Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2020. március 1.

Utolsó módosítás: 2024. május 30.

 

Köszönjük, hogy a Meyer & Levinson Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni! Tájékoztatjuk, hogy társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása. 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a

Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet) 

Cégjegyzékszám: 01-09-902076

Adószám: 14398209-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan

E-mail: zoltan.kristo@meyerlevinson.com

Web: https://meyerlevinson.com 

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által személyesen vagy online nyújtott könyvelési, pénzügyi tanácsadói, bérszámfejtési, székhelyszolgáltatási, privát co-working iroda szolgáltatását és komplex cégjogi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatását (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) igénybe vevő személyek (a továbbiakban: “Ügyfél”) valamint Szolgáltatóval a https://meyerlevinson.com és a https://www.hello.meyerlevinson.com weboldalakon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül, illetve e-mail vagy telefon, illetve a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap útján felkereső személyek (a továbbiakban mint: “Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél és az Érintett figyelmét, hogy azon személyes adatok tekintetében, amelyeket az Ügyfél a könyvelési, illetve bérszámfejtési szolgáltatással kapcsolatosan ad meg, tölt fel, illetve egyéb módon bocsát a Szolgáltató rendelkezésére és amelyek körét nem a Szolgáltató határozza meg, a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, amelyre tekintettel az Ügyfél feladata és felelőssége, hogy az adatok továbbításához, illetve a Szolgáltató általi feldolgozásához az Érintettektől a szükséges hozzájárulást beszerezze.

A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük az Érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat.  

1. FOGALMAK

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott, harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett: Mindenki, aki a Szolgáltató weboldalon vagy bárhol máshol (pl. szerződéses kapcsolat során) a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. 

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tájékoztatjuk az Ügyfelet, hogy a Szolgáltató, illetve a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelők, illetve adatfeldolgozók sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kérnek, illetve ilyen adatokat nem kezelnek.

I.2. További fogalmak

ÁSZF: A Szolgáltató általános szerződési feltételei, mely a https://meyerlevinson.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ linken érhető el.

Weboldal: A https://meyerlevinson.com és a https://www.hello.meyerlevinson.com domain alatt elérhető weboldalak.

Co-working iroda szolgáltatás: Rövidtávú iroda, illetve munkaállomás bérbeadási (úgynevezett privát co-working iroda) szolgáltatás.

Co-working ÁSZF: A Szolgáltatónak a Co-working iroda szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételei, mely a https://www.hello.meyerlevinson.com/általános-szerződési-feltételek linken érhető el.

Székhelyszolgáltatás: A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet szerinti szolgáltatás, melyre a Szolgáltatónak a https://meyerlevinson.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek-szekhelyszolgaltatas/ linken elérhető általános szerződési feltételei vonatkoznak.

Ügyfél: Alatt érteni kell a Szolgáltatást igénybe vevő személyt, a jogi személy Ügyfél nevében eljáró vagy általa kapcsolattartásra kijelölt természetes személyt.

Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

Azonosítás: A Pmt. 3. § 3. pontja szerinti tevékenység.

Kiemelt közszereplő: A Pmt. 4. §-ában megjelölt személyek.

Tényleges tulajdonos: A jogi személy Ügyfél vonatkozásában a Pmt. 3. §-ának 38. pontjában megjelölt személy(ek).

IP cím: Az Internet Protocol cím rövidítése, amely egy olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI

Az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli.

III.1. A Szolgáltató általános adatkezelési tevékenysége

Az alább felsorolt esetekben a Szolgáltató mint adatkezelő jár el:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel
 • Pmt. szerinti azonosítás elvégzése
 • Fizetés, számlázás
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Szolgáltató irodájának személyes felkeresése
 • Álláshirdetésre jelentkezés
 • Weboldalon található sütik (cookie)

III.2. A Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelési tevékenysége

Az alábbi esetekben a Szolgáltató mint adatkezelő jár el:

 • Szerződéskötéssel kapcsolatosan kezelt adatok;
 • Co-working iroda szolgáltatás nyújtása

Az alábbi esetekben a Szolgáltató mint az Ügyfél adatfeldolgozója jár:

 • Könyvelési és tanácsadási szolgáltatás igénybevétele
 • Bérszámfejtési szolgáltatás igénybevétele
 • Székhelyszolgáltatás igénybevétele

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél / Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél / Érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”).

