Általános szerződési feltételek

 

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Tel.: +36 1 445 1 445

Fax: +36 1 235 0406

info@meyerlevinson.com

www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖNYVELÉSI ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

1.1.       Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) a Meyer & Levinson Kft. (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-902076, adószám: 14398209-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@meyerlevinson.com, web: meyerlevinson.com, a továbbiakban mint: “Megbízott”) által végzett, könyvelési valamint bérszámfejtési szolgáltatás (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó adatlap illetve díjtáblázat (a továbbiakban: “Díjtáblázat”) aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el. A Megbízott az ÁSZF-et a weboldalán teszi a Megbízó számára elérhetővé.

2.2.      A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg elfogadja, hogy a könyvelési szolgáltatás vonatkozásában a MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09- 928027, adószám: 14964303-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: accounting@meyerlevinson.com, web: meyerlevinson.com, vagy a Dénes Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Barack utca 5., cégjegyzékszám: 03-09-132963, adószám: 27048344-2-03, képviseli: Dénes Márk ügyvezető, e-mail: konyveles@meyerlevinson.com, web: meyerlevinson.com), a továbbiakban mint: “ML Accounting”, vagy a MEYER & LEVINSON DPS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7200 Dombóvár, Kossuth Lajos utca 65-67., cégjegyzékszám: 17-09-013538, adószám: 23584174-2-17, képviseli: Török Dániel ügyvezető, e-mail: info@meyerlevinson.com, web: meyerlevinson.com), a továbbiakban mint: “ML DPS”,  míg a bérszámfejtési szolgáltatás vonatkozásában a Megbízott a People 4 You Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 39. 1. em. 1 a., cégjegyzékszám: 01-09-378140, adószám: 28980111-2-42, képviseli: Kulcsár Gyuláné ügyvezető, e-mail: berszamfejtes@meyerlevinson.com, a továbbiakban: „ML Bérszámfejtés”) személyében alvállalkozót vesz igénybe. Az ML Bérszámfejtés által elvégzett bérszámfejtési szolgáltatásra vonatkozó feltételeket is jelen ÁSZF tartalmazza.

1.3.        A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való bármilyen, a Megbízó és a Megbízott által megtárgyalt és kifejezetten elfogadott eltérés a Díjtáblázatban kerül rögzítésre.

1.4.        A Megbízott a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott gazdasági társaság, amely illetve amelynek a Szolgáltatást végző munkavállalói, alvállalkozói és alvállalkozóinak munkavállalói a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján jogosult könyvviteli szolgáltatás végzésére.

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.        A Megbízott jelen Szerződés alapján a számvitelről szóló 2000. évi C törvény rendelkezései alapján, az abban meghatározott alapelvek és egyéb rendelkezések betartásával könyvelési, illetve Megbízó igényei szerint bérszámfejtési feladatokat (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás“) végez a Megbízó részére.        

2.2.        A megbízás főszabályként kizárólag könyvelési szolgáltatás nyújtására terjed ki. Amennyiben a Megbízó bérszámfejtési szolgáltatást is igénybe kíván venni, úgy azt az Díjtáblázaton jelezheti a Megbízott felé.

2.3.        Jelen megbízás kiterjed a könyvvezetéshez, illetve – amennyiben alkalmazandó – a bérszámfejtéshez szorosan kapcsolódó minden – a Számviteli törvény által a Megbízó számára kötelezően előírt – tevékenységre, de különösen a jelen Szerződésben alábbiakban felsoroltakra.

2.4.        A Szolgáltatás elvégzése a Megbízott részéről a következő módokon történhet:

 1. a Megbízott saját rendszereinek használatával;
 2. a Megbízó rendszerének használatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít;
 3. a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrehozott rendszer használatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít

        A Szolgáltatás nyújtásának konkrét módját a Megbízó által kitöltött Díjtáblázat határozza meg.

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése – a Szolgáltatás nyújtásának fenti módjaitól függetlenül – főszabályként a Megbízott irodájában, annak eszközeivel szükség szerint alvállalkozó bevonásával történik. Ettől a felek külön megállapodás alapján térhetnek el, mely eltérés a Díjtáblázatban kerül rögzítésre.

 1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1.        Könyvvezetési feladatok elvégzése

3.1.1.     A jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja betekintésre és lemásolásra a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és hitelszerződéseit. Ezen kívül átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat.

3.1.2.     A Megbízó – a jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés érdekében – köteles a Díjtáblázatban rögzített időpontig a Megbízott részére maradéktalanul rendelkezésre bocsátani a tárgyhavi teljeskörű könyvvezetéshez szükséges iratokat, bizonylatokat, illetve számlákat (a továbbiakban mint: „Könyvelési Iratok”). A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Könyvelési iratokat a Díjtáblázatban rögzített határidőben nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére, azaz a Könyvelési Iratok átadásával késedelembe esik, úgy – a Megbízottnak okozott többletmunka ellentételezéseként – nem ütemezhető feladat adminisztratív díja jogcímén köteles a Díjtáblázatban rögzített vonatkozó összeget megfizetni.

3.1.3.     A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, illetve a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, illetve elfogadja azt is, hogy amennyiben a felek közötti szerződéses kapcsolat a Megbízóra irányadó üzleti év közben, annak első három (3) hónapjában jön létre, úgy a Megbízott a Megbízó erre az időszakra vonatkozó Könyvelési Iratait automatikusan és kötelezően újrakönyveli, melyért saját belátása szerint a Díjtáblázatban megjelölt díjat számíthatja fel. Amennyiben a felek közötti szerződéses kapcsolat a Megbízóra irányadó üzleti év folyamán, azonban annak negyedik (4.) vagy ezt követő hónapjában jön létre, úgy a Megbízó választhat, hogy a Megbízottól kéri-e a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőző még le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelés átvilágítását és annak eredményeképpen történnő újrakönyvelését. Amennyiben a Megbízó úgy dönt, hogy a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőző időszak újrakönyvelését kéri, úgy azt a Megbízott a Megbízó részére küldött külön árajanlata szerinti díj ellenében végzi el. A díj megfizetése feltétele annak, hogy a Megbízott az átvilágítást és az újrakönyvelést elvégezze. Amennyiben a Megbízó a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőző időszak újrakönyvelését nem kéri, úgy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízott a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőző hibákért és az ebből eredően a Megbízót érő esetleges hátrányos következményekért nem felelős azzal, hogy a Megbízott az utólagosan észlelt, azonban az általa nyújtott Szolgáltatás megkezdését megelőző időszakra vonatkozó hibákat javítja, illetve az ennek következtében felmerülő feladatokat ellátja.

