 

 

 • a Megbízó által adott hivatalos postai meghatalmazás alapján a Megbízó székhelyre érkező hivatalos vagy egyéb levelek, postai illetve egyéb dokumentumok, üzenetek, fizetési kötelezettséggel nem járó csomagok (a továbbiakban együttesen mint: “Küldemények”) átvételét;
 • a kéretlen és tömegesen küldött Küldemények (promóciós anyagok, reklámok, szórólapok stb.) szűrését;
 • a Küldemények székhelyre érkezését követően az Adatlapon feltüntetett utasítások szerinti érkeztetést, digitalizálását, valamint azoknak a Megbízó részére továbbítását elektronikus és/vagy postai úton, illetve a személyes átvétel lehetőségének biztosítását;
 • telefonhívások fogadását;
 • egy óra időtartam erejéig díjmentes közreműködést a Megbízót érintő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint egyéb hatóságok általi hatósági ellenőrzések, házkutatások során, valamint a Megbízó, illetve az Adatlapon megjelölt kapcsolattartó személy értesítését az ellenőrzésekről;
 • postai szolgáltató által kézbesített pénzküldemény átvételét.
 1. Az Alapszolgáltatás a Küldemények érkeztetését, digitalizálását és továbbítását legfeljebb havi száz (100) küldemény erejéig tartalmazza. A Küldemények számába beletartoznak a kéretlen, reklámlevélnek minősülő Küldemények is.
 2. A Megbízott a Megbízó számára az Ingatlan telefonszámára érkező telefonhívásokkal kapcsolatosan kizárólag azok fogadását végzi, egyúttal tájékoztatja a hívó felet, hogy a Megbízó részére az Ingatlanban kizárólag székhelyszolgáltatás nyújtása történik, a Megbízó az Ingatlanban ténylegesen nem tartózkodik. A Megbízott – a hatóságok kivételével – kizárólag a Megbízó előzetes engedélyével adja ki a Megbízó elérhetőségét harmadik feleknek. A Megbízott telefonon érkező üzenetek átvételére, feljegyzésére és a Megbízó részére történő továbbítására nem köteles, erre irányuló szolgáltatást a Megbízó Kiegészítő Szolgáltatás keretében vehet igénybe.
 3. Amennyiben a hatósági ellenőrzés az 1 óra időtartamot meghaladja, vagy amennyiben azzal kapcsolatosan a Megbízott oldalán bármilyen költség merül fel, illetve az a Megbízott részéről további közreműködést, például tanúmeghallgatáson való részvételt eredményez, úgy Megbízó köteles az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő, a Díjtáblázatban részletezett költséget a Megbízott részére megfizetni.
 4. A Küldeményeknek az Alapszolgáltatás keretében történő átvételére, érkeztetésére, tárolására, valamint továbbítására egyebekben az alábbi általános rendelkezések irányadóak.
 • A Megbízott a Küldemények átvételét a Megbízó által aláírt és Megbízott részére átadott postai meghatalmazás alapján végzi; 
 • A Küldemények átvételére és a Megbízó részére történő továbbítására az Adatlapon megjelölt utasításnak megfelelően kerül sor;
 • A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017 (7.1.) IM rendelet (a továbbiakban: “Rendelet”) 3. §-ával összhangban a Megbízott a Küldemények érkezéséről azok beérkezésétől számított 1 munkanapon belül értesíti Megbízót az Adatlapon rögzített e-mail címre írt elektronikus levél útján; 
 • A Megbízott a Küldemények tartalmi ellenőrzését kizárólag a szortírozáshoz és továbbításhoz szükséges mértékben végzi el, a Küldemények tartalmával kapcsolatos részletes tájékoztatást a Megbízott a Megbízó részére nem nyújt;
 • A Küldemények postai úton történő továbbítása hetente, a hét utolsó munkanapján történik, hagyományos, közönséges (regisztrálatlan) levél útján, melyre tekintettel a Küldemények nyomonkövetése nem lehetséges, a Megbízottat az esetlegesen elveszett Küldemény esetén semmilyen felelősség nem terheli;
 • A Küldemények személyes átvétele munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között biztosított;
 • A Küldemények felbontására csak a Megbízó erre irányuló, az Adatlapon jelzett utasítása alapján kerül sor;  
 • A Megbízott a Küldemények tartalmát – amennyiben azok felbontására jogosult – nem ellenőrzi, csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben vizsgálja meg  kizárólag a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében;
 • A Megbízott az előző pontra tekintettel a Küldeményt köteles átvenni, annak átvételét nem tagadja meg, akkor sem, ha a Megbízó ezt kívánja. Az előbbiek alól kivételt képeznek a díjfizetési kötelezettséggel járó Küldemények, melyek díját a Megbízott nem előlegezi, így ezek átvételét jogosult megtagadni, és amelyért semmilyen felelősséggel nem tartozik; 
 • A Megbízott a Küldeményeket kizárólag .pdf formátumban, fekete-fehér színben digitalizálja;
 • A Megbízott semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik Megbízó felé a Küldemények átvételével, érkeztetésével, illetve továbbításával kapcsolatban felmerülő károkért;
 • A levélnek minősülő Küldemények tárolását a Megbízott az átvételtől számított 30 napig biztosítja díjmentesen, ezt követően a Megbízott jogosult a jelen ÁSZF mellékletét képező díjtáblázatban (a továbbiakban: “Díjtáblázat”) feltüntetett díjat felszámítani;
 • A csomagnak minősülő Küldemények (a továbbiakban: “Csomag”) tárolását a Megbízott az átvételtől számított 5 munkanapig biztosítja díjmentesen, ezt követően a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF mellékletét képező díjtáblázatban feltüntetett díjat felszámítani;
 • A Csomagok átvételére személyesen van lehetőség. A Csomagok Megbízó részére történő továbbítására Eseti Szolgáltatás keretében, külön díj fizetése mellett van lehetőség.
 1. A jelen Szerződés elfogadásával, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Megbízó – az Adatlap eltérő rendelkezése hiányában – a szükséges mértékig felmentést ad a Megbízott részére minden, a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő üzleti, levél- és magán titoktartási kötelezettség alól.
 2. A Megbízott a Megbízó részére érkező és általa őrzött iratokról naprakész iratjegyzéket vezet.
 3. A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a székhelyen végzett hatósági ellenőrzésekkel összefüggésben keletkezett iratokat a Megbízott a nevében és képviseletében átvegye és a Küldemények kézbesítési szabályai szerint azt a Megbízó részére továbbítsa.