IV.1. A Szolgáltató általános tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

IV.1.1. Weboldalon történő böngészés

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Érintett IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága

Jogos érdek

Az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

az utolsó látogatásától számított 30 nap

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás igénybevétele azonban Kapcsolatfelvételhez kötött, melynek során személyes adatok megadása is szükséges. A Weboldal használatának megkezdésekor az Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az Érintett megadja a címét. Ez a cím az Érintett internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az Érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az Érintett IP címét. 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgáltató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az Érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.1.2. Ajánlatkérés / Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy az ÁSZF-ben részletezett módon a Szolgáltatótól ajánlatot kell kérnie. Az ajánlatkéréshez az ÁSZF-ben feltüntetett adatok megadása szükséges, melyek közül a Szolgáltató személyes adatként az alábbiakat kezeli. Az ajánlatkérés történhet e-mail vagy a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap útján. Ezen túlmenően a Szolgáltató az előbbi csatornákon, valamint telefonos úton is biztosítja a kapcsolatfelvételt az Ügyfelek, illetve Érintettek számára. Az egyes kapcsolatfelvételi módok esetén az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

IV.1.2.1. E-mail útján történő megkeresés esetén:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy vezeték- és keresztneve

Az Ügyfél azonosítása, ajánlat küldése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy e-mail címe

Ajánlat megküldése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén, az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy telefonszáma

(opcionális, nem kötelező)

Ügyfél azonosítása, Kapcsolattartás, ajánlat megküldése, ajánlat kérés pontosítása

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén, az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

A Szolgáltató a természetes személy Ügyfél, illetve a jogi személy Ügyfél képviselőjének vagy a jogi személy Ügyfél által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha az természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

IV.1.2.2. Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap útján történő megkeresés esetén:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy vezeték- és keresztneve

Az Ügyfél azonosítása, ajánlat küldése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy e-mail címe

Ajánlat megküldése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén, az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy telefonszáma

(opcionális, nem kötelező)

Ügyfél azonosítása, Kapcsolattartás, ajánlat megküldése, ajánlat kérés pontosítása

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ajánlat megküldésétől számított 30 napig.

Az ajánlat elfogadása esetén az ajánlati kötöttség időtartamáig, de legfeljebb az ajánlat kiküldésétől számított 15 napig.

Egyéb megkeresés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig.

A Szolgáltató a természetes személy Ügyfél, illetve a jogi személy Ügyfél képviselőjének vagy a jogi személy Ügyfél által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha az természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

IV.1.2.3. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben az Ügyfél vagy az Érintett telefonon keresi meg a Szolgáltatót, vagy amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálata visszahívja az Ügyfelet / Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején a Szolgáltató felhívja az Ügyfél / Érintett figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk az Ügyfelet / Érintettet, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy vezeték- és keresztneve

Az Ügyfél azonosítása, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig

Az Ügyfél, illetve képviseletében eljáró személy telefonszáma

Kapcsolatfelvétel, megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig

 

IV.1.3. Pmt. szerinti azonosítás elvégzése

A Szolgáltató az általa nyújtott könyvelési szolgáltatás, illetve székhelyszolgáltatás tekintetében a Pmt. 1. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint r) pontja szerinti szolgáltatónak minősül, aki a Pmt. hatálya alá tartozik, amelyre tekintettel köteles a természetes személy Ügyfél, valamint a jogi személy Ügyfél képviselőjének, illetve Tényleges tulajdonosának Azonosítását elvégezni. Az Azonosítással kapcsolatosan az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor. 

IV.1.3.1. Természetes személy Ügyfél

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél vezeték- és keresztneve

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés aa) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés) 

Az Ügyfél születési neve

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ab) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél állampolgársága

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ac) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél születési helye

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ad) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél születési ideje

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ad) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél anyja születési neve

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ae) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél lakcíme vagy tartózkodási helyének címe 

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés af) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának típusa

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának száma

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának másolata

Az Azonosítás során felvett adatok ellenőrzése (Pmt. 7. § (8) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél lakcímét igazoló dokumentum másolta

Az Azonosítás során felvett adatok ellenőrzése (Pmt. 7. § (8) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

 

IV.1.3.2. Jogi személy Ügyfél 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél képviselőjének a fenti IV.1.3.1. pontban meghatározott adatai

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 7. § (1) bekezdés, (2) bekezdés aa)-ag) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés) 

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának vezeték- és keresztneve

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés a) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának születési neve

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés b) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának állampolgársága

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés c) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának születési helye

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés d) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának születési ideje

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés d) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának lakcíme vagy tartózkodási helyének címe 

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (2) bekezdés e) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplői státusza

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (3) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának típusa

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (5) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának száma

Azonosításhoz szükséges adat (Pmt. 8. § (5) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél személyazonosító okmányának másolata

