Általános szerződési feltételek

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES
(Meyer & Levinson Kft. – Meyer & Levinson Investment Zrt. – Meyer & Levinson Accounting Kft. – RIPORT Applications Kft. – Meyer & Levinson Consulting Limited – Meyer & Levinson Limited – OPTINVEST Zrt. – Forwarders’ Plaza Kft.)

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet
Tel.: +36 1 445 1 445
Fax: +36 1 235 0406
info@meyerlevinson.com
www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖNYVELÉSI ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) a Meyer & Levinson Kft. (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-902076, adószám: 14398209-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@meyerlevinson.com, web: www.meyerlevinson.com, a továbbiakban mint: “Megbízott”) által végzett, könyvelési valamint bérszámfejtési szolgáltatás (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) a jelen ÁSZF mellékletét képező adatlap illetve ahhoz kapcsolódó díjtáblázat (a továbbiakban: “Adatlap”) kitöltésével és aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. A Megbízott az Adatlap Megbízó általi aláírásával egyidejűleg jelen ÁSZF egy példányát átadja a Megbízó részére.

A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg elfogadja, hogy a könyvelési szolgáltatás vonatkozásában a MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-902076, adószám: 14398209-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: accounting@meyerlevinson.com, web: www.meyerlevinson.com, a továbbiakban: „ML Accounting”), míg a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában a Megbízott az INTENTOR Könyvelőiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-913183, adószám: 14642010-2-42, képviseli: Kulcsár Dénes ügyvezető, e-mail: berszamfejtes@meyerlevinson.com, a továbbiakban: „Intentor”) személyében alvállalkozót vesz igénybe. Az Intentor által elvégzett bérszemfejtési szolgáltatásra vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF tartalmazza.

A Szolgáltató a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nylvántartott gazdasági Társaság, amely illetve amelynek a Szolgáltatást végző munkavállalói, Alvállalkozója és Alvállalkozójának munkavállalója a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján jogosult könyvviteli szolgáltatás végzésére.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Megbízott jelen Szerződés alapján a számvitelről szóló 2000. évi C törvény rendelkezései alapján, az abban meghatározott alapelvek és egyéb rendelkezések betartásával könyvelési, illetve Megbízó igényei szerint bérszámfejtési feladatokat (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás“) végez a Megbízó részére.

A megbízás főszabályként kizárólag könyvelési szolgáltatás nyújtására terjed ki. Amennyiben a Megbízó bérszámfejtési szolgáltatást is igénybe kíván venni, úgy azt az Adatlapon jelezheti a Megbízott felé.

Jelen megbízás kiterjed a könyvvezetéshez, illetve – amennyiben alkalmazandó – a bérszámfejtéshez szorosan kapcsolódó minden – a Számviteli törvény által a Megbízó számára kötelezően előírt – tevékenységre, de különösen a jelen Szerződésben alábbiakban felsoroltakra.

2. A Szolgáltatás elvégzése a Megbízott részéről a következő módokon történhet:
a Megbízott saját rendszereinek használatával;
a Megbízó rendszerének használatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít;
a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrhozott rendszer haszálatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít

A Szolgáltatás nyújtásának konkrét módját a Megbízó által kitöltött Adatlap határozza meg.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése – a Szolgáltatás nyújtásának fenti módjaitól függetlenül – minden esetben a Megbízott irodájában, annak eszközeivel szükség szerint alvállakozó bevonásával történik.

2.1. Könyvvezetési feladatok elvégzése

A jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja betekintésre és lemásolásra a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és hitelszerződéseit. Ezen kívül átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat.

A Megbízó köteles a jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés érdekében a Megbízott részére a Felek által közösen egyeztetett (mely az Adatlapon kerül rögzítésre) időpontig, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 14. napjáig maradéktalanul rendelkezésre bocsátja a tárgyhavi teljeskörű könyvvezetéshez szükséges iratokat, bizonylatokat illetve számlákat (a továbbiakban mint: „Könyvelési Iratok”).