      4. Kiegészítő Szolgáltatás

 

 

 1. A Megbízónak lehetősége van arra, hogy az Alapszolgáltatás mellett, azt kiegészítve, a Megbízottal előre egyeztetett és az Adatlapon jelzett egyedi megrendelés alapján különböző Kiegészítő Szolgáltatásokat vegyen igénybe.
 2. A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött, mely az Alapszolgáltatás díján felül fizetendő. Az egyes Kiegészítő Szolgáltatások díját a jelen ÁSZF mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.
 3. A Megbízó az alábbi Kiegészítő Szolgáltatásokat veheti igénybe:
 • A Küldemények 30 napon, illetve a Csomagok 5 napon túli őrzése és tárolása;
 • A Küldemények színes formátumban történő digitalizálása;
 • A Küldemények szortírozása, mely keretében történhet:
 1. könyvelési logika szerinti szétválogatás,
 2. az egyes Küldemények eltérő címzetteknek történő továbbítása szerinti szétválogatás 
 3. a Megbízó által meghatározott szabályok szerinti szétválogatás,
 • A Küldemények a meghatározott logikának megfelelő szortírozását követően a Megbízó könyvelőjének történő továbbítása;
 • A Küldemények a meghatározott szabályoknak megfelelő szortírozását követően a Megbízó által meghatározott rendszerbe történő beküldése / feltöltése;
 • A Megbízó részére dedikált telefonszám biztosítása a hívások Megbízott általi fogadására, telefonon érkezett üzenetek feljegyzése és továbbítása;
 • A Küldeményeknek az Alapszolgáltatástól eltérő postai továbbítása (például a hét utolsó munkanapjától eltérő napon történő továbbítás, eltérő gyakoriság szerinti továbbítás, regisztrált ajánlott, tértivevényes küldeményként és / vagy elsőbbséggel történő továbbítás, futárszolgálattal történő továbbítás stb.) 
 • További a díjtáblázatban meghatározott szolgáltatások