Az Azonosítás során felvett adatok ellenőrzése (Pmt. 8. § (5) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

Az Ügyfél lakcímét igazoló dokumentum másolta

Az Azonosítás során felvett adatok ellenőrzése (Pmt. 8. § (5) bekezdés)

Jogi kötelezettség teljesítése

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől illetve az ügylet teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 57. § (2) bekezdés)

 

IV.1.4. Fizetés, számlázás

IV.1.4.1. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan az Ügyféllel való kapcsolattartás

Jogos érdek

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Ügyfél részére történő megküldése

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig

Az Ügyfél által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan az Ügyféllel való kapcsolattartás

Jogos érdek

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Ügyfél részére történő megküldése

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig

A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha az Ügyfél ajánlatkéréskor, illetve kapcsolattartásra kijelölt e-mail címe természetes személy nevet tartalmaz. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címének Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése az Ügyfél feladata és felelőssége. 

IV.1.4.2. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Ügyfél lakcíme (számlázási címe)

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése 

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Ügyfél adóazonosító jele (adószáma)

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése 

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Ügyfél e-mail címe

Számla megküldése az Ügyfél részére

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

Amennyiben a számla az Ügyfél részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató a számlázással kapcsolatosan ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

IV.1.5. Hírlevél

Az Érintettnek a Weboldalon lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján az Érintett nevét és e-mail címét kezeli addig, amíg az Érintett a hozzájárulást vissza nem vonja. Lehetőség van a telefonos visszahívás kérésére, melyhez szükséges telefonszám megadása. A telefonszám a hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató X. pontjában írtakat.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Érintett neve 

Tájékoztató és ismertterjesztő üzenetek, ajánlatok küldése

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

Az Érintett e-mail címe

Tájékoztató és ismertterjesztő üzenetek, ajánlatok küldése

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

 

IV.1.6. A Szolgáltató irodájának személyes felkeresése 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a működési helyéül szolgáló 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. félemelet alatt található irodáján belül munkavállalói, valamint ügyfelei és egyéb az irodahelyiségbe belépő személyek biztonsága érdekében, valamint vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet.

Az irodahelyiségben 3 darab kamera került elhelyezésre, melyek az alábbi területeken történő mozgást rögzítik:

1) az iroda főbejárata előtti tér kívülről

2) az iroda főbejárata felől elhelyezkedő recepciójának tere és a kamera látószögébe eső tárgyalók;

3) az iroda hátsó bejárata előtti tér kívülről  

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

A jogos érdek megnevezése

Adatkezelés időtartama

Az Érintett képmása

Személyazonosítás, személybiztonság és vagyonvédelem

Jogos érdek

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § alapján

A felvétel készítésétől számított 30 nap

Az Érintett által bejárt útvonal

Személyazonosítás, személybiztonság és vagyonvédelem

Jogos érdek

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § alapján

A felvétel készítésétől számított 30 nap

Felvételkészítés időpontja

Személyazonosítás, személybiztonság és vagyonvédelem

 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § alapján

A felvétel készítésétől számított 30 nap

 

A felvételek megtekintésére jogosult a Szolgáltató vezetője, jogsértés gyanúja esetén az információbiztonsági vezetője vagy az általa meghatalmazott munkatárs, panasz, tiltakozás esetén a belső adatvédelmi felelős, továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetén a megkereső szerv nevében eljáró személy.

A Szolgáltató által üzemeltetett kamerarendszer továbbá mozgásérzékelővel van ellátva, így felvétel készítésre csak akkor kerül sor, amennyiben a kamera mozgásérzékelő szenzora mozgást érzékel, ezáltal is csökkentve az adatkezelésnek az érintettekre gyakorolt hatását. A Szolgáltató a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása előtt hatásvizsgálatot folytatott le, melynek során az elvégeztt érdekmérlegelés eredményeképpen megállapította, hogy a kamerarendszer alkalmazása megfelel a szükségesség-arányosság követelményének.

IV.1.7. Álláshirdetésre jelentkezés

A Szolgáltató időről időre különböző pozíciókba keres munkatársat, amelyre szakmai önéletrajz megküldésével lehet jelentkezni. A pályázatokat az info@meyerlevinson.com e-mail címre tudja megküldeni. Az e-mail megküldésével az Érintett a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a pályázati eljárás keretében a személyes adatait kezelje, amelynek kezdő időpontja az önéletrajz megérkezése.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

E-mail cím

Azonosítás, a pályázat elbírálása eredményéről történő tájékoztatás lehetővé tétele.