A Könyvelési Iratok Megbízott részére történő rendelkezésre bocsátása az alábbi módokon történhet:
fizikai formában történő személyes átadás a Megbízott irodájában;
postai úton történő megküldés a Megbízott székhelyének címére;
e-mail útján történő megküldés a Megbízott által megjelölt e-mail címre;
a Megbízott által használt ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszer útján;
a Megbízó saját ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszerének útján, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít;
a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrhozott rendszer útján, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít

A Könyvelési Iratok részét képezi minden olyan irat, amely a Megbízott számára a Szolgáltatás megfelelő elvégzéséhez szükséges, így különösen de nem kizárólagosan az alábbiak:

bevételi átutalásos és készpénzes számlák (papír alapú és elektronikus úton kiállított számlák);
kiadási átutalásos és készpénzes számlák;
bevételi és kiadási pénztárbizonylatok;
az összes élő bankszámlaszerződés alapján működő bankszámlák bankkivonatai,
minden egyéb számvitel szempontjából lényeges bizonylatok;
szerződések és megállapodások a beszerzésekről, kiadásokról, felhasználásokról, vásárlásokról, értékesítésekről, szállítólevelek, nyugták, leltárok.

A teljeskörűség és a Könyvelési Iratok hiánytalanságának biztosítása – a Könyvelési iratok rendelkezésre bocsátásának módjától függetlenül – a Megbízó feladata.

A Könyvelési Iratokat a Megbízó rendezett, áttekinthető és jó állapotban köteles a Megbízott részére átadni. Amennyiben a Megbízó nem az előzőekben meghatározott állapotban bocsátja a Könyvelési Iratokat a Megbízott rendelkezésére, úgy a Megbízott jogosult a Könyvelési Iratok átvételét megtagadni. Amennyiben a Megbízott a Könyvelési Iratok átvételét az előzőek szerint megtagadja, úgy az ebből eredő késeledelem jogkövetkezménye és felelősség a Megbízót terheli és ez az eset nem minősül a Megbízott részéről szerződésszegésnek.

A Könyvelési Iratok rendelkezésre bocsátásának konkrét módját az Adatlap tartalmazza.

A Megbízott a Megbízó fenti kötelezettségének teljesítésének függvényében az alábbi feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget:

az adott cégre irányadó jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés;
előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetése;
a Megbízó eredményének meghatározása;
éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése;
az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése – csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott társasági szerződés, a cégbírósági végzés és a bankszámla- illetve folyószámlahitel szerződés vagy a Megbízó kifejezett írásbeli utasítása alapján;
az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása;
tájékoztatás nyújtása a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettségekről;
az adóhatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartás;
a tárgyhót követő hónap 2. napjáig a Megbízott által R!port applikációval készített riport megküldése Megbízó részére;
adótanácsadás külön díj ellenében (a tanácsadás díját a Díjtáblázat tartalmazza)

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az éves beszámolónak az illetékes szerveknek való megküldése jogszabály alapján, főszabályként a Megbízó feladata. A Megbízó az éves beszámolójának aláírásával és ahhoz kapcsolódó dokumentumok Megbízott rendelkezésére bocsátásával felhatalmazza és utasítja a Megbízottat, hogy a Megbízó éves beszámolóját az illetékes szerveknek megküldje. A továbbítás módját a Megbízott a körülmények, előírások figyelembevételével választja meg. A Megbízott a Megbízó éves beszámolóját az írásbeli utasítást követően is csak abban az esetben továbbítja az illetékes szervek felé, amennyiben a Megbízó az annak elkészítéséhez szükséges minden Könyvelési Iratot illetve információt a Megbízott rendelkezésére bocsátott, illetve a Megbízónak a Megbízott irányába semmilyen tartozása nem áll fenn. Amennyiben a Megbízó a szükséges iratokat és információkat késedelmesen, az éves beszámoló beküldési határidejét követően bocsátja a Megbízott rendelkezésére, úgy a késedelem jogkövetkezményeiért kizárólag a Megbízó felelős.

A fenti h) pontban foglaltak nem vonatkoznak a termékdíjra, nemzetközi Áfa-visszaigénylésre, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER), Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál valamint Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál intézendő Ügyekre, Ügyfélkapun keresztül intézendő egyéb, nem a megbízó bevallásaival kapcsolatos ügyekre.

A Megbízottnak nem kötelessége a Megbízó által rendelkezésére bocsátott számlák illetve bizonylatok jogszabályoknak való megfelelősségének ellenőrzése, illetve a szerződések tartalmának, jogszabályoknak történő megfelelősségének illetve érvényességének vizsgálata.

A Megbízott a Megbízó részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági kérdésekben folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek formája egyrészről a Megbízott hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, illetve az előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, vagy az írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Megbízott köteles a felmerült kérdésekben a Megbízót tájékoztatni, és egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Megbízott a lehetőségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni.