3.1.4.     A fenti 3.1.3. pontban írtakon túlmenően, illetve attól függetlenül, amennyiben a Megbízóval való üzleti kapcsolat létrehozására nem a Megbízó megalapításával egyidejűleg, hanem működése során bármely időpontban kerül sor, úgy a Megbízott a – Megbízó által átadott és a Megbízó könyvelési feladatait korábban ellátó megbízottól átvett – Könyvelési Iratok minőségétől függően jogosult az üzleti kapcsolat létesítését követően, a Díjtáblázatban szereplő díjat a Megbízó részére felszámítani. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben a Könyvelési Iratok minősége megfelelő és a Megbízott oldalán esetleges többletmunka kizárólag, illetve túlnyomó többségben abból adódik, hogy a Megbízott a Megbízó működését nem ismeri, úgy a Megbízott díjat nem számít fel. Amennyiben azonban az átadott Könyvelési Iratok minősége nem megfelelő és a Megbízott oldalán a Megbízó működésének megértésén túlmenően azok feldolgozása az ellentmondások feloldása érdekében többletmunkát keletkeztet, úgy a Megbízott a Díjtáblázatban megjelölt, óradíj alapú díjat jogosult a Megbízó részére felszámítani. Végezetül, amennyiben a Könyvelési Iratok olyan mértékű ellentmondásokat, hibákat vagy adatokat tartalmaznak (például: a beszámoló és a főkönyv nem egyezik; a főkönyv és a vevő-szállító analitika nem egyezik; az adófolyószámlán mutatkoznak a Könyvelési Iratokat nem igazoló eltérések stb.), mely a Szolgáltatás nyújtásának a Megbízott általi megkezdését, illetve annak szakszerű teljesítését megakadályozzák vagy jelentős mértékben megnehezítik, úgy a Megbízott a Megbízó Könyvelési Iratainak javításával, rendbetételével és a valóságnak megfelelő nyitó adatok megállapításával kapcsolatosan felmerülő feladatok ellátására külön ajánlatot ad a Megbízó részére. Az utóbbi esetben, amennyiben a Megbízó a Megbízott ajánlatát nem fogadja el, úgy a Megbízott saját belátása és mérlegelése szerint jogosult a Szerződéstől a Szolgáltatás nyújtásának lehetetlenné válása miatt elállni vagy a Szolgáltatás teljesítését a Megbízó felelősségére ellátni. Elállás esetén a Megbízó köteles a Megbízott oldalán az elállás közléséig felmerült költségeket megfizetni.

3.1.5.     A Könyvelési Iratok Megbízott részére történő rendelkezésre bocsátása főszabályként elektronikus úton, az alábbi módok valamelyikén történhet:

 1. e-mail útján történő megküldés a Megbízott által megjelölt e-mail címre;
 2. a Megbízott által használt ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszer útján;
 3. a Megbízó saját ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszerének útján, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít;
 4. a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrehozott rendszer útján, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít.
 5. a Megbízó részére a Megbízott által nyújtott székhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásként a Megbízott általi digitalizáció útján

              A fenti e) pont szerinti mód esetében a Könyvelési Iratok a Megbízó által papír alapon kerülnek a Megbízott részére átadásra, aki azokat digitalizálja, így jelen ÁSZF értelmében elektronikus átadásnak minősül. Az e) pont szerinti átadás a Megbízott székhelyszolgáltatásra vonatkozó általános szerzőési feltételeinek elfogadásához és az alapján külön díj fizetéséhez kötött. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a székhelyszolgáltatási ÁSZF tartalmazza.

3.1.6.     Amennyiben a Megbízó a Könyvelési Iratokat a 3.1.5. ponttól eltérően nem elektronikus úton kívánja átadni, úgy azt az alábbi módokon teheti meg:

 1. fizikai formában történő személyes átadás a Megbízott irodájában;
 2. postai úton történő megküldés a Megbízott székhelyének címére

              Amennyiben a Megbízó a Könyvelési Iratoknak a jelen pont szerinti átadását választja, úgy az a Díjtáblázatban rögzített külön díj fizetéséhez kötött. A Megbízott a külön díjat abban az                        esetben is jogosult felszámítani, ha a Megbízó egyébként a Könyvelési Iratoknak a 3.1.4. pontban rögízett módok szerinti átadását választotta, azonban ennek ellenére mégis jelen pont                        szerint adja át azokat a Megbízott részére.

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a fizikai formában átadott Könyvelési Iratok megőrzését a Szolgáltatás nem foglalja magában, azokat a Megbízott a feldolgozásukat, illetve digitalizációjukat követő legfeljebb 30 napig tárolja díjmentesen, amelyet követően jogosult a Díjtáblázatban szereplő, a Megbízó által előzetesen elfogadott összeget a Megbízónak felszámítani.

3.1.7.     A Könyvelési Iratok rendelkezésre bocsátásának konkrét módját a Díjtáblázat tartalmazza.

3.1.8.     Amennyiben a Megbízott számára a Megbízóval, különösen annak működésével, tranzakcióinak gyakoriságával stb. kapcsolatosan rendelkezésre álló információk azt indokolják, a Megbízott jogosult arra, hogy a Könyvelési Iratok Megbízó általi megküldésének módját saját belátása szerint, egyoldalúan határozza meg. A Megbízó a Megbízott által meghatározott iratküldési módot jelen ÁSZF elfogadásával jóváhagyja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.1.9.     A Könyvelési Iratok részét képezi minden olyan irat, amely a Megbízott számára a Szolgáltatás megfelelő elvégzéséhez szükséges, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • bevételi átutalásos és készpénzes számlák (papír alapú és elektronikus úton kiállított számlák);
 • kiadási átutalásos és készpénzes számlák;
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylatok;
 • az összes élő bankszámlaszerződés alapján működő bankszámlák bankkivonatai,
 • minden egyéb számvitel szempontjából lényeges bizonylatok;
 • szerződések és megállapodások a beszerzésekről, kiadásokról, felhasználásokról, vásárlásokról, értékesítésekről, szállítólevelek, nyugták, leltárok.

A teljeskörűség és a Könyvelési Iratok hiánytalanságának biztosítása – a Könyvelési iratok rendelkezésre bocsátásának módjától függetlenül – a Megbízó feladata.

A Könyvelési Iratokat a Megbízó rendezett, áttekinthető és jó állapotban köteles a Megbízott részére átadni. Amennyiben a Megbízó nem az előzőekben meghatározott állapotban bocsátja a Könyvelési Iratokat a Megbízott rendelkezésére, úgy a Megbízott jogosult a Könyvelési Iratok átvételét megtagadni. A félreértések elkerülése végett jó állapot alatt az elektronikusan megküldött Könyvelési Iratok esetében a digitalizált dokumentumok megnyithatóságát, az azokban szereplő adatok olvashatóságát és megállapíthatóságát, míg papír alapú Könyvelési Iratok esetén azok szennyeződésektől mentességét, olvashatóságát és digitalizációra alkalmasságát kell érteni. Amennyiben a Megbízott a Könyvelési Iratok átvételét az előzőek szerint megtagadja, úgy az ebből eredő késedelem jogkövetkezménye és felelősség a Megbízót terheli és ez az eset nem minősül a Megbízott részéről szerződésszegésnek.

3.1.10.   A Megbízott a Megbízó fenti kötelezettségének teljesítésének függvényében az alábbi feladatok elvégzésére vállal kötelezettséget:

 1. az adott cégre irányadó jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés;
 2. előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetése;
 3. a Megbízó eredményének meghatározása;
 4. éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése;
 5. az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése az adóhatóságok felé – csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a Cégbíróságra beadott társasági szerződés, a cégbírósági végzés és a bankszámla- illetve folyószámlahitel szerződés vagy a Megbízó kifejezett írásbeli utasítása alapján;
 6. az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása;
 7. tájékoztatás nyújtása a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettségekről;
 8. az adóhatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartás;
 9. a tárgyhót követő második hónap 12. napjáig a Megbízott által a R!port applikációval készített menedzsment riport megküldése Megbízó részére)
 10. adótanácsadás külön díj ellenében (a tanácsadás díját a Díjtáblázat tartalmazza)

              A Megbízott a fenti i) pontban rögzítettekkel kapcsolatosan rögzíti, hogy nem jelenti részéről szerződésszegést, ha a Megbízót előzetesen tájékoztatja arról, hogy rajta kívülálló okból kifolyólag nem tud a részére menedzsment riportot küldeni a fent megjelölt időpontig

              A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az éves beszámolónak az illetékes szerveknek való megküldése jogszabály alapján, főszabályként a Megbízó feladata. A Megbízó az éves beszámolójának aláírásával és ahhoz kapcsolódó dokumentumok Megbízott rendelkezésére bocsátásával felhatalmazza és utasítja a Megbízottat, hogy a Megbízó éves beszámolóját az illetékes szerveknek megküldje. A továbbítás módját a Megbízott a körülmények, előírások figyelembevételével választja meg. A Megbízott a Megbízó éves beszámolóját az írásbeli utasítást követően is csak abban az esetben továbbítja az illetékes szervek felé, amennyiben a Megbízó az annak elkészítéséhez szükséges minden Könyvelési Iratot, illetve információt a Megbízott rendelkezésére bocsátott, illetve a Megbízónak a Megbízott irányába semmilyen tartozása nem áll fenn. Amennyiben a Megbízó a szükséges iratokat és információkat késedelmesen, az éves beszámoló beküldési határidejét követően bocsátja a Megbízott rendelkezésére, úgy a késedelem jogkövetkezményeiért kizárólag a Megbízó felelős.  