Hozzájárulás / Jogos érdek 

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

Vezeték és keresztnév

Azonosítás

Hozzájárulás / Jogos érdek

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

Telefonszám

Azonosítás, a pályázat elbírálása eredményéről történő tájékoztatás lehetővé tétele.

Hozzájárulás / Jogos érdek

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A tanulmányokkal kapcsolatos adatok

A pályázatra történő alkalmasság felmérése

Hozzájárulás / Jogos érdek

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok

A pályázatra történő alkalmasság felmérése

Hozzájárulás / Jogos érdek

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

IV.1.8. Sütik (Cookie-k)

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek az Ön mint felhasználó azonosításához, például annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, egy webshopban mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-ID letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti “értéke” nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig tart).
 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://deve1opers.google.com/ana1ytics/devguides/co1lection/ana1yticsjs/cookie-usage     

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

 https://support.google.com/adwords/answer/2407785?h1=hu 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat (ezek a fent említett technikailag elengedhetetlen session cookie-k) és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

A Weboldal látogatás során a Szolgáltató az Érintettről mint a Weboldal látogatójáról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • a látogató által használt eszköz IP címe,
 • a használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott aloldal, funkció vagy szolgáltatás,
 • kattintás

IV.2. A Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelési tevékenysége

IV.2.1 Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerül az Ügyfél által kapcsolattartásra megjelölt személy(ek) – alább részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a jogos érdek, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgálató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése az Ügyfél feladata és felelőssége. 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezés

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

Információ közlése a szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy a Szolgáltató referenciaként későbbi eljárása során hivatkozhasson a korábbi üzleti kapcsolat fennálltára

Kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

Információ közlése a szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy a Szolgáltató referenciaként későbbi eljárása során hivatkozhasson a korábbi üzleti kapcsolat fennálltára

Kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

Információ közlése a szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy a Szolgáltató referenciaként későbbi eljárása során hivatkozhasson a korábbi üzleti kapcsolat fennálltára

 

IV.2.2. Co-working iroda szolgáltatás nyújtása

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Co-working iroda szolgáltatást a Co-working ÁSZF rendelkezéseivel összhangban az Ügyfél részére nyújtani tudja, az alábbi személyes adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél vezeték- és keresztneve

A Co-working iroda szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Ügyfél e-mail címe

A Co-working iroda szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Ügyfél telefonszáma

A Co-working iroda szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

 

IV.2.3. Könyvelési és tanácsadási szolgáltatás igénybevétele

Amennyiben az Ügyfél könyvelési szolgáltatást vesz igénybe, úgy a Szolgáltató a könyvviteli tevékenység szakszerű és jogszabályokkal összhangban történő ellátásához az Ügyfél által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott számlákban, egyéb bizonylatokban, szerződésekben és dokumentumokban fellelhető személyes adatokat mint adatfeldolgozó kezeli. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, illetve az azokban foglalt személyes adatok köre előre nem meghatározható, így a Szolgáltató az ezzel összefüggésben kezelt adatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentumokban szereplő adatok

A könyvviteli és tanácsadói tevékenység nyújtásához szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnését követő 5. munkanaptól számított 30 nap

 

IV.2.4. Bérszámfejtési szolgáltatás igénybevétele

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató bérszámfejtési szolgáltatását is igénybe veszi, úgy a Szolgáltató az Ügyfél munkavállalóinak alábbi személyes adatait, az alább meghatározott célok szerint mint adatfeldolgozó kezeli.

IV.2.4.1. Munkaviszony létesítésével és annak teljesítésével kapcsolatos adatok, jogszabály által előírt bejelentési kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Munkavállaló vezeték- és keresztneve

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló születési vezeték- és keresztneve

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló lakcíme / tartózkodási helyének címe

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló születési helye

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló születési ideje

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkvállaló anyja születési neve

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló állampolgársága

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló adóazonosító jele

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló személyi igazolvány / útlevél száma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló lakcímét igazoló kártyájának száma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló TAJ száma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló jogosítvány azonosító száma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló iskolai végzettsége / szakképesítése

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Információ a Munkavállaló folyamatban levő képzéseiről

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló nyelvtudásának típusa, szintje

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló telefonszáma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló e-mail címe

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló bankszámlaszáma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagság

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Szakszervezeti tagság és a szakszervezet neve, fizetendő tagdíj összege

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Eltartott gyermekek száma

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Családi állapot

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Munkakör

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Munkaképesség csökkenés foka

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Törvényes munkaidő, munkarend

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Készenlétre, ügyeletre vonatkozó adatok