 

5. Eseti Szolgáltatás

 

 1. A Megbízónak lehetősége van eseti jellegű szolgáltatások igénybevételére, melyek nem állandó jelleggel merülnek fel. Az ilyen Eseti Szolgáltatásokat a Megbízott a Megbízó egyedi, írásos megrendelése vagy telefonon szóban tett és a Megbízott által írásban megerősített igénybejelentés alapján nyújtja.
 2. Az Eseti Szolgáltatások külön díj fizetéséhez kötöttek, melynek mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.
 3. A Megbízó az alábbi Eseti Szolgáltatásokat veheti igénybe:
 • A Küldemények expressz (aznapi) postai vagy egyéb futárszolgálattal történő továbbítása; 
 • A Küldeménynek az általánostól eltérő címre történő továbbítása.
 • Csomagok megadott címre történő továbbítása;
 • A Megbízó részére a Szolgáltatás igénybevételének kezdő dátumáig visszamenő bármely időpontban érkezett Küldemények között adott dokumentum kikeresése;
 • Az Alapszolgáltatásban foglaltaknál nagyobb volumenben érkező Küldemények átvétele, érkeztetése, digitalizálása és továbbítása;
 • Küldemény idegen nyelvről (angol, német) magyar nyelvre fordítása;
 • Összefoglaló készítése Küldemény tartalmáról;
 • Közreműködés egy óra időtartamot meghaladó hatósági ellenőrzés során.
 • A Küldemények tartalmi összefoglalójának elkészítése (angol és magyar nyelven);
 • A Küldemények egyszerű fordítása angolról magyar vagy magyarról angol nyelvre 
 • További a díjtáblázatban meghatározott szolgáltatások

 

2. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

 1. Amennyiben Megbízó saját felelősségére nem kéri e-mailben vagy írásban, hogy a küldemény ajánlottan, tértivevénnyel ellátva vagy elsőbbségi levélként kerüljön továbbításra és így a postázás nem lekövethető, úgy Megbízottat nem terheli semmilyen felelősség az esetlegesen elveszett posta esetén.
 2. Amennyiben Megbízó a Küldemények személyes átvételét választja, úgy kötelessége az értesítést követően a székhelyen 30 napon belül személyesen, vagy meghatalmazott útján átvenni a részére érkezett Küldeményeket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megbízó a Küldeményeket 30 naptári napon és / vagy Csomagokat 5 munkanapon belül nem szállítja el, úgy a Megbízott jogosult a jelen Szerződés mellékletében feltüntetett tárolási díjat a Megbízónak felszámítani és részére kiszámlázni.
 3. A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy ha a postás a székhelyre kézbesít egy díjmentes küldeményt, akkor Megbízott köteles átvenni azt akkor is, ha a Megbízó ezt nem kívánja, vagy Megbízó saját átirányítást intézett és a posta ennek ellenére a székhelyre kézbesíti a Küldeményt. A Megbízott a jelen pontban rögzítettekért nem tehető felelőssé.
 4. A Megbízó köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat, tájékoztatást a Megbízott részére az Adatlap aláírásával egyidejűleg megadni. Az adatváltozásról a Megbízónak a változást követően haladéktalanul értesítenie kell Megbízottat. A Megbízó jogosult a Küldemények kezelésének Adatlapon rögzített módját a https://chats.landbot.io/v3/H-1046067-B62NI1A34462W0WU/index.html weboldalon megtalálható elektronikus adatlap kitöltésével, amelyben megjelöli a kért módosítást, továbbá Megbízó jogosult az e-mailben történő módosításra azzal, hogy a módosítás a Megbízott által történő jóváhagyással lép hatályba. A módosítás az új Adatlap weboldalon történő kitöltését vagy e-mailben történő elfogadását követő 5 munkanap múlva válik Megbízottra nézve kötelezővé. A Küldemények kezelési módjának módosításából eredő minden többletköltség a Megbízót terheli.
 5. A Megbízott zökkenőmentes teljesítése érdekében Megbízó az Adatlap aláírásával egyidejűleg köteles egy a Felek közötti kommunikációra szolgáló e-mail címet írásban megadni. A kapcsolattartás a felek között a Megbízó által megadott címen történik (a továbbiakban: “Értesítési e-mail cím”). A Megbízó felelőssége, hogy a Megbízott által az Értesítési e-mail címre küldött leveleit fogadni, ellenőrizni tudja, továbbá biztosítani, hogy ne kerülhessenek levélszemét mappába. Megbízó felelőssége az Értesítési e-mail cím változását még a változás megtörténte előtt legalább 1 munkanappal írásban a Megbízott felé bejelenteni. Megbízott ezt az Értesítési e-mail címet fogja minden kommunikációra használni. Minden erre az e-mail címre küldött tájékoztatás, felhívás átvettnek számít az elküldés pillanatában, illetve számla fizetési határideje életbe lép. Amennyiben a Megbízó a Megbízottat az Értesítési e-mail cím változásáról határidőben nem tájékoztatja, vagy a Megbízó által megadott e-mail cím a levelek fogadására bármely a Megbízó érdekkörében felmerülő okból nem alkalmas, Megbízottat a tájékoztatás hiányából, valamint a postai küldemények továbbításának meghiúsulása miatt keletkező kárért felelősség nem terheli. A Megbízónak a Megbízott irányába fennálló fizetési kötelezettsége ettől függetlenül továbbra is fennáll.