              A fenti h) pontban foglaltak nem vonatkoznak a termékdíjra, nemzetközi Áfa-visszaigénylésre, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER), Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál, valamint Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál intézendő Ügyekre, Ügyfélkapun keresztül intézendő egyéb, nem a megbízó bevallásaival kapcsolatos ügyekre.

3.1.11.   A Megbízottnak nem kötelessége a Megbízó által rendelkezésére bocsátott számlák, illetve egyéb bizonylatok jogszabályoknak való megfelelősségének ellenőrzése, illetve a szerződések tartalmának, jogszabályoknak történő megfelelősségének, illetve érvényességének vizsgálata.

3.1.12.   A Megbízott a Megbízó részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági kérdésekben folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek formája egyrészről a Megbízott hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, illetve az előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, vagy az írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Megbízott köteles a felmerült kérdésekben a Megbízót tájékoztatni, és egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Megbízott a lehetőségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni.

              A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az 6.2 pontban említett, azonban a Díjtáblázatban számszerűsített Szolgáltatási Díj havonta 90 perc időtartamú konzultációt foglal magában, mely kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos technikai kérdések megválaszolására terjed ki. Minden egyéb, így különösen, de nem kizárólag adózási és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos konzultáció időtartamát és díjazását a Díjtáblázat tartalmazza.

3.2.        Bérszámfejtési feladatok elvégzése 

3.2.1.     A Megbízott – amennyiben a Megbízó ezirányú igényét a Díjtáblázatban jelzi a Megbízott felé – bérszámfejtési feladatokat végez a Megbízó részére.

3.2.2.     A Megbízó köteles a jogszabályoknak megfelelő bérszámfejtés érdekében a Megbízott részére maradéktalanul rendelkezésre bocsátani a tárgyhavi teljeskörű bérszámfejtéshez szükséges és alább részletezett iratokat:

 1. belépő foglalkoztatottak adatai, korábbi munkahelyi dokumentumaik;
 2. munkaszerződések, belépéssel kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok;
 3. munkaszerződés módosítások és azokkal kapcsolatos nyilatkozatok, a jogviszonyok megszűnésének iratai;
 4. tagi és megbízási jogviszonyok szerződései és nyilatkozatai;
 5. havi munkaidő nyilvántartás;
 6. béren kívüli juttatások adatai, aláíró ívei, szabályzatai;
 7. havi bérszámfejtési dokumentumok aláírt példányai, bérjegyzékek, aláíró jegyzékek;
 8. kilépő foglalkoztatottak nyomtatványainak aláírt példányai

3.2.3.     A Megbízott feladata a Megbízó munkavállalóival kapcsolatos bérszámfejtési feladatok elvégzése, így különösen az alábbiak:

 1. a havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, a levonásoknak, a kifizetendő nettó bérek összegének a megállapítása;
 2. bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása;
 3. társadalombiztosítási jelentések, összesítők (állami- és magán-nyugdíjpénztárak felé történő elszámolások, egészségbiztosítási elszámolások) elkészítése, postázása;
 4. a Megbízó által fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása;
 5. egyéni és a Megbízóra vonatkozó összesítő munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése.
 1. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

4.1.        Annak érdekében, hogy a Megbízott a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatait elláthassa, a Megbízó képviseletében eljáró személy (vezető tisztségviselő) köteles személyes ügyfélkapu, illetve a Megbízó jogi személy részére cégkapu regisztrációra. Ahhoz, hogy a Szolgáltatást a Megbízott megfelelőemn elláthassa, illetve az általa jelen ÁSZF alapján vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja, a Megbízó köteles a Megbízottat, mint cégkapu megbízottat a Megbízó cégkapujához hozzáadni. Ennek elmaradása esetén, illetve ezen kötelezettség teljesítéséig a Megbízott azon kötelezettségeinek teljesítését, melyhez a cégkapu megbízotti hozzáférés szükséges jogosult felfüggeszteni, melyért a Megbízott nem tartozik felelősséggel, illetve amely részéről nem jelent szerződésszegést.

4.2.        A jelen Szerződés hatálya alatt a Megbízó kötelessége továbbá:

 1. saját analitikus nyilvántartásainak vezetésére (pl. gépjármű-nyilvántartások, szerződések, sorszámozott bizonylatok nyilvántartása, készletek, leltározási feladatok, házipénztár);
 2. vevőszámláinak kiállítása, beérkező számláinak, levelezésének iktatása;
 3. a Megbízott által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a fizetendő adók, járulékok és egyéb közterhek határidőben történő megfizetése;

4.3.        A Megbízó felel a Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok és az azokban szereplő gazdasági események (valódiság)tartalmáért, az átadott iratok, adatok és feljegyzések hitelességéért és azok teljeskörűségéért. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízó nevére kiállított és Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok kizárólag a vállalkozási tevékenységével felmerült kiadásokat tartalmazzák. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott csak olyan tételek könyvelésére köteles, amelyhez jogszabályban meghatározott bizonylat tartozik. A Könyvelési Iratok tartalmáért és valódiságáért a Megbízó tartozik felelősséggel.

4.4.        A Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni, amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti belföldi vagy külföldi kapcsolt vállalkozással rendelkezik. A bejelentési kötelezettség független attól, hogy a Megbízott ezen kapcsolt vállalkozás részére Szolgáltatást nyújt vagy sem, a kötelezettség a Megbízót akkor is terheli, ha a Megbízott a kapcsolt vállalkozás részére Szolgáltatást nyújt.

      A tájékoztatással egyidejűleg a Megbízó az alábbiakat köteles a Megbízott tudomására hozni:

 • kapcsolt vállalkozás neve;
 • kapcsolt vállalkozás adószáma;
 • kapcsolt vállalkozás előző üzleti évre vonatkozó bevételi adatai (beszámoló hiányában becsült bevételi adatai);
 • a kapcsolt vállalkozás által foglalkoztatottak létszáma

A Megbízót a fenti tájékoztatási kötelezettség évente, valamennyi kapcsolt vállalkozás vonatkozásában terheli.

4.5.        A Megbízó úgyszintén köteles a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a kapcsolt vállalkozási viszonyokban vagy a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő fenti adatokban bármilyen változás következik be. A Megbízott ezen túlmenően évente, minden év december 5. napjáig egy az adatok frissítését, változások bejelentését lehetővé tevő adatlapot küld a Megbízó részére, aki azt köteles a Megbízott részére annak átvételét követő 5 napon belül visszaküldeni. A Megbízó az adatlap kitöltésére és visszaküldésére abban az esetben is köteles, amennyiben az adatokban változás nem történt.

4.6.        A Megbízott a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján szükséges valamennyi hatósági adatszolgáltatást elvégzi.