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló alapbére

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállalónak járó pótlékok, költségtérítések, egyéb jogcímű kifizetések

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Jogerős bírósági végzés alapján fizetendő, illetve alapbérből levonandó összegek (jogosult és kötelezett adatai, letiltás jogcíme, összege, jogosult bankszámlaszáma)

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Foglalkozás-egészségügyi besorolás adatai

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Tanulmányi szerződés adatai

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

Képzési költségek

A bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A Szerződés megszűnéséig

 

Az egyes fent meghatározott adatok közül egyes adatokat a Szolgáltató szükségképpen és kötelezően kezel, mivel szükségesek az Ügyfél és a munkavállalója közötti munkaviszony létesítéséhez, a munkavállaló bérének kiszámításához, kifizetéséhez, illetve az Ügyfélre mint munkáltatóra irányadó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Egyes fent megadott adatokat a Szolgáltató csak abban az esetben kezel, amennyiben azt az Ügyfél is kezeli és az azok alapjául szolgáló körülmény fennáll (pl. jogerős letiltó végzés) és emiatt jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges. Amennyiben ez utóbbi körülmény nem áll fenn, úgy az ilyen adatokat a Szolgáltató nem kezeli.

IV.2.4.2. Munkaviszony megszűnése

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Munkavállaló vezeték- és keresztneve

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló lakcíme / tartózkodási helyének címe

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló anyja születési neve

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló születési helye

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló születési ideje

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló adóazonosító jele

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkavállaló bére

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

A Munkvállaló munkaviszonyának időtartama (kezdő és záró időpont)

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában

Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnéséig

 

IV.2.5. Székhelyszolgáltatás igénybevétele

Amennyiben az Ügyfél Székhelyszolgáltatást vesz igénybe és olyan utasítást ad a Szolgáltató részére, hogy a részére érkező küldeményeket a Szolgáltató felbonthatja, illetve azt digitalizálhatja, úgy a Szolgáltató szükségképpen az Ügyfél részére érkező küldeményekben fellelhető személyes adatokat mint adatfeldolgozó kezeli. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél részére érkező küldemények, illetve az azokban foglalt személyes adatok köre előre nem meghatározható, így a Szolgáltató az ezzel összefüggésben kezelt adatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Adatkezelés joglapja

Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél részére érkező küldeményekben szereplő adatok

Székhelyszolgáltatás nyújtásához szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnését követő 3 hónapig

 

 1. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

A személyes adatokat papír alapon vagy elektronikus úton tároljuk. Amennyiben az adatok tárolása papír alapon történik (például szerződéses adatok esetében), úgy az elzárt helyen történik, melyhez való hozzáférést a Szolgáltató munkavállalói, valamint alvállalkozói között korlátozza.

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. 

A fentieken túlmenően a Szolgáltató egyes adatokat elektronikus úton a Riport Applications Kft. által fejlesztett és üzemeltetett QUiCK elnevezésű szolgáltatáson belül tárol, melynek elérhetőségei az alábbiak:

  • Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-982509
  • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
  • Adószám: 23878149-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: hello@riport.app 
 • Web: https://www.quick.riport.app/ 

(a továbbiakban: „Riport”)

A Riport adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.helloquick.riport.app/adatvedelem

A Riport az Amazon AWS és a Linode tárhelyszolgáltatását használja, melyek elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL
 • Székhely: 5 rue Plaetis, L-2338 Luxemburg
 • E-mail: EU-privacy-DSR@amazon.com
 • Képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók
 • Szerverközpont: Frankfurt

(a továbbiakban: “Amazon”

Az Amazon általános adatkezelési tájékoztatója itt érhető el https://aws.amazon.com/privacy/ 

 • Cégnév: Linode LLC 
 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
 • E-mail: support@linode.com
 • Telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100
 • Képviseli: Christopher Aker vezérigazgató
 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

(a továbbiakban: “Tárhelyszolgáltató”

A Linode adatvédelmi irányelvei elérhetőek a https://www.linode.com/privacy címen.

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 1. HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVÁBBÍTÁS

VI.1. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail GSuites elnevezésű üzleti szolgáltatását használja. 

  • Cégnév: Google Ireland Ltd
  • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
  • Nyilvántartási szám: 368047
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval és az Érintettel kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. A Google adatkezeléséről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks

Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, a Felhasználó és az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, tekintettel az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára.