 

3. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Megbízó a Szolgáltatás igénybevételéért díj fizetésére köteles. Az Alapszolgáltatás díjának mértéke 14.000 Ft + ÁFA / hó, azaz havonta tizennégyezer forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban: „Alapszolgáltatási Díj”). A Megbízó – az alábbi 3.2. pontban foglalt kivétellel – 6 (hat) havi (a továbbiakban: “Tárgyidőszak”) Alapszolgáltatási Díjat köteles előre kifizetni a Megbízottnak.
 2. A Megbízó az Alapszolgáltatás Díját banki átutalással köteles megfizetni a kapcsolódó díjbekérő számlán szereplő határidőn belül. Az Alapszolgáltatási Díj számlázására évente két alkalommal kerül sor, minden év június 30. és december 31. napját követő legkésőbb 14 napon belül, a január 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakra, valamint a július 1. napjától december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan. Ezen szabály alól kivétel az első Alapszolgáltatási Díjról szóló számla kiállítása, amely a Szolgáltatás igénybevételének napján kerül kiállításra a Szolgáltatás létrejöttének napjától az első esedékes számlázási időszak kezdőnapjáig tartó időszakra vonatkozóan.
 3. Amennyiben a Szerződés legkésőbb a Megbízó által már kifizetett időszak végére eső hatállyal nem szűnik meg, akkor a Megbízó a következő 6 (hat) hónapos időszakra vonatkozó Alapszolgáltatási Díjat köteles előre kifizetni a Megbízottnak a jelen pont fenti rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
 4. A Tárgyidőszakra szóló Alapszolgáltatási Díj a jelen Szerződés hatálya alatt minden megkezdett Tárgyidőszakhoz kapcsolódóan fizetendő. Erre tekintettel, amennyiben a Szerződés a Megbízó által már kifizetett időszak végét megelőző hatállyal megszűnik, akkor a Megbízó a kifizetett Alapszolgáltatási Díjból visszatérítésre nem jogosult.
 5. Amennyiben Megbízó az Alapszolgáltatáson kívüli más, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást is igénybe vesz, úgy a Megbízó a jelen ÁSZF mellékletét képező Díjtáblázatban foglalt további díjakat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
 6. A Kiegészítő Szolgáltatás és az Adminisztratív Szolgáltatás díját a Megbízott havonta előre számlázza ki a Megbízó részére. A Megbízott minden hónap első munkanapján díjbekérő számlát állít ki, melyet megküld az Értesítési e-mail címre. A Kiegészítő Szolgáltatás és az Adminisztratív Szolgáltatás nyújtásának feltétele a vonatkozó díjak megfizetése. Amennyiben a Megbízó a Kiegészítő Szolgáltatás vagy az Adminisztratív Szolgáltatás díját nem rendezi, a Megbízott jogosult annak nyújtását – az Alapszolgáltatás érintetlenül hagyásával – felfüggeszteni. 
 7. Az Eseti Szolgáltatások azok felmerülésekor, azaz a Megbízó általi megrendelés időpontjában kerülnek kiszámlázásra. 
 8. A Megbízott valamennyi a Megbízó által fizetendő díjról a vonatkozó jogszabályok szerint számlát állít ki. Amennyiben a Szolgáltató elektronikus számlát kíván a Megbízó részére küldeni, úgy a Megbízó a jelen Szerződés aláírásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.
 9. A Megbízó a Szerződés elfogadásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Megbízott felé a pénzküldemény átvételének időpontjában díjtartozása van, úgy a Szolgáltató a díjkövetelését a pénzküldeményből kiegyenlítse. A Megbízott 1 munkanapon belül e-mailben tájékoztatja Megbízót arról, hogy részére pénzküldemény érkezett, és arról is, hogy a Megbízó díjtartozása az aktuális értéknapon mekkora összegnek felel meg, és milyen módon került a pénzküldemény terhére jóváírásra. A Megbízó a jelen pontban foglalt késedelmes díjfizetésének beszámításhoz hozzájárulását adja, és azt tudomásul veszi. Amennyiben Megbízónak pénzküldeménye érkezik, úgy Megbízott pénzkezelési díjat számít fel, kivéve, amennyiben a Megbízó részére érkező pénzküldemény összege a jelen ÁSZF szabályai szerint a Megbízó által a Megbízott részére fizetendő Díjba beszámításra kerül. 
 10. Amennyiben a Megbízó bármely díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Megbízott késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja.
 11. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által kiállított valamely számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megbízó köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes deviza középárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megbízó késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megbízó a Megbízottnak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

