Általános szerződési feltételek (HiVe)

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES

(MEYER & LEVINSON KFT. – MEYER & LEVINSON STARTUP KFT. – MEYER & LEVINSON  ACCOUNTING KFT.
– MEYER & LEVINSON FINANCE KFT. – RIPORT APPLICATIONS KFT.)

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet
Tel.: +36 1 445 1 445
Fax: +36 1 235 0406
info@meyerlevinson.com
www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖNYVELÉSI ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) a Meyer & Levinson  Kft. (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-902076,  adószám: 14398209-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: info@meyerlevinson.com,  web: www.meyerlevinson.com, a továbbiakban mint: “Megbízott”) által végzett, könyvelési valamint  bérszámfejtési szolgáltatás (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy  egyéb szervezet, mint megbízó (továbbiakban: “Megbízó”) a jelen ÁSZF mellékletét képező adatlap 

illetve ahhoz kapcsolódó díjtáblázat (a továbbiakban: “Adatlap”) kitöltésével és aláírásával magára  nézve kötelezőnek ismer el. A Megbízott az Adatlap Megbízó általi aláírásával egyidejűleg jelen ÁSZF  egy példányát átadja a Megbízó részére. 

A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg elfogadja, hogy a könyvelési szolgáltatás  vonatkozásában a MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1052  Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-902076, adószám: 14398209-2-41,  képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: accounting@meyerlevinson.com, web:  www.meyerlevinson.com, a továbbiakban: „ML Accounting”), illetve a MEYER & LEVINSON Startup  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON  emelet), cégjegyzékszám: 01-09-378093, adószám: 28975612-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István és  Bosnyák Zsolt ügyvezetők együttesen, a továbbiakban: „ML Startup”) míg a bérszámfejtési szolgáltatás  vonatkozásában a Megbízott az INTENTOR Könyvelőiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-913183, adószám: 14642010-2-42,  képviseli: Kulcsár Dénes ügyvezető, e-mail: berszamfejtes@meyerlevinson.com, a továbbiakban:  „Intentor”) személyében alvállalkozót vesz igénybe. Az Intentor által elvégzett bérszámfejtési szolgáltatásra vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF tartalmazza. 

A Szolgáltató a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott gazdasági társaság, amely illetve  amelynek a Szolgáltatást végző munkavállalói, Alvállalkozója és Alvállalkozójának munkavállalója a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján  jogosult könyvviteli szolgáltatás végzésére.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Megbízott jelen Szerződés alapján a számvitelről szóló 2000. évi C törvény rendelkezései  alapján, az abban meghatározott alapelvek és egyéb rendelkezések betartásával könyvelési, illetve bérszámfejtési feladatokat (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás“) végez a Megbízó  részére.  

A megbízás a 2.1.-2.3. pontokban részletezett szolgáltatásokra terjed ki, azon túlmenően a  Megbízott egyéb szolgáltatást nyújtani jelen Szerződés alapján nem, vagy csak külön  megállapodás esetén köteles. 

Jelen megbízás kiterjed a könyvvezetéshez, illetve – amennyiben alkalmazandó – a  bérszámfejtéshez szorosan kapcsolódó minden – a Számviteli törvény által a Megbízó számára  kötelezően előírt – tevékenységre, de különösen a jelen Szerződésben alábbiakban felsoroltakra. 

1.2. A Szolgáltatás elvégzése a Megbízott részéről a következő módokon történhet: a) a Megbízott saját rendszereinek használatával; 

 1. b) a Megbízó rendszerének használatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést  biztosít; 
 2. c) a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrehozott rendszer  használatával, melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít  

A Szolgáltatás nyújtásának konkrét módját a Megbízó által kitöltött Adatlap határozza meg. 

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése – a Szolgáltatás nyújtásának fenti módjaitól  függetlenül – minden esetben a Megbízott irodájában, annak eszközeivel szükség szerint  alvállalkozó bevonásával történik. 