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

VI.2. Hírlevelek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató által az Ügyfeleknek, illetve Érintetteknek hírlevelek megküldéshez külső szolgáltató segítségét veszi igénybe. A Szolgáltató az előzőekben említett üzenetek kiküldésére a Mailchimp nevű szolgáltatást alkalmazza, melynek elérhetőségei az alábbiak:

  • Cégnév: The Rocket Science Group LLC
 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 Amerikai Egyesült Államok 
 • Telefon: +1 678 999 0141
 • E-mail: privacy@mailchimp.com 
 • Web: www.mailchimp.com 
 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

A Mailchimp szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak, így előfordulhat, hogy a Szolgáltató részére a Felhasználó által megadott személyes adat (mely pontosabban a Felhasználó e-mail címét jelenti) továbbításra kerül az Amerikai Egyesült Államokba. A Mailchimp adatkezelését a GDPR rendelkezéseivel összhangban végzi, melyről részletes információ a https://mailchimp.com/legal/privacy/ linken érhető el. 

A Mailchimp által az Amerikai Egyesült Államokba továbbított adatai biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára tekintettel. A Szolgáltató és a Mailchimp között adatfeldolgozói szerződés van érvényben.

VI.3. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adattovábbítás

 • Cégnév: MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027
 • Adószám: 14964303-2-41
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: info@meyerlevinson.com  
  • Cégnév: MEYER & LEVINSON DPS Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 7200 Dombóvár, Kossuth Lajos utca 65-67.
  • Cégjegyzékszám: 17-09-013538
  • Adószám: 23584174-2-17
 • Nyilvántartja: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Török Dániel ügyvezető
 • E-mail: dps@meyerlevinson.com   
  • Cégnév: Dénes Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6300 Kalocsa, Barack utca 5.
  • Cégjegyzékszám: 03-09-132963
 • Adószám: 27048344-2-03
 • Nyilvántartja: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Dénes Márk ügyvezető
 • E-mail: denes.mark@deneskonyveloiroda.hu 
  • Név: Borsos Bernadett EV
  • Székhely: 2220 Vecsés, Horthy István utca 3/2.
  • Adószám: 56519989-1-33
 • E-mail: bernadett.borsos@meyerlevinson.com 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
  • Név: Kohulák Dominika Diána EV
  • Székhely: 4531 Nyírpazony, Hunyadi utca 32.
  • Adószám: 55653756-1-35
 • E-mail: dominika@riport.co.hu 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
  • Név: Gerencsér Melinda EV
  • Székhely: 2030 Érd, Thököly Imre utca 8.
  • Adószám: 72279786-1-33
 • E-mail: melinda.gerencser@meyerlevinson.com 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
  • Név: Simon Anna Eszter EV
  • Székhely: 1185 Budapest, Rozsnyó utca 22.
  • Adószám: 68662352-1-43,
 • E-mail: anna.simon@meyerlevinson.com 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445

VI.3. Tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos adattovábbítás

 • Cégnév: MEYER & LEVINSON Finance Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-380871
 • Adószám: 29146242-2-41 
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kristó Zoltán István és Szabó Péter ügyvezetők
 • E-mail: info@meyerlevinson.com  
 • Cégnév: MEYER & LEVINSON Concierge Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-378093
 • Adószám: 28975612-2-41  
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: info@meyerlevinson.com  

VI.4. Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan használt informatikai rendszerek

A Szolgáltató a könyvelési, illetve bérszámfejtési szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi informatikai rendszereket használja. A rendszerek használata során a Szolgáltató a rendszerekben személyes adatokat is tárolhat, illetve továbbíthat.

VI.4.1. Kulcs-soft

 • Cégnév: Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045531
 • Adószám: 13812203-2-41
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kulcsár Tibor, Turbucz Erika, Szabó Ervin igazgatósági tagok önállóan 
 • E-mail: adatvedelem@kulcs-soft.hu 
 • Telefonszám: +36 1 336 5300

(a továbbiakban: „Kulcs-soft”)

A Kulcs-soft adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.kulcs-soft.hu/adatvedelem 

VI.4.2. Novitax

 • Cégnév: NOVITAX Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1105 Budapest, Gitár u 4.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-169379
 • Adószám: 10432390-2-42  
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Zelenák András ügyvezető
 • E-mail: novitax@novitax.hu  
 • Telefonszám: +36 1 263 2363; +36 1700 1111
 • Adatvédelmi tisztviselő: Hátadat Audit Kft. (dr. Takács Tamás; 5430 Tiszaföldvár, Aranyhegy út 62., e-mail: info@adatvedelmiiroda.hu)

(a továbbiakban: „Novitax”

A Novitax adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://novitax.hu/Dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato.pdf 

VI.4.3. Smartbooks

 • Cégnév: Smart Express Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7
 • Cégjegyzékszám: 01-09-346330
 • Adószám: 27042393-2-41
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kiss Loretta ügyvezető
 • E-mail: ugyfelszolgalat@smartbooks.hu 
 • Telefonszám: +36 1 999 7916