 

4. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

 1. A jelen Szerződést a felek közös megegyezéssel, rendes és rendkívüli felmondással szüntethetik meg.
 2. Jelen Szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) napos felmondási idővel bármelyik fél indoklás nélkül megszüntetheti a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. A Rendelet értelmében jelen Szerződést annak Megbízó általi elfogadását követő egy éven belül egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. 
 3. Jelen Szerződést rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell.
 4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen Szerződésben foglaltak megsértése, így különösen:
 • Megbízó részéről a Szolgáltatási Díj meg nem fizetése vagy 30 (harminc) napot meghaladó késedelmes fizetése.
 • Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy Megbízó jogszabályellenes tevékenységet folytat, vagy bűncselekmény alapos gyanúja merül fel vele vagy vezető tisztségviselőjével / tagjával szemben.
 • Ha a Megbízóval szemben pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, és a Szolgáltató a Pmt. rendelkezései alapján a megbízás teljesítését köteles megtagadni;
 • Megbízó a jelen Szerződés 3.11. pontjában meghatározott iratokat az erre való felszólítást követő 5 napon belül nem adja át a Szolgáltató részére.
 • A bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Megbízó felszámolását, a Megbízóval szemben csődeljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság elrendeli a Megbízó kényszertörlését.
 1. A Megbízott a díjak meg nem fizetése esetén, az azonnali felmondás megküldésével egyidejűleg felhívja a Megbízót a késedelmes díjak megfizetésére. Amennyiben a Megbízó a felmondás kézbesítését követő 3 napon belül a Megbízott részére megfizeti a fennálló tartozását, úgy a felmondás hatályát veszti.
 2. A Megbízott jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre vagy nem veszi át a Küldeményeket.
 3. A Megbízott jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben, ha a Megbízó tulajdonosi szerkezetében változás áll be, így főként, ha a jogviszony létrejöttekor tulajdonosként feltüntetett jogi és/vagy természetes személy(ek)től eltérő személy(ek) lesz(nek) a Megbízó tulajdonosai és ennek eredményeként a Megbízó tulajdonosi szerkezete a továbbiakban nem átlátható a Megbízott számára. 
 4. A Megbízott a felmondását a Megbízónak az Adatlapon megjelölt e-mail címére, míg Megbízó a felmondását az info@meyerlevinson.com e-mail címre köteles megküldeni. A Megbízó és a Szolgáltató az e-mail útján történő közlést hivatalos kézbesítési formának fogadják el. A Megbízó, illetve a Megbízott által megküldött felmondás az elküldés napján kézbesítettnek tekintendő. A Megbízott rendkívüli felmondása esetén a Megbízott a felmondást tartalmazó e-mail üzenet megküldésének napjától kezdődően a Megbízott nyújtására nem köteles.
 5. A Megbízót a Szolgáltatásért mindaddig terheli a díjfizetési kötelezettség, amíg az új székhely a cégbíróság nyilvántartásán átvezetésre nem kerül és a cégkivonatban meg nem jelenik akkor is, ha a szerződéses kapcsolat a felek között már korábban megszűnt. A Szolgáltatás ténye megvalósul azáltal, hogy a cégbíróságon a cég székhelyeként a Szolgáltató által biztosított Ingatlan címe van megjelölve. A székhely, cégnyilvántartásból történő törlésének időpontjáig a postai küldemények a megjelölt székhelyre érkeznek és a hatóságok is a megjelölt székhelyen keresik a Megbízót, így a Megbízottnak ebből költsége és teendője keletkezik, így ez a tény önmagában a teljes Szolgáltatási Díj beszedésére feljogosítja. Mivel a székhely módosítása kizárólag a Megbízó hatáskörébe tartozik, így a Megbízó felelős azért, hogy még a Szerződés megszűnése előtt a cégbíróságon a székhelyét átvezesse. Ezért a Megbízót mindaddig terheli a teljes díjfizetési kötelezettség, amíg az új székhely a cégbíróság nyilvántartásán átvezetésre nem kerül, (tehát nem az új székhely cégbírósági benyújtásának időpontjáig, hanem a cégkivonatban történő megjelenés időpontjáig) – akkor is, ha a szerződéses kapcsolat a felek között megszűnt.
 6. A jelen Szerződés osztja a Szolgáltatóval kötött szerződés jogi sorsát, melynek értelmében a Szolgáltatóval kötött szerződés bármely okból történő megszűnése illetve megszüntetése esetén – minden további külön értesítés nélkül – jelen Szerződés is érvényét, illetve hatályát veszti, továbbá amennyiben jelen Szerződés megszűnik, úgy a Szolgáltatóval kötött szerződés is minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan szűnik meg.