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

2.1. Könyvvezetési feladatok elvégzése 

A jelen Szerződés elfogadásával egyidejűleg a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja  betekintésre és lemásolásra a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és  társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és  hitelszerződéseit. Ezen kívül átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli  alapbizonylatokat. 

A Megbízó – a jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés érdekében – köteles a Felek által közösen  egyeztetett (mely az Adatlapon kerül rögzítésre) időpontig, de legkésőbb a tárgyhónapot követő  hónap 10. napjáig a Megbízott részére maradéktalanul rendelkezésre bocsátani a tárgyhavi  teljeskörű könyvvezetéshez szükséges iratokat, szerződéseket, bizonylatokat, illetve számlákat (a  továbbiakban mint: „Könyvelési Iratok”). A Megbízó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával  tudomásul veszi, hogy amennyiben a Könyvelési iratokat a fenti határidőig nem bocsátja a  Megbízott rendelkezésére, úgy a Megbízott a Megbízó késedelméből eredő semmilyen  jogkövetkezményért nem felelős.  

A Könyvelési Iratok Megbízott részére történő rendelkezésre bocsátása az alábbi módokon  történhet: 

 1. a) fizikai formában történő személyes átadás a Megbízott irodájában; 
 2. b) postai úton történő megküldés a Megbízott székhelyének címére; 
 3. c) e-mail útján történő megküldés a Megbízott által megjelölt e-mail címre; 
 4. d) a Megbízott által használt ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszer útján;  
 5. e) a Megbízó saját ügyviteli vagy egyéb hasonló rendszerének útján, melyhez a Megbízó a  Megbízott részére hozzáférést biztosít; 
 6. f) a Megbízó által jogszerűen használt, azonban harmadik fél által létrehozott rendszer útján,  melyhez a Megbízó a Megbízott részére hozzáférést biztosít. 

Amennyiben a Megbízott számára a Megbízóval, különösen annak működésével, tranzakcióinak  gyakoriságával stb. kapcsolatosan rendelkezésre álló információk azt indokolják, a Megbízott  jogosult arra, hogy a Könyvelési iratok Megbízó általi megküldésének módját saját belátása  szerint, egyoldalúan határozza meg. A Megbízó a Megbízott által meghatározott iratküldési  módot jelen ÁSZF elfogadásával jóváhagyja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A Könyvelési Iratok részét képezi minden olyan irat, amely a Megbízott számára a Szolgáltatás  megfelelő elvégzéséhez szükséges, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 

bevételi átutalásos és készpénzes számlák (papír alapú és elektronikus úton kiállított  számlák); 

kiadási átutalásos és készpénzes számlák;

bevételi és kiadási pénztárbizonylatok; 

az összes élő bankszámlaszerződés alapján működő bankszámlák bankkivonatai, minden egyéb számvitel szempontjából lényeges bizonylatok; 

szerződések és megállapodások a beszerzésekről, kiadásokról, felhasználásokról,  vásárlásokról, értékesítésekről, szállítólevelek, nyugták, leltárok. 

A teljeskörűség és a Könyvelési Iratok hiánytalanságának biztosítása – a Könyvelési iratok  rendelkezésre bocsátásának módjától függetlenül – a Megbízó feladata. 

A Könyvelési Iratokat a Megbízó rendezett, áttekinthető és jó állapotban köteles a Megbízott  részére átadni. Amennyiben a Megbízó nem az előzőekben meghatározott állapotban bocsátja  a Könyvelési Iratokat a Megbízott rendelkezésére, úgy a Megbízott jogosult a Könyvelési Iratok  átvételét megtagadni. Amennyiben a Megbízott a Könyvelési Iratok átvételét az előzőek szerint  megtagadja, úgy az ebből eredő késedelem jogkövetkezménye és felelősség a Megbízót terheli  és ez az eset nem minősül a Megbízott részéről szerződésszegésnek.  

A Könyvelési Iratok rendelkezésre bocsátásának konkrét módját az Adatlap tartalmazza. 