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a 4. pontban rögzített Szolgáltatási Díj havonta 90 perc időtartamú konzultációt foglal magában, mely kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos technikai kérdések megválaszolására terjed ki. Minden egyéb, így különösen de nm kizárólag adózási és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos konzultáció időtartamát és díjazását a Díjtáblázat tartalmazza.

2.2. Bérszámfejtési feladatok elvégzése

A Megbízott – amennyiben a Megbízó ezirányú igényét az Adatlapon jelzi a Megbízott felé – bérszámfejtési feladatokat végez a Megbízó részére.

A Megbízó köteles a jogszabályoknak megfelelő bérszámfejtés érdekében a Megbízott részére maradéktalanul rendelkezésre bocsátani a tárgyhavi teljeskörű bérszámfejtéshez szükséges és alább részletezett iratokat:

belépő foglalkoztatottak, adatai, korábbi munkahelyi dokumentumaik;
munkaszerződések, belépéssel kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok;
munkaszerződés módosítások és azokkal kapcsolatos nyilatkozatok, a jogviszonyok megszűnésének iratai;
tagi és megbízási jogviszonyok szerződései és nyilatkozatai;
havi munkaidő nyilvántartás;
béren kívüli juttatások adatai, aláíró ívei, szabályzatai;
havi bérszámfejtési dokumentumok aláírt példányai, bérjegyzékek, aláíró jegyzékek;
kilépő foglalkoztatottak nyomtatványainak aláírt példányai

A Megbízott feladata a Megbízó munkavállalóival kapcsolatos bérszámfejtési feladatok elvégzése, így különösen az alábbiak:

a havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, a levonásoknak, a kifizetendő nettó bérek összegének a megállapítása;
bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása;
társadalombiztosítási jelentések, összesítők (állami- és magán-nyugdíjpénztárak felé történő elszámolások, egészségbiztosítási elszámolások) elkészítése, postázása;
a Megbízó által fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása;
egyéni és a Megbízóra vonatkozó összesítő munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése.

3. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Annak érdekében, hogy a Megbízott a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatait elláthassa, a Megbízó képviseletében eljáró személy (vezető tisztségviselő) köteles személyes ügyfélkapu, illetve a Megbízó jogi személy részére cégkapu regisztrációra.

A jelen Szerződés hatálya alatt a Megbízó köteles továbbá:
saját analitikus nyilvántartásainak vezetésére (pl. gépjármű-nyilvántartások, szerződések, sorszámoott bizonylatok nyilvántartása, készletek, leltározási feladatok, házipénztár);
vevőszámláinak kiállítása, beérkező számláinak, levelezésének iktatása;
a Megbízott által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a fizetendő adók, járulékok és egyéb közterhek határidőben történő megfizetése;

A Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok és az azokban szereplő gazdasági események (vaalóság)tartalmáért, az átadaott iraatok, adatok és feljegyzések hitelességért és azok teljeskörűségéért. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízó nevére kiállított és Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok kizárólag a vállalkozási tevékenységével felmerült kiadásokat tartalmazzák. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott csak olyan tételek könyvelésére köteles, amelyhez jogszabályban meghatározott bizonylat tartozik. A Könyvelési Iratok tartalmáért és valódiságáért a Megbízó tartozik felelősséggel.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

A jelen Szerződés szerinti megbízási jogviszony az ÁSZF Megbízó részéről történő elfogadásával jön létre és határozatlan ideig tart.

5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A Megbízó a Szolgáltató által végzett Szolgáltatásért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: “Szolgáltatási Díj“) köteles fizetni. A Szolgáltatási Díjak összegét az Adatlap (mellyel a Megbízó jelen Szerződést elfogadja) elválaszthatatlan mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza. A Szolgáltatási Díjat a Megbízó banki átutalással köteles megfizetni a Megbízott számlán szereplő bankszámlaszámára (a továbbiakban: “Megbízott Bankszámlaszáma“). A tárgyidőszakra (a továbbiakban: “Tárgyidőszak“) vonatkozó Szolgáltatási Díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított számlában szereplő határidőig köteles megfizetni a fent rögzített módon.

A Megbízott a Szolgáltatásról a Tárgyidőszak hónapjának 12. (tizenkettedik) napjáig számlát (a továbbiakban: “Számla“) köteles kiállítani és azt e-mail útján a Megbízó által megjelölt e-mail címre megküldeni. A Megbízó köteles a Megbízott által kiállított számlában szereplő határidőn belül teljesíteni.