 

5. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

 1. A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek, és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A felek kötelesek a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.
 2. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

6. TITOKTARTÁS

 

 1. A jelen Szerződés elfogadásával, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Megbízó – az Adatlap eltérő rendelkezése hiányában – a szükséges mértékig felmentést ad a Szolgáltató részére minden, a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő üzleti, levél- és magán titoktartási kötelezettség alól.
 2. A jelen Szerződés tartalma, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, beszállítóinak adatai, c) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.
 3. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.
 4. A felek a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.
 5. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.
 6. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.
 7. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.
 8. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVIII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.
 9. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.
 10. A Megbízott köteles alkalmazottaival és alvállalkozóival a jelen Szerződésben foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást kötni.

 

7. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 1. A Megbízott jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban erről Megbízót annak hatályba lépését megelőzően, 15 nappal az Adatlapon megjelölt e-mail címre továbbított kör e-mailben tájékoztatni köteles. Megbízott köteles pontosan meghatározni, hogy mely naptól hatályos a módosítás.
 2. Amennyiben a Megbízó a Megbízottnak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn belül nem nyilatkozik a szerződés módosítás elutasításáról, az a módosított feltételek elfogadásának minősül. 
 3. Felek tudomással bírnak arról, hogy az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Megbízó annak tartalmát megismerje. Amennyiben a Megbízó a szerződés módosítás elutasítását írásban megteszi a Szolgáltató részére, a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására.
 4. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 
 • pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
 • a módosítások hatálybalépésének időpontját;
 • ha a Szolgáltató a szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét;
 • a Megbízót az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat, felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Szerződés 2023. november 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.
 2. Az a tény, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti a Szerződésnek mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha jelen Szerződés nem szabályoz valamely kérdést.
 3. Amennyiben a Megbízott a jelen Szerződés szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.
 4. Jelen Szerződés értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét Fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő vagy késleltető esemény, amelyet a Felek a szerződéskötéskor vagy azt megelőzően nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek: 
 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan, a felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 15 munkanapot meghaladja, úgy a felek kötelesek új teljesítési határidőben megállapodni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
 2. Jelen Szerződés és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását, és a Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi, a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó, a felek között hatályban volt és a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.
 3. A jelen Szerződésből eredő viták esetén a felek kötelesek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat Magyarország bíróságai joghatóságának, és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  
 4. Jelen ÁSZF a Megbízó és a Szolgáltató között létrejött székhelyszolgálatási szerződés rendelkezéseivel összhangban, együttesen értelmezendő.