4.7.        A fenti tájékoztatások elmaradásából, illetve a szolgáltatott adatok valótlanságából eredő minden következményért a Megbízott a felelősségét teljeskörűen kizárja

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

5.1.        A jelen Szerződés szerinti megbízási jogviszony az ÁSZF Megbízó részéről történő elfogadásával jön létre és – a felek eltérő megállapodásának hiányában – határozatlan ideig tart.

 1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

6.1.        A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjában, azaz jelen ÁSZF Megbízó általi elfogadásakor a Megbízott a Megbízónak úgynevezett onboarding díjat (a továbbiakban: „Onboarding Díj”) számít fel. Az Onboarding Díj összegét a 6.2. pont szerint Díjtáblázat tartalmazza. Az Onboarding Díj magában foglalja a Megbízott részére nyújtott első, a Szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt nyújtott konzultáció díját, az egyes a Megbízó által használt ügyviteli rendszerek, illetve a Könyvelési Iratok átadására használt rendszer betanításának díját, továbbá a Megbízott által a Megbízó számára esetlegesen megvásárolt előfizetések (szamlazz.hu; Riport Quick stb.) díját.

              A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az Onboarding Díjból a Megbízó részére a szerződéses jogviszony létrejöttekor kedvezményt biztosít olyan formában, hogy az Onboarding Díj érvényesítését főszabályként egy (1) éves időtartamra felfüggeszti. Amennyiben a Megbízó a szerződéses jogviszonyt ezen egy (1) éves időtartamon belül megszünteti, úgy a Megbízott az Onboarding Díjat érvényesíti a Megbízóval szemben, amennyiben azonban a jogviszony Megbízó általi megszüntetésére az egy (1) éves időtartamon túl kerül sor, a Megbízott az Onboarding Díjat a Megbízónak elengedi, azt nem érvényesíti vele szemben. Az előbbiekre tekintet nélkül, amennyiben a jogviszony megszüntetésére a Megbízott részéről kerül sor, olyan okból, amely a Megbízónak felróható, úgy a Megbízott a megszüntetés időpontjától függetlenül jogosult az Onboarding Díj érvényesítésére. Jelen pont rendelkezéseitől a felek kifejezett, kölcsönös megállapodással eltérhetnek.

6.2.        A Megbízott a Megbízó által nyújtott Szolgáltatásért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: “Szolgáltatási Díj“) köteles fizetni. A Szolgáltatási Díjak összegét a Díjtáblázat  tartalmazza. A Szolgáltatási Díjat a Megbízó banki átutalással köteles megfizetni a Megbízott számlán szereplő bankszámlaszámára (a továbbiakban: “Megbízott Bankszámlaszáma“). A tárgyidőszakra (a továbbiakban: “Tárgyidőszak“) vonatkozó Szolgáltatási Díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított számlában szereplő határidőig köteles megfizetni a fent rögzített módon.

6.3.        A Megbízott a Szolgáltatásról a Tárgyidőszak hónapjának 15. (tizenötödik) napjáig számlát (a továbbiakban: “Számla“) köteles kiállítani és azt e-mail útján a Megbízó által megjelölt e-mail címre megküldeni. A Megbízó köteles a Megbízott által kiállított számlában szereplő határidőn belül teljesíteni.

6.4.        A Megbízott tájékoztatja a Megbízót és a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes a Díjtáblázatban szereplő tételeket az ML Accounting jogosult közvetlenül kiszámlázni a Megbízó részére.

6.5.        A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások körébe nem tartozó szolgáltatásokat a Díjtáblázat szerint, az ott meghatározott határidőn belül és díjazás mellett, egyedi megbízás alapján látja el. Az Egyedi Megbízásokról készült a Megbízott által kiállított tételes kimutatáson alapuló számlákban foglalt összeget a Megbízó köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül Megbízott részére megfizetni.

6.6.        A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződés nem a Tárgyidőszak utolsó napjával kerül megszüntetésre, akkor a tört időszakra arányosan járó Szolgáltatási Díj összegét a Megbízottól nem követelheti vissza, köteles a teljes a fenti módon kiállított számlában foglalt összeget a Megbízott részére megfizetni.

6.7.        A fentiekben szabályozott díjazás egy általános, a Felek kölcsönös megállapodásán nyugvó díjazás, mely megállapodás a Szolgáltatás minden harmadik hónapjában felülvizsgálatra kerül, illetve a Szolgáltatáshoz szükséges munkaórák és erőforrások, továbbá a Vállalkozás működése során felmerülő könyvelési tételek jelentős növekedésének figyelembevételével változhat. Amennyiben a felülvizsgálat során a Megbízott azt állapítja meg, hogy a Szolgáltatás Díj változtatása nem szükséges, úgy a Szolgáltatási Díjra a legutolsó Díjtáblázat irányadó. Ha azonban a Megbízott úgy ítéli meg, hogy az előzőekben említett szempontok figyelembevételével a Szolgáltatási Díj változtatása (csökkentése vagy növelése) indokolt, úgy a Megbízott új Díjtáblázatot készít, melyet a tervezett változtatást megelőző 30 nappal megküld a Megbízó részére. A Megbízó a megváltoztatott Díjtáblázatot az átvételtől számított 15 napon belül elfogadhatja vagy ha a változtatással nem ért egyet, jelen Szerződést a 8.5. pont rendelkezései szerint felmondhatja. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben a megváltoztatott Díjtáblázatra a 15 napos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az elfogadottnak tekintendő és Megbízott jogosult a módosított Díjtáblázat készhezvételének hónapját követő hónaptól a módosított Díjtáblázat szerinti Szolgáltatási Díjat a Megbízónak kiszámlázni. A Megbízó jelen ÁSZF elfogadával tudomásul veszi, hogy az előbbiekre tekintet nélkül, külön eljárás lefolytatását mellőzve a Megbízott jogosult díjait évente, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs rátának kétszeresével egyoldalúan megemelni.

6.8.        Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatási Díj összegét esedékességkor nem fizeti meg, úgy a Megbízott a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezéseivel összhangban jogosult késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként felszámítani. A Megbízott a behajtási költségátalány felszámításakor djíbekérőt küld a Megbízó részére. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megbízó késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megbízó a Megbízottnak a behajtási költségátalányt meghaladó esetleges kárát is köteles megtéríteni.  

6.9         Amennyiben a Megbízó kettő (2) havi Szolgáltatási Díj összegének megfizetésével késedelembe esik, Megbízott jogosult a jogviszony fenntartásával a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama alatt a Megbízott a Szolgáltatás nyújtására nem köteles és minden késedelemből eredő jogkövetkezmény és felelősség a Megbízót terheli. A felfüggesztés nem minősül a Megbízott jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei megszegésének.   

 1. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

7.1         A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekébe, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A jelen Szerződés alapján továbbá a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Megbízott a Megbízó munkavállalóinak, partnereinek adatait feldolgozza ezért a jelen Szerződéses kapcsolatban a Megbízó adatkezelőnek, a Megbízott adatfeldolgozónak minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jelen Szerződés alapján felkéri a Megbízottat a szükséges és alább meghatározott személyes adatok kezelésére. A Megbízott nyilatkozik, hogy adatkezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelel, és az általa kezelt adatok biztonságához kapcsolódóan az érintettek jogai védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtotta.

7.2         Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen utasítás adására a Megbízó jogosult, kizárólag írásban, azonban a Megbízott köteles minden késedelem nélkül, haladéktalanul tájékoztatnia a Megbízót, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami, vagy más uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

7.3         A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7.4         A fenti 7.1. pontban írtakra tekintettel, mivel a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában a Megbízott adatfeldolgozónak minősül, a GDPR 28. cikk (3) bekezdése értelmében kötelező az adatfeldolgozásról szóló olyan szerződés megkötése, amely meghatározza az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait. A felek az előbbi kötelezettségüknek a jelen ÁSZF mellékletét képező adatfeldolgozói megállapodás útján tesznek eleget, amelyet a Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával magára nézve szintén kötelezőnek ismer el.