(a továbbiakban: “Smartbooks”)

A Smartbooks adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://smartbooks.hu/portal/static/SMARTBOOKS_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO.pdf?v=3 

VI.4.4. Smartfront 

 • Cégnév: QLM Software Support Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-232913
 • Adószám: 32326750-2-13  
 • Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Bérces Pál ügyvezető
 • E-mail: info@qlm.hu 
 • Telefonszám: +36 23 804 321

(a továbbiakban: „QLM”)

A QLM adatkezelésével kapcsolatos információ a következő linken érhető el: https://puli-erp.com/adatvedelmi-nyilatkozat/ 

VI.5. Informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos hozzáférés

A személyes adatokhoz a Szolgáltató informatikai rendszereinek karbantartását végző alábbi személy férhet hozzá: 

 • Név: Somosi Attila László EV
 • Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 12-14.
 • Nyilvántartási szám: 52054725
 • Adószám: 68653660-1-42

(a továbbiakban: “Informatikus”

A hozzáférés biztosítására az informatikai rendszerek zavartalan működése és az Érintett részére történő technikai segítségnyújtás, valamint az informatikai rendszerek fejlesztése céljából szükséges. Az Informatikus az adatokhoz csak a feladatkörének ellátásához szükséges mértékig fér hozzá, azokon semmilyen műveletet (módosítás, törlés stb.) nem végezhet. Az Érintett a Tájékoztató elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az Informatikussal történő megosztásához.

VI.6. Dokumentumok futárszolgálat útján történő kézbesítésével kapcsolatos adattovábbítás 

A dokumentumok kézbesítésére a Szolgáltató a FedEx nevű szolgáltató futárszolgáltatását használja, valamint a külföldre történő kézbesítés alkalmával is a FedEx szolgáltatásait veszi igénybe, melynek elérhetőségei:

 • Cégnév: FedEx Express Hungary Transportation Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ-Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-068137
 • Adószám: 10376166-2-44
 • Képviseli: Piotr Marcin Tokarczyk ügyvezető
 • Telefonszám: +36 80 31 31 31

(a továbbiakban: „FedEx”)

A FedEx adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html 

VI.7. Küldemények postai továbbítása 

A dokumentumok kézbesítésére a Szolgáltató a belföldi levelek postai kézbesítése alkalmával a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe.

  • Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
  • Adószám: 10901232-2-44
 • Képviseli: Schamschula György igazgatósági tag önállóan

(a továbbiakban: “Magyar Posta”)

A Magyar Posta adatkezelésével kapcsolatos információk itt érhetők el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

VI.8. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu  
 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

VI.9. Pmt. szerinti azonosítással kapcsolatos adattovábbítás

VI.9.1. Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB)

A Szolgáltató az Azonosítás során beszerzett adatokat a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) rendszer útján ellenőrzi. A JÜB rendszer üzemeltetője:

 • Név: Belügyminisztérium
 • Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
 • Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
 • Telefonszám: +36 1 441 1000
 • E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu 
 • Képviseli: Dr. Pintér Sándor miniszter 
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Tarczi-Ábrahám Dominika (levelezési cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4., e-mail: adatvedelem@bm.gov.hu) 

VI.9.2. Veriff 

A Szolgáltató a Pmt. szerinti azonosítási kötelezettségének teljesítése részeként az Ügyfelet a Veriff elnevezésű rendszeren keresztül is azonosítja, illetve az Európai Unió, valamint Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) biztonsági listáján ezen keresztül ellenőrzi. A Veriff szolgáltatója:

  • Cégnév: Veriff OÜ
 • Székhely: EE-10414 Tallinn, Harjumaa, Niine tn 11., Észtország
  • Cégjegyzékszám: 12932944
  • Adószám: EE101828178

(a továbbiakban: “Veriff”)

A Veriff adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.veriff.com/privacy-notice 

VI.9.3. Pmt. szerinti nyilvántartások vezetése

A Szolgáltató a Pmt. szerinti nyilvántartásainak vezetésére külső szolgáltató rendszereit használja, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: identiGO Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-952872
  • Adószám: 23098608-2-41
  • képviseli: Buza Gábor ügyvezető

(a továbbiakban: “IdentiGO”)

Az IdentiGO adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://identigo.hu/docs/identigo_adatvedelmi.pdf 

VI.10. Fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben az Ügyfél fizetést teljesít a Szolgáltató részére úgy, a fizetések fogadására a Szolgáltató az alábbi szolgáltatóknál vezetett bankszámláin fogadja azokat:

VI.10.1. OTP Bank Nyrt.