A Megbízott a Megbízó fenti kötelezettségének teljesítésének függvényében az alábbi feladatok  elvégzésére vállal kötelezettséget: 

 1. a) az adott cégre irányadó jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés;  
 2. b) előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét  képező analitikák vezetése; 
 3. c) forrásoknak a főkönyben történő elkülönített kimutatása; 
 4. d) a Megbízó eredményének meghatározása; 
 5. e) éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése; f) több forrásból megvalósított befektetések forrásfelhasználásával kapcsolatos elkülönített  nyilvántartások vezetése; 
 6. g) az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése – csak és kizárólag a rendelkezésre bocsátott iratok, illetve hiteles másolatok, azaz a  Cégbíróságra beadott társasági szerződés, a cégbírósági végzés és a bankszámla- illetve  folyószámlahitel szerződés vagy a Megbízó kifejezett írásbeli utasítása alapján; 
 7. h) az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások  időben történő összeállítása; 
 8. i) tájékoztatás nyújtása a Megbízót terhelő adófizetési kötelezettségekről; j) az adóhatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartás; 
 9. k) a tárgyhót követő második hónap 12. napjáig a Megbízott által a R!port applikációval  készített menedzsment riport megküldése Megbízó részére)  
 10. l) adótanácsadás külön díj ellenében (a tanácsadás díját a Díjtáblázat tartalmazza)  

A Megbízott a fenti i) pontban rögzítettekkel kapcsolatosan rögzíti, hogy nem jelenti részéről  szerzádésszegést, ha a Megbízót előzetesen tájékoztatja arról, hogy rajta kívülálló okból kifolyólag  nem tud a részére menedzsment riportot küldeni a fent megjelölt időpontig 

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az éves beszámolónak az illetékes szerveknek való  megküldése jogszabály alapján, főszabályként a Megbízó feladata. A Megbízó az éves  beszámolójának aláírásával és ahhoz kapcsolódó dokumentumok Megbízott rendelkezésére  bocsátásával felhatalmazza és utasítja a Megbízottat, hogy a Megbízó éves beszámolóját az  illetékes szerveknek megküldje. A továbbítás módját a Megbízott a körülmények, előírások  figyelembevételével választja meg. A Megbízott a Megbízó éves beszámolóját az írásbeli utasítást  követően is csak abban az esetben továbbítja az illetékes szervek felé, amennyiben a Megbízó az  annak elkészítéséhez szükséges minden Könyvelési Iratot, illetve információt a Megbízott  rendelkezésére bocsátott, illetve a Megbízónak a Megbízott irányába semmilyen tartozása nem  áll fenn. Amennyiben a Megbízó a szükséges iratokat és információkat késedelmesen, az éves  beszámoló beküldési határidejét követően bocsátja a Megbízott rendelkezésére, úgy a késedelem  jogkövetkezményeiért kizárólag a Megbízó felelős. 

A fenti h) pontban foglaltak nem vonatkoznak a termékdíjra, nemzetközi Áfa-visszaigénylésre,  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER), Nemzeti Élelmiszerbiztonsági  Hivatalnál, valamint Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál intézendő Ügyekre, Ügyfélkapun  keresztül intézendő egyéb, nem a megbízó bevallásaival kapcsolatos ügyekre. 

A számlák kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálatán túlmenően a Megbízottnak nem  kötelessége a Megbízó által rendelkezésére bocsátott bizonylatok jogszabályoknak való  megfelelősségének ellenőrzése, illetve a szerződések tartalmának, jogszabályoknak történő  megfelelősségének, illetve érvényességének vizsgálata. 

A Megbízott a Megbízó részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági  kérdésekben folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek formája egyrészről a Megbízott hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, illetve az előre  egyeztetett időpontban személyes konzultáció, vagy az írásban feltett kérdésekre adandó írásos  válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Megbízott köteles a  felmerült kérdésekben a Megbízót tájékoztatni, és egyben köteles felhívni a Megbízó figyelmét a  témával kapcsolatban előre látható következményekre. A Megbízott a lehetőségek ismertetésén  túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megbízó feladata, annak  következményeit teljes mértékben a Megbízó köteles viselni. 