7.5         A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó érdekében kezelt személyes adatokhoz kezelése során tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan, az üzleti titoktartás szabályainak megfelelően kezeli.

7.6         A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, a lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket, segíti továbbá a Megbízót, hogy a GDPR előírásait be tudja tartani, továbbá késedelem nélkül rendelkezésére bocsát minden olyan információt amely a Megbízó kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, illetve lehetővé teszi és elősegíti a Megbízó által végzett auditokat. A Megbízó köteles tájékoztatni a Megbízottat abban az esetben amennyiben egy érintett gyakorolni kívánja a GDPR szerinti jogait. Amennyiben a Megbízó mulasztásából valamely információ nem vagy késedelmesen jut el a Megbízott részére, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottat haladéktalanul kártalanítja.

7.7         Amennyiben jelen Szerződés megszűnik, úgy a Megbízott az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat a Megbízó részére visszaszolgáltatja, majd azokat – mivel kezelésük, illetve feldolgozásuk jogalapja a szerződéses jogviszony megszűnésével együtt szintén megszűnik – azokat véglegesen és visszavonhatatlanul valamennyi rendszeréből és nyilvántartásából törli, a papír alapon rendelkezésre álló adatokat pedig megsemmisíti, kivéve azon adatokat, amelynek megőrzése a Megbízott jogszabályi kötelezettsége.

7.8.        A Szolgáltatással összefüggésben a Megbízott által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat a Megbízott adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

8.1         Jelen Szerződés szerinti jogviszony az ÁSZF Megbízó általi elfogadásával jön létre és – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időtartamra jön létre.

8.2         Amennyiben a Szerződés szerinti jogviszony határozott időtartamra jön létre, úgy az automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik a határozott időtartam végével, továbbá bármely fél jogutód nélküli megszűnésével.

8.3         Jelen Szerződést a felek közös megegyezéssel, rendes és rendkívüli felmondással egyaránt megszüntethetik.

8.4         Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a megszűnés időpontjára, a feleket terhelő jogokra és kötelezettségekre a feleknek a megszűnés tárgyában kötött külön megállapodása az irányadó.

8.5        A Megbízott a felmondását a Megbízónak a Díjtáblázatban megjelölt e-mail címére, míg Megbízó a felmondását az info@meyerlevinson.com címre köteles bejelenteni. A Megbízott ezután felkeresi a Megbízót a szerződés felmondás konkrét lépéseivel kapcsolatban. A Megbízó és a Megbízott a Megbízott felmondása tekintetében az e-mail útján történő közlést hivatalos kézbesítési formának fogadják el. A Megbízott által megküldött felmondás az e-mail elküldésének napján, míg a Megbízó általi felmondás a kérdőív beküldésének napján kézbesítettnek tekintendő. A Megbízott nem tehető felelőssé semmilyen következményért, amely abból ered, hogy a Megbízónak a Díjtáblázatban megjelölt e-mail címe megváltozott, azonban a változást a Megbízottal nem közölte és ebből kifolyólag a felmondás tényéről nem vagy késedelmesen értesült. Amennyiben a Megbízó nem a kérdőív útján küldi meg a felmondását, úgy azt a Megbízott nem fogadja el érvényes felmondási nyilatkozatnak.

8.6.        Rendes felmondás

8.6.1      Jelen Szerződést rendes felmondással bármelyik fél indoklás nélkül megszüntetheti a másik Félhez intézett és a 8.5 pont szerint megtett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. Amennyiben a felmondás közlésére a tárgyhónap 15. napjáig kerül sor, úgy a Szerződés a hónap végével szűnik meg, amennyiben pedig a felmondás közlésére a tárgyhónap 15. napját követő időpontban kerül sor, úgy a jogviszony megszűnésére a tárgyhónapot követő hónap végével kerül sor. Kivétel az előbbi eset alól, amennyiben a felmondásra tárgyév december hónapjának 16. napját követően kerül sor, úgy a jogviszony a tárgyév december 31. napjával szűnik meg.

8.6.2      A felmondási idő alatt a felek az egymás irányába jelen ÁSZF alapján fennálló kötelezettségeiket változatlanul teljesíteni kötelesek.

8.6.3      A Megbízó tudomásul veszi, hogy rendes felmondással történő megszüntetés esetén a Megbízott a Megbízóval kapcsolatos beszámolási kötelezettségekben kizárólag a megszűnés hónapja vonatkozásában működik közre, melynek esedékessége azonban a megszűnés hónapját követően esedékes, így a Megbízóval kapcsolatos jogosultságok visszavonására és a jogviszony tényleges és végleges megszűnésére csak a bevallások benyújtását követően kerül sor. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a bevallási kötelezettség teljesítésében való közreműködés kizárólag a havi esedékességű bevallásokra vonatkozik, a negyedéves gyakoriságú bevallásokra csak abban az esetben, ha a megszűnés hónapja a tárgynegyedév utolsó hónapjával egybeesik, míg éves gyakoriságú bevallásokra abban az esetben, ha a megszűnés hónapja a Megbízó pénzügyi évének utolsó hónapjával egybeesik.

8.6.4      A Megbízott a Megbízó éves beszámolóját kizárólag abban az esetben készíti el és működik közre annak közzétételében, amennyiben a felmondásra tárgyév november 16. napja és december 31. napja között kerül sor, valamint a Megbízó a vonatkozó, a Díjtáblázatban megjelölt díjat előre megfizeti.

8.7         Rendkívüli felmondás

8.7.1      Jelen Szerződést rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik félhez intézett és a 8.5 pont szerint megtett egyoldalú nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell.

8.7.2                    Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen Szerződésben foglaltak megsértése, így különösen:

 

 1. a Megbízó részéről a Szolgáltatási Díj meg nem fizetése vagy 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelmes fizetése;
 2. a Megbízó részéről a jelen Szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a határidő lejártát követő 10 napon belüli nem vagy nem teljes körű teljesítése;
 3. a Megbízó részéről amennyiben vele, képviselőjével vagy tényleges tulajdonásával szemben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) által meghatározott olyan ok merül fel, amely miatt a Megbízott, mint a Pmt. hatálya alá tartozó Megbízó a Szolgáltatás nyújtását, illetve a Megbízóval való üzleti kapcsolat létesítését vagy fenntartását köteles megtagadni, illetve megszüntetni;
 4. a Megbízó részéről, ha bármilyen okból a Megbízott számára huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető;
 5. a Megbízott részéről a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése, így különösen a törvényben meghatározott feltételeknek nem megfelelő könyvvezetés végzése;
 6. mindkét fél részéről, ha felszámolását az illetékes bíróság jogerősen, vagy nem jogerősen elsőfokon elrendeli, csődvédelmet kap vagy vele szemben csődeljárás indul;
 7. a Megbízó részéről, ha vele szemben törvényessági felügyeleti eljárás, kényszertörlési eljárás vagy egyéb a jogutód nélküli megszűnését eredményező eljárás (kivéve végeslzámolási eljárás) indul;
 8. a Megbízó részéről, ha vele szemben a Cégjegyzékbe 5 millió forint összeget meghaladó összeg erejéig a cégjegyzékbe végrehajtási jogot jegyeznek be;
 9. a Megbízó részéről , ha a jelen ÁSZF 9. fejezetében foglalt tilalmat megszegi

8.7.3      Rendkívüli felmondás esetén a Megbízott a felmondást tartalmazó e-mail üzenet megküldésének napjától kezdődően a Szolgáltatás nyújtására nem köteles.