 

Hatályos: 2021. december 1.

Utoljára módosítás: 2023. november 1.

 

 

 1. számú melléklet

Megrendelt Alapszolgáltatás díja, továbbá a Kiegészítő szolgáltatások, Eseti jellegű szolgáltatások, valamint a Könyvelést segítő adminisztratív szolgáltatások díjai és kondíciói 2023. november 1. napjától. 

Alapszolgáltatás díja 

Az Alapszolgáltatás díja együttesen tartalmazza az Optinvest Zrt. részére fizetendő 1.000 Ft + ÁFA értékű székhelyszolgáltatási díjat, valamint a Meyer & Levinson Kft. levéltovábbításra és egyéb Alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozó díjakat.

Székhelyszolgáltatás

Időtartam

15.000 Ft + ÁFA / hónap

Küldemények átvétele, érkeztetése, digitalizálása (fekete-fehér scannelés) 

24 órán belül

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Küldemények szkennelt másolatának kiküldése a megadott e-mail címekre

24 órán belül

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Küldemények közönséges postai levél formájában történő továbbítása

Hetente 1 alkalommal

(a hét utolsó munkanapján)

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Küldemények megőrzése személyes átvétel esetén

30 nap

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Megbízó részére érkező csomag megőrzése 

5 munkanapig

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Spam levelek kiszűrése

 

Havi szolgáltatási díj tartalmazza

Kiegészítő szolgáltatási díjak:

Az alább megjelölt díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó nettó összegek. Amennyiben a Szolgáltató a Megbízó részére bármely alábbi szolgáltatással kapcsolatban számlát állít ki, úgy azok után általános forgalmi adó kerül felszámításra, így a Megbízó az alábbi díjak ÁFÁ-val növelt összegét köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

Kiegészítő szolgáltatás

Vállalási határidő

havi 0-30 egység 

havi 31-60 egység

havi 61-100 egység

havi 100-200 egység

havi 200 egység felett 

Küldemények továbbítása közönséges + elsőbbségi levél formájában

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

1.000 Ft / hónap

1.000 Ft / hónap

1.000 Ft / hónap

1.000 Ft / hónap

1.000 Ft / hónap

Küldemények továbbítása ajánlott levél formájában

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Küldemények továbbítása ajánlott + elsőbbségi levél formájában

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Küldemények továbbítása tértivevényes levél formájában

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Küldemények továbbítása tértivevényes + elsőbbségi levél formájában

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Küldemény feladása futárszolgálattal

Megegyezés szerint

Futárköltség + 10% kezelési díj 

Futárköltség + 10 % kezelési díj

Futárköltség + 10 % kezelési díj

Futárköltség + 10 % kezelési díj

Futárköltség + 10 % kezelési díj

Csomag feladása

Hetente 1 alkalommal 

(a hét utolsó munkanapján)

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Postaköltség + 10 % kezelési díj

Küldemények megőrzése személyes átvétel esetén

31. naptári naptól

2.000 Ft / megkezdett hónap

2.000 Ft / megkezdett hónap

3.000 Ft / megkezdett hónap

3.000 Ft / megkezdett hónap

3.000 Ft / megkezdett hónap

Megbízó részére érkező csomag megőrzése (csomagonként) 

6. munkanaptól

5.000 Ft / megkezdett hónap

5.000 Ft / megkezdett hónap

5.000 Ft / megkezdett hónap

5.000 Ft / megkezdett hónap

5.000 Ft / megkezdett hónap

Levelek szortírozása könyvelési anyag előkészítéshez

24 órán belül 

3.000 Ft / hónap

6.000 Ft / hónap

12.000 Ft / hónap

24.000 Ft / hónap

Egyedi ár

Levelek szortírozása egyedi szabály szerint

24 órán belül 

4.000 Ft / hónap

7.000 Ft / hónap

13.000 Ft / hónap

24.000 Ft / hónap

Egyedi ár 

Dokumentumok átnevezése egyedi szabály szerint

24 órán belül 

3.000 Ft / hónap

6.000 Ft / hónap

12.000 Ft / hónap

24.000 Ft / hónap

Egyedi ár 

Dokumentumok manuális továbbítása e-mailen a beérkezéstől számított 2 órán belül

2 órán belül

4.000 Ft / hónap

8.000 Ft / hónap

12.000 Ft / hónap

20.000 Ft / hónap

Egyedi ár 

Bizonyos Küldemények az adatlapban foglaltaktól eltérő e-mail címekre történő továbbítása