A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az 5. pontban rögzített Szolgáltatási Díj havonta 90  perc időtartamú konzultációt foglal magában, mely kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos  technikai kérdések megválaszolására terjed ki. Minden egyéb, így különösen, de nem kizárólag  adózási és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos konzultáció időtartamát és díjazását a Díjtáblázat  tartalmazza.

2.2. Adatszolgáltatás

A Megbízott annak érdekében, hogy a Megbízó a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-044176; adószám: 11905246- 2-41, a továbbiakban: „Hiventures”) felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének eleget  tudjon tenni, jelen Szerződés alapján közreműködik az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges  dokumentumok összeállításában és azokat a Hiventures által meghatározott, illetve elfogadott  formátumban a Megbízó rendelkezésére bocsátja. 

A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Megbízott a jelen pont  szerinti szolgáltatását abban az esetben tudja teljesíteni, amennyiben a Megbízó a 2.1. pontban  definiált Könyvelési Iratokat az ott megadott határidőig a Megbízott rendelkezésére bocsátja.  A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja, így amennyiben a Megbízó a Könyvelési  Iratokat nem bocsátja időben a Megbízott rendelkezésére, úgy az abból eredő semmilyen  hátrányos következményért nem vállal felelősséget, amely abból adódik, hogy a Megbízó  késedelmesen tesz eleget a Hiventures felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez való hozzájárulás keretében a Megbízott  kizárólag az alábbiakra vállal kötelezettséget. A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával kijelenti,  hogy tudomással bír arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettsége az alábbiakban rögzítetteknél  szélesebb körben áll fenn, azonban annak teljesítése a Megbízó feladata és kötelezettsége. 

Az adatszolgáltatás teljesítése során a Megbízott mindig a Megbízóban tulajdonosi részesedéssel  rendelkező, a Hiventures által kezelt tőkealapra vonatkozó szabályoknak megfelelően jár el. A Megbízó adatszolgáltatási kötelezettsége keretében, havi, negyedéves és éves  rendszerességgel köteles a Hiventures felé adatszolgáltatást teljesíteni. A Megbízott a Megbízó  részére jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás keretében a Megbízó adatszolgáltatási  kötelezettségének teljesítéséhez a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint  működik közre.  

A Megbízott a havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a tárgyhónapot követő hónap 19.  napjáig az bocsátja az 1. sz. mellékletben meghatározottakat a Megbízó rendelkezésére:

A Megbízott a negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a negyedév utolsó  hónapját követő hónap 19. napjáig bocsátja az 1. sz. mellékletben meghatározottakat a Megbízó  rendelkezésére: 

A Megbízott az éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a tárgyévet követő év február 14. napjáig bocsátja az 1. sz. mellékletben meghatározottakat a Megbízó rendelkezésére.

2.3. Bérszámfejtési feladatok elvégzése 

A Megbízott – amennyiben a Megbízó ezirányú igényét az Adatlapon jelzi a Megbízott felé – bérszámfejtési feladatokat végez a Megbízó részére.  

A Megbízó köteles a jogszabályoknak megfelelő bérszámfejtés érdekében a Megbízott részére  maradéktalanul rendelkezésre bocsátani a tárgyhavi teljeskörű bérszámfejtéshez szükséges és  alább részletezett iratokat: 

 1. a) belépő foglalkoztatottak adatai, korábbi munkahelyi dokumentumaik; 
 2. b) munkaszerződések, belépéssel kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok; c) munkaszerződés módosítások és azokkal kapcsolatos nyilatkozatok, a jogviszonyok  megszűnésének iratai; 
 3. d) tagi és megbízási jogviszonyok szerződései és nyilatkozatai; 
 4. e) havi munkaidő nyilvántartás; 
 5. f) béren kívüli juttatások adatai, aláíró ívei, szabályzatai; 
 6. g) havi bérszámfejtési dokumentumok aláírt példányai, bérjegyzékek, aláíró jegyzékek; h) kilépő foglalkoztatottak nyomtatványainak aláírt példányai 