 8.7.4     A 8.7.3 pontban írtakra tekintettel Szerződés azonnali hatállyal történő megszűnése esetén a Megbízott írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a megbízás megszűnéséről, illetve ezzel egyidejűleg valamennyi a Megbízóval kapcsolatos jogosultságát visszavonja. Ezzel egyidőben a Megbízónak is kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában.

8.7.5      Rendkívüli felmondással történő megszüntetés esetében továbbá a 8.7.3 pontban írtakra tekintettel a megszűnés napjától kezdődően a Megbízó képviseletében a Megbízót terhelő bármely beszámolási, bevallási kötelezettséget a Megbízott nem köteles teljesíteni, az ebből esetlegesen a Megbízót érő kárral kapcsolatosan kártérítési felelősségét Megbízott kizárja.

8.7.6      Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra bármely Szolgáltatási Díj nem fizetése miatt kerül sor, úgy a Megbízott a késedelmes díj után jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot követelni.

8.7.7      Rendkívüli felmondással jogosult továbbá jelen Szerződést felmondani a Megbízott abban az esetben is, amennyiben a Megbízó tulajdonosa, tulajdonosi szerkezete megváltozik.

8.8         A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízott a megszűnés napját követő időszak vonatkozásában Könyvelési Iratokat nem fogad, azok átvételét jogosult megtagadni és azokkal kapcsolatosan a Szolgáltatás nyújtására nem köteles. A Megbízott a megszűnés napját követően kizárólag csak olyan időszakra vonatkozó Könyvelési Iratokat köteles átvenni, amely vonatkozásában a Megbízottat a 8.6.3 illetve a 8.6.4 pontok rendelkezéssei szerint még kötelezettség terheli.

8.9         A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatással kapcsolatos minden Könyvelési Irat, illetve egyéb anyag a Megbízott székhelyén a Szerződés megszűnésének napját követő 5. munkanaptól kezdődő 30 napos időtartamig, hétköznaponként munkaidőben, előzetes egyeztetést követően 9:00 órától 17:00 óráig átvehető. A Megbízott a Könyvelési Iratok elvitele lehetőségének megnyíltáról, illetve a Megbízót terhelő elviteli kötelezettségről e-mail útján értesíti a Megbízót a Díjtáblázatban kapcsolattartásra megjelölt e-mail címen. Az elektronikus könyvelési anyagokat, valamint az ahhoz kapcsolódó analitikákat csak a Megbízó esetleges fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítését követően áll módjában a Megbízottnak kiadni. Amennyiben a Megbízó a díjtartozását 15 napon belül nem rendezi, úgy a Megbízott az elektronikus könyvelési anyagokat törli, amelyből eredő semmilyen következményért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Megbízó a Szerződés megszűnését követő 5. munkanaptól számított 30 napon belül az iratokat nem veszi át, úgy azokat a Megbízott jogosult megsemmisíteni. Tekintettel arra, hogy a számviteli és adózási jogszabályok értelmében a Könyvelési Iratok megőrzésnek kötelezettsége a Megbízót terheli, így a Megbízó jelen Szerződés rendelékezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott a nála bármilyen formában rendelkezésre álló Könyvelési Iratokat megsemmisíti, illetve azokat véglegesen és visszavonhatatlanul valamennyi rendszeréből törli, azok megőrzésére jogszabályban esetlegesen meghatározott kivétellel nem köteles. Az előbbiekre tekintettel a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli a Megbízót a Könyvelési Iratok Megbízott általi megsemmisítéséből esetlegesen ért károkért, a Megbízó ezzel kapcsolatosan a Megbízott irányába követelést nem jogosult érvényesíteni.

8.10       A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó haladéktalanul köteles új könyvelőt megbízni, ennek elmaradásából származó kárának megtérítését a Megbízottól nem követelheti

 1. MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

9.1.        A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseivel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Megbízott által a Megbízó részére nyújtott Szolgáltatáshoz szükséges személyzet toborzása, illetve képzése olyan mértékű befektetést jelent a Megbízottnak, amelynek elvesztése hátrányosan érintheti a Megbízott jelenlegi és jövőbeli üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét.

9.2.        A fenti 9.1. pontban írtakra tekintettel a Megbízó a jelen Szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követő 24 hónapig nem jogosult közvetlenül vagy közvetve, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai, valamint kapcsolt vállalkozásai útján:

 • toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni vagy azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy bármely más módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki az ÁSZF hatálya alatt a Megbízott alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója vagy tanácsadója volt; vagy
 • jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a Megbízott munkavállalója, megbízottja, alvállalkozója, illetve tanácsadója volt rábírni arra, hogy a Megbízottal vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozással fennálló jogviszonyát megszüntesse, vagy ilyen személyt más munkáltatónak bemutatni

9.3.        A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fenti 9.2. pontban foglalt tilalom megsértése esetén köteles a Megbízottat első felszólításra, egy összegben káratalanítani, amely kártalanítás összege 12 havi Szolgáltatási Díj összegével egyenlő, de legalább 5.000.000,- Ft / alkalmazott.

 1. FELELŐSSÉG, VIS MAIOR

10.1       Valamely fél mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért a másik felet anyagi felelősség nem terheli.

10.2       A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottat a Szolgáltatás ellátása során adott tanácsok kapcsán anyagi felelősség nem terheli. A Megbízott továbbá nem tartozik felelősséggel olyan kárért, amely akár a neki szolgáltatott helytelen adat vagy a Megbízás szempontjából fontos tény elhallgatása miatt következik be, különös tekintettel a Számviteli törvényben definiált teljesség és a valódiság elvének megsértéséből.

10.3       A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban az ML Accounting szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed a Megbízott tevékenységére is. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott kizárólag abban az esetben felelős a Szolgáltatással kapcsolatosan, amennyiben a Megbízónak okozott kár a Megbízottnak felróható, illetve azt a Megbízott érdekkörében felmerülő mulasztás vagy egyéb kötelezettségszegés okozta. A Megbízott felelőssége kiterjed a Megbízottnak felróható okból a Megbízó részére kiszabott (adó)bírságra, késedelmi pótlékokra, azonban nem terjed ki az esetlegesen megállapított adóhiányra. A Megbízott felelősségének felső határa évenként 100.000.000,- Ft azaz százmillió forint, káreseményenként 20.000.000,- Ft azaz húszmillió forint.

10.4       A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Megbízottal szembeni (kár)igények a(z) (kár)esemény bekövetkezését követő egy (1) év elteltével elévül, ezt követően a Megbízottal szembeni jogérvényesítés lehetősége kizárt.

10.5       A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet.

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb teljesíteni az elmaradt kötelezettségét.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1       A jelen ÁSZF elfogadásával Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a Megbízó adataiban, így különösen a Megbízó üzletvezetésében és tulajdonosi körében bekövetkezett változásról a változástól számított 3 napon belül email vagy levél útján értesíti Megbízottat. Fenti értesítési kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

11.2       A jelen Szerződést a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani, azonban az ilyen módosítás nem teheti a Megbízó kötelezettségeinek teljesítését lényegesen terhesebbé. A Megbízott minden esetben értesíti a Megbízót, amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezését módosítja. Amennyiben a Megbízó a módosítás ellen ésszerű határidőn belül nem tiltakozik, úgy az a módosítások Megbízó részéről történő elfogadásnak minősül. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

11.3       Jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden korábbi a Felek között létrejött és érvényben volt megállapodást, a jelen Szerződés elfogadását követően a Felek jogviszonyára jelen Szerződés rendelkezései irányadóak.