 • Cégnév: OTP Bank Nyrt.
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-041585
  • Adószám: 10537914-4-44
 • Telefonszám: +36 1/20/30/70 366 6666
 • Adatvédelmi tisztviselő: Gázmár Zoárd (levelezési cím: 1131 Budapest, Babér u. 9., e-mail: adatvedelem@otpbank.hu

(a továbbiakban: „OTP Bank”)

Az OTP Bank adatkezelési tájékoztatói:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Tajekoztato_SzemelyreSzabottAjanlatok_Adatkezeles_20180525.pdf 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Tajekoztato_CsoportszintuAdatkezeles_20200218.pdf

VI.10.2. UniCredit Bank Hungary Zrt.

 • Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.
 • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-041348
  • Adószám: 10325737-4-44

(a továbbiakban: „Unicredit”)

Az Unicredit adatkezelési tájékoztatója: https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Uzletszabalyzatok/KAMERA-adatkezelesi-tajekoztato.pdf 

VI.11. Szerződések, dokumentumok elektronikus aláírásával kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató egyes dokumentumok, szerződések elektronikus aláírására a Docusign elektronikus aláírási szolgáltatását használja. A Docusign elérhetőségei az alábbiak:

  • Cégnév: Docusign International (EMEA) Limited
 • Székhely: Unit 3100, Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Citywest, Dublin D24AK82, Írország
 • Cégjegyzékszám: 549615
 • Képviseli: Allan Thygesen igazgató
 • E-mail: privacy@docusign.com 

(a továbbiakban: “Docusign”)

A Docusign adatkezelésével kapcsolatosan a következő linken érhető el információ: https://www.docusign.com/privacy 

VI.12. Adózással, adóhatósági bejelentésekkel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az adózással kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé adatot továbbít, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A Szolgáltató az Érintett adatainak az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottakat továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé:

  • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  • Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
  • Adószám: 15789934-2-51
  • Honlap: http://nav.gov.hu/ 
 • Központi telefonszám: +36 1 428 5100
 • Központi e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu 
 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kiss Attila (dpo@nav.gov.hu)

(a továbbiakban: „NAV”)

A NAV adatkezelési tájékoztatója a https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/adatvedelem linken érhető el.

VI.13. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

Igényérvényesítés céljából a Szolgáltató az adatokat elsősorban az alábbi személyek részére továbbítja:

  • Név: Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda 
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Nyilvántartási szám: 5103
 • Adószám: 19313063-2-41
 • Képviseli: Dr. Varga Balázs ügyvéd
 • E-mail: balazs.varga@meyerlevinson.com 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445
  • Név: Dr. Varga Balázs Máté ügyvéd 
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. emelet
 • Nyilvántartási szám: 36072284
 • Adószám: 55878760-1-41
 • E-mail: balazs.mate.varga@meyerlevinson.com 
 • Telefonszám: +36 1 445 1445

VII. MILYEN KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK KÖZÖSSÉGI BŐVÍTMÉNYEIVEL TALÁKOZHAT A WEBOLDALON?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Medium.

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Medium: https://medium.com/meyer-levinson-digest

VIII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében az Érintettet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy az info@meyerlevinson.com e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
 2. b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 1. KINEK ÉS MILYEN ESETBEN VAGYUNK KÖTELESEK KIADNI A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság, illetve bíróság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek, kivéve amennyiben azt jogszabály vagy a hatósági, illetve bírósági megkeresés kifejezettem megtiltja.

 1. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN HOGYAN TUDJA VISSZAVONNI HOZZÁJÁRULÁSÁT?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngész során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja az info@meyerlevinson.com e-mail címre küldött üzenet vagy a Szolgáltató, illetve a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelő székhelycímére küldött levél útján vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

 1. MILYEN FELELŐSSÉGEK MERÜLNEK FEL A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

XII. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az Érintetteket is tájékoztatjuk róla.

XIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

XIV. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az Érintettet értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 1. KIHEZ FORDULHAT A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN VAGY HOGY JOGAIT ÉRVÉNYESÍTSE?

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, illetve a jelen Tájékoztatóban megjelölt további adatfeldolgozókkal szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni. Kérdéseivel keressen minket az info@meyerlevinson.com e-mail címen.

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/  

Jogvita esetén, amely a jelen Tájékoztatóból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat:

Név: Fővárosi Törvényszék
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16

Telefon: +36 1 354 6000
E-mail: ft.elnokseg@birosag.hu
Honlap: https://birosag.hu/fovarosi-torvenyszek