24 órán belül 

3.000 Ft / hónap

3.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

Dokumentumok lementése a Megbízó által kijelölt tárhelyre *

24 órán belül 

3.000 Ft / hónap

3.000 Ft / hónap

3.000 Ft / hónap

3.000 Ft / hónap

Egyedi ár

Dedikált telefonszám + telefonos üzenetek továbbítása

24 órán belül 

40.000 Ft / hónap

40.000 Ft / hónap

40.000 Ft / hónap

40.000 Ft / hónap

40.000 Ft / hónap

Színes scannelés

24 órán belül 

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

5.000 Ft / hónap

A levél tartalmának rövid ismertetése angolul vagy magyarul

24 órán belül 

1.000 Ft / levél

900 Ft / levél

800 Ft / levél

800 Ft / levél

Egyedi ár

QUiCK rendszerbe dokumentumok érkeztetése, szortírozása, adattisztítása, NAV adatokkal párosítása és utalásra előkészítése 

Megegyezés szerint 

6.000 Ft / hó 

20.000 Ft / hó

40.000 Ft / hó

80.000 Ft / hó

Egyedi ár

Papír alapú dokumentumok őrzése (könyvelési anyagok, egyéb dokumentumok) 

n/a

6.000 Ft / hó

7.000 Ft / hó

8.000 Ft / hó

12.000 Ft / hó

Egyedi ár

Eseti jellegű szolgáltatások díjai:

Az alább megjelölt díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó nettó összegek. Amennyiben a Szolgáltató a Megbízó részére bármely alábbi szolgáltatással kapcsolatban számlát állít ki, úgy azok után általános forgalmi adó kerül felszámításra, így a Megbízó az alábbi díjak ÁFÁ-val növelt összegét köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

Eseti jellegű szolgáltatás

Vállalási határidő

Szolgáltatás díja 

A Küldemények az adatlapban foglaltaktól eltérő e-mail címekre történő továbbítása 

Megegyezés szerint 

2.000 Ft / alkalom 

Küldemények továbbítása közönséges + elsőbbségi levél formájában (expressz**)

Megegyezés szerint

Postaköltség + 20% kezelési díj

Küldemények továbbítása ajánlott levél formájában (expressz)

Megegyezés szerint

Postaköltség + 20% kezelési díj

Küldemények továbbítása ajánlott + elsőbbségi levél formájában (expressz)

Megegyezés szerint

Postaköltség + 20 % kezelési díj

Küldemények továbbítása tértivevényes levél formájában (expressz)

Megegyezés szerint

Postaköltség + 20 % kezelési díj

Küldemények továbbítása tértivevényes + elsőbbségi levél formájában

Megegyezés szerint

Postaköltség + 20 % kezelési díj 

Csomag feladása futárszolgálattal

Megegyezés szerint

Futárköltség + 20 % kezelési díj

Hatósági és/vagy bírósági eljáráson történő megjelenés (1 órát meghaladva) 

n/a 

15.000 Ft / óra  

Székhelyen történő házkutatás  

n/a

150.000 – 300.000 Ft / alkalom 

Elektronikus vagy papíralapú dokumentum “kikeresése” 

24 órán belül

1.000 Ft / alkalom 

Érkezett dokumentum tartalmának rövid ismertetése angolul vagy magyarul 

Megegyezés szerint 

5.000 Ft / ismertető  

Pénzkezelés (amennyiben nem M&L követelésbe kerül beszámításba)

Megegyezés szerint 

Elszámolt pénzösszeg 3%-a, minimum 1.000 Ft 

Taxi rendelés

Megegyezés szerint 

1.000 Ft / alkalom

* expressz továbbítás: A Küldemény postai továbbítása az érkezés napján, illetve a Megbízó utasítása szerint