11.4       Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

11.5       A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, így különösen a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

11.6       A jelen Szerződéssel kapcsolatos – a 8.5. pontban írtakon kívüli – bármilyen értesítést magyar vagy angol nyelven, elektronikus vagy postai levélben, írásos formában kell elküldeni, illetve kikézbesíteni, vagy személyesen eljuttatni a Megbízott részére a jelen Szerződés preambulumában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére, míg a Megbízó részére az Adatlapon szereplő elérhetőségének valamelyikére. Amennyiben a felek adataiban változás következik be, azt a felek kötelesek 3 (három) napon belül írásban közlölni a másik féllel. Az értesítés elmaradásából eredő károkért vagy bármilyen jogkövetkezményért a mulasztó fél felelős.

11.7       A Felek törekszenek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Felek nem képesek békés úton megoldani a vitás kérdéseket, a jogviták eldöntésére a felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, míg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a polgári eljárásjogi törvények szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

11.8       Jelen ÁSZF rendelkezései – annak korábbi módosításait fenntartva – 2023. szeptember 15. napján lép hatályba.

Utoljára módosítva: 2023. augusztus 15.

ADATFELDOLGOZÓI MEGÁLLAPODÁS

A Megbízó és a Megbízott a Szolgáltatás vonatkozásában közöttik létrejött jogviszony alapján fennálló kapcsolatra tekintettel a GDPR 29. cikkében foglaltakkal össszhangban, valamint a GDPR 28. cikk (3) bekezdése által előírt kötelezettségnek eleget téve a Megbízott által végzett adatfeldolgozás tekintetében az alábbiakban állapodnak meg.

 1. A felek rögzítik, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás végzése körében a Megbízott a Megbízó adatfeldolgozó Megbízotte, így harmadik személyek, mint érintettek személyes adatait is megismerheti, ezért szükséges a felek között adatfeldolgozói megállapodás megkötése, amely kötelezettségnek a jelen a felek közötti szerződés mellékletében foglaltak szerint tesznek a felek eleget.
 2. A felek nyilatkoznak, hogy jelen adatfeldolgozói megállapodásban foglalt rendelkezéseket megismerték, a benne foglalt rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
 3. Ennek megfelelően a felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott a Szolgáltatás nyújtása körében a Megbízó által kezelt adatokkal kapcsolatosan adatfeldolgozást végez, úgy az alábbi kötelezettségvállalást teszi:
 • lehetőséget biztosít a Megbízó vagy képviseletében eljáró harmadik személyek számára, hogy a Megbízott székhelyén vagy telephelyén előzetesen egyeztetett időpontban ellenőrzést végezzenek annak érdekében, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a Megbízott adatfeldolgozása megfelel a GDPR előírásainak.
 • adatfeldolgozását a GDPR és egyéb nemzeti, Európai Uniós vagy nemzetközi adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi
 • minden szükséges szervezeti és technikai intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében
 1. A felek megállapodnak, hogy a Megbízott kizárólag a Szolgáltatás nyújtásával öszefüggésben és a Megbízó írásbeli utasításainak megfelelően kezeli a számára elérhető személyes adatokat. A Megbízó az utasítást dokumentált elektronikus forában teheti meg, mellyel kapcsolatosan a felek megállapodnak, hogy az e-mailen történő kommunikáció ezt a követelményt kielégíti.
 2. A feldolgozással esetlegesen érintett adatok körét a Megbízott adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
 3. A Megbízott bármilyen utasítást az info@meyerlevinson.com címen fogad. Bármilyen utasítás adására csak a Megbízó törvényes képviselője vagy olyan személy jogosult, akiről a Megbízott okkal feltételezheti, hogy utasítás adásra jogosult. Amennyiben a Megbízottnak kétsége támad arra, vonatkozóan, hogy a Megbízó részéről utasítást adó személy kellő felhatalmazással rendelkezik, az erről való meggyőződésig a Megbízott jogosult az utasítás teljesítését felfüggeszteni.
 4. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan minden esetben a Megbízó minősül a feldolgozással érintett személyes adatok adatkezelőjének, melynek kizárólagos tulajdonosai és jogosultjai a Megbízó ügyfelei, partnerei, alvállalkozói vagy munkavállalói.
 5. A Felek rögzítik, amennyiben harmadik személy terjeszt elő követelést a Megbízottal szemben a személyes adatai kezelésével összefüggésben, amennyiben bizonyítható módon nem a Megbízottnak felróható okból ered a harmadik személy követelése, akkor a Megbízó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy mentesítse a Megbízottat minden kár, költség alól, amely az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerülhet. Ez esetben a Megbízott köteles a Megbízóval, mint adatkezelővel együttműködni.
 6. A Felek rögzítik, hogy minden esetben a Megbízó felelős az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos bármely kérdés tárgyában. Erre tekintettel a Megbízott köteles minden harmadik személytől érkező az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresést haladéktalanul továbbítani a Megbízó részére. Ennek elmaradásából eredő károk viselésére a Megbízott köteles.
 7. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Megbízó által hozzáférhetővé tett személyes adatokat kizárólag a Szerződéssel összefüggésben dolgozhatja fel, így azokat nem használhatja fel egyéb, így különösen saját céljaira. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megbízott az uniós jog vagy bármely olyan tagállami jog alapján köteles egyéb adatfeldolgozást végezni, amelynek a Megbízott alá van vetve (pl. állami hatóságok vagy bűnüldöző szervek által végzett vizsgálatok). Adatfeldolgozása során minden esetben be kell tartania a hatályos magyar, valamint Európai Uniós jogszabályokat.
 8. Ha a feldolgozással olyan személyes adatok érintettek, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra, genetikai adatokra vagy egy természetes személy egyedi azonosítása céljából biometrikus adatokra, egészségi állapotra, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkoznak, vagy büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó adatokat tartalmaznak (a továbbiakban: “Érzékeny Adatok”), a Megbízottnak különleges korlátozásokat és/vagy további biztosítékokat kell alkalmaznia
 9. A Megbízó felel az ügyfél és egyéb érintettek adatai gyűjtésének minőségéért és jogszerűségéért. A Megbízó köteles haladéktalanul és teljes körűen értesíteni az Megbízottat, ha a szerződéses jogviszony tartama során az adatvédelmi előírásokkal vagy az utasításaival kapcsolatos hibákat vagy szabálytalanságokat tapasztal.
 10. A Megbízott hatóságoknak vagy harmadik félnek egyrészről a Szerződés teljesítése érdekében szolgáltat adatot, egyéb esetben azonban csak akkor szolgáltathat információt az általa kezelt személyes adatokról, amennyiben erről előzetesen informálta a Megbízót, aki ezt követően átadja részére az adatkezelő hozzájárulását az adatok közlése tárgyában. Amennyiben a Megbízó keresi meg a Megbízottat annak érdekében, hogy a Megbízót terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni tudja, abban az esetben a Megbízott köteles haladéktalanul a kért információkat a Megbízó részére átadni, valamint szükség esetén köteles hozzáférést, bejárást biztosítani azon rendszerekhez, illetve azon helyiségbe, ahol az adatfeldolgozás megvalósul.
 11. A fentiekre tekintettel a Megbízott kötelezettséget vállal, hogy biztosítja az adatkezelés tárgyául szolgáló személyes adatok tulajdonosainak valamennyi adatkezeléshez kapcsolódó jogát, teljesíti a rá irányadó GDPR rendelkezéseket, végezetül nyilvántartást vezet az adatfeldolgozói tevékenységéről.
 12. Amennyiben a Megbízó arról tájékoztatja a Megbízottat, hogy köteles az általa kezelt adatokat törölni, korlátozni, vagy hozzáférhetetlenné tenni, haladéktalanul köteles a kérést teljesíteni kivéve abban az esetben, amikor igazolja, hogy az az ő jogos érdekével ellentétes cselekedet lenne, így különösen, ha törlés megtagadásának indoka a jogszabályi előírásoknak történő megfelelőség biztosítása vagy az adatok feldolgozása Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges.
 13. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos titoktartási szabályokat betartja, amely kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is terheli.
 14. A Megbízott szavatolja, hogy az adatfeldolgozásban résztvevő munkavállalóival, alvállalkozóival az adatfeldolgozás megkezdését megelőzően az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket megismerteti, továbbá vállalja, hogy a munkavállalói, illetve alvállalkozói is betartják a rájuk vonatkozó titoktartási rendelkezéseket.
 15. A Megbízott további adatfeldolgozót kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vehet igénybe, mely alól kivételt képeznek a Meyer & Levinson Cégcsoportnak a Szolgáltatásban részt vevő alvállalkozói, illetve a Megbízott adatkezelési tájékoztatójában megjelölt egyéb alvállalkozók, akiknek tevékenysége szorosan kapcsolódik a Szolgáltatás nyújtásához. Az előbbiek, illetve a Megbízó által külön engedélyezett adatfeldolgozók tekintetében a Megbízottnak biztosítania kell a jelen megállapodásban foglaltak betartását.
 16. A Megbízott köteles írásbeli szerződést kötni az al-adatfeldolgozókkal. Ez a formai követelmény akkor is teljesül, ha az elektronikus formában történik.
 17. Ha a Megbízott harmadik országban (azaz az EGT-n kívül) végez adatfeldolgozást, ahhoz a Megbízó előzetes írásbeli vagy elektronikusan dokumentált hozzájárulása szükséges, és csak a GDPR-ban rögzített speciális követelményeinek teljesülése esetén kerülhet sor. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy egy harmadik ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, az adatok továbbításához nincs szükség további engedélyre. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az adatok az EU-n kívül, harmadik országban is kezelhetők amennyiben a Megbízott és az adatok címzettje között a Bizottság (EU) 2021/914 számú az 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló végrehajtási rendeletének (a továbbiakban: „SCC”) megfelelő megállapodást köt, mely esetben a GDPR 45. cikke értelmében nem szükséges a Megbízó írásbeli hozzájárulása.
 18. Az EGT-n belüli adattovábbításra a GDPR és jelen megállapodás rendelkezései irányadóak.
 19. A Megbízott minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megtesz az előírt feldolgozási szintek fenntartása érdekében a Szerződés teljes időtartama alatt annak érdekében, hogy az érintett személyek védelmi szintje és jogai a megfelelő mértékben biztosítottak legyenek. A Szerződés időtartama alatt a kockázatok lehető legkisebb mértékre történő szorítása érdekében figyelembe köteles venni a védelem céljait, így a rendszerek és szolgáltatások titkosságát, integritását és rendelkezésére állását, valamint ezek kötelezettséget vállal, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, a lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket, segíti továbbá a Megbízót, hogy a GDPR előírásait be tudja tartani.
 20. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy évente felülvizsgálja rendszereit annak érdekében, hogy az általa alkalmazott technikai és szervezeti megoldások az adatfeldolgozás biztonságát fenntartsák.
 21. A Megbízott köteles biztosítani, hogy az al-adatfeldolgozó(kat) az al-adatfeldolgozói szerződésben a jelen megállapodásban foglalt vagy annál szigorúbb adatfeldolgozási eljárásokat kövessenek. A Megbízott biztosítja továbbá, hogy a Megbízott és az al-adatfeldolgozó, valamint a többi al-adatfeldolgozó közötti felelősségek egyértelműen elhatárolásra kerüljenek. A Megbízott biztosítja, hogy a Megbízó az al-adatfeldolgozókkal kapcsolatosan megfelelő értékelést és ellenőrzést végezhessen, vagy az általa megbízott harmadik féllel elvégeztesse, kivéve, ha a GDPR-nak való megfelelés igazolása tanúsítással vagy jóváhagyással biztosítható.
 22. A Megbízott 72 órán belül köteles értesíteni a Megbízót amennyiben adatvédelmi incidenst észlel, továbbá az adatvédelmi incidens bejelentésével összefüggő, a Megbízót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében köteles teljes mértékben együttműködni a Megbízóval, részére a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.
 23. A Megbízott által a fenti 25. pont szerinti értesítésének tartalmaznia kell
 1. az incidens jellegének leírása (beleértve, ha lehetséges, az érintettek és adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát);
 2. annak a kapcsolattartási pontnak az adatait, ahol az incidenssel kapcsolatos további információk beszerezhetők;
 3. annak valószínűsíthető következményeit és az incidens kezelése érdekében hozott vagy tervezett intézkedések, beleértve az esetleges káros hatások enyhítését.