A Megbízott tájékoztatatja a Megbízót és a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes a Díjtáblázatban szereplő tételeket az ML Accounting jogosult közvetlenül kiszámlázni a Megbízó részére.

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások körébe nem tartozó szolgáltatásokat a Díjtáblázat szerint, az ott meghatározott határidőn belül és díjazás mellett, egyedi megbízás alapján látja el. Az Egyedi Megbízásokról készült a Szolgáltató által kiállított tételes kimutatáson alapuló számlákban foglalt összeget a Megbízó köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül Megbízott részére megfizetni.

A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződés nem a Tárgyidőszak utolsó napjával kerül megszüntetésre, akkor a tört időszakra arányosan járó Szolgáltatási Díj összegét a Megbízottól nem követelheti vissza, köteles a teljes a fenti módon kiállított számlában foglalt összeget a Megbízott részére megfizetni.

A fentiekben szabályozott díjazás egy általános, a Felek kölcsönös megállapodásán nyugvó díjazás, mely megállapodás a Szolgáltatás minden harmadik hónapjában felülvizsgálatra kerül, illetve a Szolgáltatáshoz szükséges munkaórák és erőforrások, továbbá a Vállalkozás működése során felmerülő könyvelési tételek jelentős növekedésének figyelembevételével változhat. Amennyiben a felülvzsgálat során a Megbízott azt állapítja meg, hogy a Szolgáltatás Díj változtatása nem szükséges, úgy a Szolgáltatási Díjra a legutolsó Díjtáblázat irányadó. Ha azonban a Megbízott úgy ítéli meg, hogy az előzőekben említett szempontok figyelembevételével a Szolgáltatási Díj változtatása (csökkentése vagy növelése) indokolt, úgy a Megbízott új Díjtáblázatot készít, melyet a tervezett változtatást megelőző 30 nappal megküld a Megbízó részére. A Megbízó a megváltoztatott Díjtáblázatot az átvételtől számított 15 napon belül elfogadhatja vagy ha a változtatással nem ért egyet, jelen Szerződést a 7.1. pont rendelkezései szerint felmondhatja. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben a megváltoztatott Díjtáblázatra a 15 napos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az elfogadottnak tekintendő és Megbízott jogosult a módosított Díjtáblázat készhezvételének hónapját követő hónaptól a módosított Díjtáblázat szerinti Szolgáltatási Díjat a Megbízónak kiszámlázni.

Amennyiben a Megbízó kettő (2) havi Szolgáltatási Díj összegének megfizetésével késedelembe esik, Megbízott jogosult a jogviszony fenntartásával a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama alatt a Megbízott a Szolgáltatás nyújtására nem köteles és minden késedelemből eredő jogkövetkezmény és felelősség a Megbízót terheli. A felfüggesztés nem minősül a Megbízott jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei megszegésének.

6. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen Szerződés alapján a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Megbízott a Megbízó munkavállalóinak, partnereinek adatait feldolgozza ezért a jelen Szerződéses kapcsolatban a Megbízó adatkezelőnek, a Megbízott adatfeldolgozónak minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jelen Szerződés alapján felkéri a Megbízottat a szükséges és alább meghatározott személyes adatok kezelésére. A Megbízott nyilatkozik, hogy adatkezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és valamennyi hatályos jogszabálynak megfelel, és az általa kezelt adatok biztonságához kapcsolódóan az érintettek jogai védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtotta.

6.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen utasítás adására a Megbízó jogosult, kizárólag írásban, azonban a Megbízott köteles minden késedelem nélkül, haladéktalanul tájékoztatnia a Megbízót, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami, vagy más uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

6.3 A Megbízott a Megbízó külön írásbeli engedélye nélkül a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe, illetve az alábbiak részére továbbíthat szenélyes adatokat:

5.3.1. Könyvelési szolgáltatással összefüggésben:

1) Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-928027, adószáma: 14964303-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, telefonszám: 06-1-235-0405, e-mail: accounting@meyerlevinson.com) részére

2) Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, telefonszám: 06-1-445-1445, e-mail: info@riport.co.hu) részére

3) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (információ: www.nav.gov.hu)

4) A Megbízó székhelye, telephelye illetve fióktelepe szerint illetékes helyi önkormányzatok, mint adóhatóságok

6.3.2 Bérszámfejtési szolgáltatással összefüggésben:

1) INTENTOR Könyvelőiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-913183, adószám: 14642010-2-42, képviseli: Kulcsár Dénes ügyvezető, e-mail: berszamfejtes@meyerlevinson.com) illetve annak munkavállalói részére továbbíthatja.

2) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (információ: www.nav.gov.hu)

3) Fentieken túlmenően a Vállalkozás által kezelt adatok továbbításra kerülhetnek a Megbízottal együttműködésben álló D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet, BÜK reg száma: 2490, adószám: 18128228-2-41, képviseli: Dr. Dobos Máté Ede, ügyvéd, telefonszám: 06-1-235-04-05, e-mail: info@dobosgerlai.hu) részére, szerződések, jogi vélemények megalkotása céljából, illetve annak munkavállalói, alvállalkozói részére.

6.4 A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó érdekében kezelt személyes adatokhoz kezelése során tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan, az üzleti titoktartás szabályainak megfelelően kezeli.

6.5 A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, a lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket, segíti továbbá a Megbízót, hogy a GDPR előírásait be tudja tartani, továbbá késedelem nélkül rendelkezésére bocsát minden olyan információt amely a Megbízó kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, illetve lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által végzett auditokat. A Megbízó köteles tájékoztatni a Megbízottat abban az esetben amennyiben egy érintett gyakorolni kívánja a GDPR szerinti jogait. Amennyiben a Megbízó mulasztásából valamely információ nem vagy késedelmesen jut el a Megbízott részére, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottat haladéktalanul kártalanítja.

6.6 Amennyiben jelen Szerződés megszűnik, úgy a Megbízott az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat törli illetve kérés esetén azokat a Megbízó részére visszaszolgáltatja.

6.7 A jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megbízott az alábbi adatok kezelésére jogosult:

Kezelt adatok: könyvelési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Megbízó vevőinek, szerződött partnereinek, alvállalkozóinak családi és utóneve, a szállítási címe illetve számlázási címe (amennyiben a szállítási címtől eltér), adószáma, bankszámlaszáma, amennyiben az átadott számlán, szerződésen ez megtalálható;

bérszámfejtési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan: a Megbízóval munkaviszonyban álló munkavállaló, vagy magánszemély tagjainak családi és utóneve(i), lakcíme vagy tartózkodási hely címe, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, személyi azonosító jele, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, állampolgársága, bankszámlaszáma, végzettségének igazolása, tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye

Az adatkezelés jogalapja: a könyvelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Megbízó és a partnerei között létrejött szerződések, kiállított számlákhoz kapcsolódóan a Megbízóra vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), nevezetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő bejelentés céljából, míg a bérszámfejtési feladatok körében a Megbízóés munkavállalói között megkötött munkaszerződés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és a munkavállalóra vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), nevezetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő bejelentés céljából.

Az adatkezelés célja: a Megbízó jogszabályi kötelezettségeinek, így különösen bevallási kötelezettségeinek és könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítés

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban előírt ideig, illetve jelen Szerződés megszűnéséig.

7. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

7.1 Jelen Szerződést a Felek rendes és rendkívüli felmondással egyaránt megszüntethetik. Jelen Szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) napos felmondási idővel bármelyik Fél indoklás nélkül megszüntetheti a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. Jelen Szerződést rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik Fél megszüntetheti a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell. A rendes felmondással jogosult a Megbízott a jelen Szerződést megszüntetni üzletpolitikájában bekövetkezett változás esetén is.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen Szerződésben foglaltak megsértése, így különösen:

– a Megbízó részéről a Szolgáltatási Díj meg nemfizetése vagy 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelmes fizetése;

– a Megbízó részéről a jelen Szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a határidő lejártát követő 10 napon belüli nem vagy nem teljes körű teljesítése;

– a Megbízott részéről a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése, így különösen a törvényben meghatározott feltételeknek nem megfelelő könyvvezetés végzése.

7.2 Amennyiben a Megbízó bármely Szolgáltatási Díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és erről az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni, valamint a késedelmes díj után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén.

7.3 Rendkívüli felmondással jogosult továbbá jelen Szerződést felmondani a Megbízott abban az esetben is, amennyiben a Megbízó tulajdonosa megváltozik.

7.4 A Megbízott jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető.

7.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha a Megbízó gazdasági társaság felszámolását az illetékes bíróság jogerősen, vagy nem jogerősen elsőfokon elrendeli.