Amennyiben nem lehetséges az összes ilyen információt egyszerre megadni, az első értesítésnek az akkor rendelkezésre álló információkat kell tartalmaznia, és a további információkat – amint azok rendelkezésre állnak – a későbbiekben indokolatlan késedelem nélkül kell megadni.

 1. A Megbízott köteles továbbá ésszerű lépéseket tenni az adatvédelmi incidens megfékezésére, kivizsgálására és hatásainak enyhítésére. A Megbízónak az incidensről való értesítése vagy az arra adott válasz a jelen szakasznak megfelelően nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízott elismeri az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó hibát vagy felelősséget.
 2. Az adatvédelmi incidens hatóságnak történő bejelentése a Megbízó kötelezettsége, kivéve amennyiben a Megbízó akként utasítja a Megbízottat, hogy a bejelntést a nevében tegye meg.
 3. A Megbízó jogosult az adatkezelést megelőzően, valamint az adatkezelés fennállta alatt folyamatosan megbizonyosodni arról, hogy a Megbízott adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenysége, különös tekintettel a technikai és szervezeti intézkedések összhangba vannak-e a jelen megállapodásban a Megbízottat terhelő kötelezettségekkel, jogszabályi előírásokkal, amely keretében a Megbízott köteles a Megbízó részére valamennyi kért információt megadni.
 4. A felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Szerződés megszűnésétől kezdődően nem jogosult a Megbízó rendszereiből való adatok igénylésére, a részére a Szerződés teljesítésével összefüggésben hozzáférhetővé tett adatok feldolgozására, azok tárolására, tehát a Szerződés megszűnését követően köteles a feldolgozott adatokat vagy a Megbízó részére annak utasítása alapján visszaszolgáltatni, vagy azokat helyreállíthatatlanul törölni. Ez utóbbi alól kivételt képeznek azon adatok, melyek további kezelése a Megbízottra irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges vagy amelyet a Megbízott a saját jogos érdeke alapján kezel.
 5. Jelen megállapodás a Felek közötti szerződéses jogviszony létrejöttével egyidejűleg lép hatályba.
 6. Jelen megállapodásnak a Szerződéstől független megszűntetése kizárt.
 7. A Szerződés szerinti jogviszony megszűnésével jelen megállapodás is automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.
 8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a felek közötti egyetlen megállapodás a Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatfeldolgozás tárgyában és hatályon kívül helyez minden korábban megkötött adatfeldolgozói megállapodást és annak helyébe lép.
 9. A jelen megállapodás módosításának, kiegészítésének és megszüntetésének írásban vagy dokumentált elektronikus formában kell történnie. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének módosítására vagy megszüntetésére is.
 10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a GDPR és egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 11. Ha a jelen megállapodás egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hatályukat vesztik, vagy hiányosságot tartalmaznak, a fennmaradó rendelkezéseket ez nem érinti. A felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen rendelkezés céljához a legközelebb áll, és a legjobban megfelel a követelményeknek.