7.6 A Megbízott a felmondását a Megbízónak az Adatlapon megjelölt e-mail címére, míg Megbízó a felmondását az accounting@meyerlevinson.com e-mail címre köteles megküldeni. A Megbízó és a Megbízott az e-mail útján történő közlést hivatalos kézbesítési formának fogadják el. A Megbízó illetve a Megbízott által megküldött felmondás az elküldés napján kézbesítettnek tekintendő. A Megbízott rendkívüli felmondása esetén a Megbízott a felmondást tartalmazó e-mail üzenet megküldésének napjától kezdődően a Szolgáltatás nyújtására nem köteles.

7.7 Valamely Fél mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért a másik Felet anyagi felelősség nem terheli.

7.8 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottat a Szolgáltatás ellátása során adott tanácsok kapcsán anyagi felelősség nem terheli. A Megbízott továbbá nem tartozik felelősséggel olyan kárért, amely akár a neki szolgáltatott helytelen adat vagy a Megbízás szempontjából fontos tény elhallgatása miatt következik be, különös tekintettel a Számviteli törvényben definiált teljesség és a valódiság elvének megsértéséből.

7.9 A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén. a Szolgáltatással kapcsolatos minden könyvelési anyag a Megbízott székhelyén a Szerződés megszűnését követő 5. munkanaptól kezdődően munkaidőben, előzetes egyeztetést követően 9:00 órától 17:00 óráig átvehető, azonban az elektronikus könyvelési anyagokat, valamint az ahhoz kapcsolódó analitikákat csak a Megbízó esetleges fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítését követően áll módjában a Megbízottnak kiadni. Amennyiben a Megbízó a Szerződés megszűnését követő 15 munkanapon belül az iratokat nem veszi át, akkor a Megbízott jogosult azokat a Megbízó költségén annak – eltérő tájékoztatás hiányában – az Adatlapon meghatározott székhelyére vagy ügyvezetőjének lakcímére megküldeni, azzal, hogy az ilyen módon megküldött iratok kézbesítését joghatályosnak tekintik.

7.10 A Szerződés megszűnése esetén a Megbízott írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a Megbízás megszűnéséről. Ezzel egyidőben a Megbízónak is kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában.

7.11 Amennyiben jelen Szerződés rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, akkor a megszűnés napjától kezdődően a Megbízó képviseletében a Megbízót terhelő bármely bevallási kötelezettséget nem köteles teljesíteni, az ebből esetelgesen a Megbízót érő kárral kapcsolatosan kártérítési felelősségét Megbízott kizárja. Amennyiben a Szerződés rendes felmondással szűnik meg akkor a felmondás ideje alatt a Megbízott az esedékes bevallásokat elkészíti és azokat az illetékes hatóság részére benyújtja. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó haladéktalanul köteles új könyvelőt megbízni, ennek elmaradásából származó kárának megtérítését a Megbízottól nem követelheti.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A jelen ÁSZF elfogadásával Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a Megbízó adataiban, így különösen a Megbízó üzletvezetésében és tulajdonosi körében bekövetkezett változásról a változástól számított 3 napon belül email, fax, vagy levél útján értesíti Megbízottat. Fenti értesítési kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8.2 A jelen Szerződést a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani, azonban az ilyen módosítás nem teheti a Megbízó kötelezettségeinek teljesítését lényegesen terhesebbé. A Megbízott minden esetben értesíti a Megbízót, amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezését módosítja. Amennyiben a Megbízó a módosítás ellen ésszerű határidőn belül nem tiltakozik, úgy az a módosítások Megbízó részéről történő elfogadásnak minősül. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

8.3 Jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden korábbi a Felek között létrejött és érvényben volt megállapodást, a jelen Szerződés elfogadását követően a Felek jogviszonyára jelen Szerződés rendelkezései irányadóak.

8.4 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, így különösen a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

8.5 A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítést magyar nyelven, elektronikus vagy postai levélben, írásos formában kell elküldeni, illetve kikézbesíteni, vagy személyesen illetve telefax útján eljuttatni a Megbízott részére a jelen Szerződés preambulumában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére, míg a Megbízó részére az Adatlapon szereplő elérhetőségének valamelyikére. Amennyiben a Felek adataiban változás következik be, azt 3 (három) napon belül írásban közlik a másik Féllel.

8.6 A Felek törekszenek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Felek nem képesek békés úton megoldani a vitás kérdéseket, a jogviták eldöntésére a Felek pertárgytól és annak értékétől függően a Megbízott székhelye szerinti bíróságok illetékességét kötik ki.