A Megbízott feladata a Megbízó munkavállalóival kapcsolatos bérszámfejtési feladatok elvégzése,  így különösen az alábbiak: 

 1. a) a havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, a levonásoknak, a  kifizetendő nettó bérek összegének a megállapítása; 
 2. b) bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása; 
 3. c) társadalombiztosítási jelentések, összesítők (állami- és magán-nyugdíjpénztárak felé történő  elszámolások, egészségbiztosítási elszámolások) elkészítése, postázása; 
 4. d) a Megbízó által fizetendő adók és bérrel kapcsolatos járulékok megállapítása, ezeknek a  kötelezettségeknek a pénzügyi teljesítéséhez szükséges információk megadása; e) egyéni és a Megbízóra vonatkozó összesítő munkaügyi és bérügyi nyilvántartások vezetése.

3. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

3.1. Annak érdekében, hogy a Megbízott a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatait elláthassa,  a Megbízó képviseletében eljáró személy (vezető tisztségviselő) köteles személyes ügyfélkapu,  illetve a Megbízó jogi személy részére cégkapu regisztrációra. 

3.2. A jelen Szerződés hatálya alatt a Megbízó köteles továbbá: 

 1. a) saját analitikus nyilvántartásainak vezetésére (pl. gépjármű-nyilvántartások, szerződések,  sorszámozott bizonylatok nyilvántartása, készletek, leltározási feladatok, házipénztár); b) vevőszámláinak kiállítása, beérkező számláinak, levelezésének iktatása; 
 2. c) a Megbízott által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a fizetendő adók, járulékok és  egyéb közterhek határidőben történő megfizetése; 

3.3. A Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok és az azokban szereplő gazdasági események  (valódiság)tartalmáért, az átadott iratok, adatok és feljegyzések hitelességéért és azok  teljeskörűségéért a Megbízó felelős. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízó nevére kiállított és  Megbízott részére átadott Könyvelési Iratok kizárólag a vállalkozási tevékenységével felmerült  kiadásokat tartalmazzák. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott csak olyan tételek  könyvelésére köteles, amelyhez jogszabályban meghatározott bizonylat tartozik. A Könyvelési  Iratok tartalmáért és valódiságáért a Megbízó tartozik felelősséggel.

3.4. A Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni, amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti belföldi vagy külföldi kapcsolt vállalkozással rendelkezik. A bejelentési kötelezettség független attól, hogy a Megbízott ezen kapcsolt  vállalkozás részére Szolgáltatást nyújt vagy sem, a kötelezettség a Megbízót akkor is terheli, ha a  Megbízott a kapcsolt vállalkozás részére Szolgáltatást nyújt. 

A tájékoztatással egyidejűleg a Megbízó az alábbiakat köteles a Megbízott tudomására hozni: – kapcsolt vállalkozás neve; 

– kapcsolt vállalkozás adószáma; 

– kapcsolt vállalkozás előző üzleti évre vonatkozó bevételi adatai (beszámoló hiányában becsült  bevételi adatai); 

– a kapcsolt vállalkozás által foglalkoztatottak létszáma 

A Megbízót a fenti tájékoztatási kötelezettség évente, valamennyi kapcsolt vállalkozás  vonatkozásában terheli. 

A Megbízó úgyszintén köteles a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a kapcsolt  vállalkozási viszonyokban vagy a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő fenti adatokban bármilyen  változás következik be. A Megbízott ezen túlmenően évente, minden év december 5. napjáig egy  az adatok frissítését, változások bejelentését lehetővé tevő adatlapot küld a Megbízó részére, aki  azt köteles a Megbízott részére annak átvételét követő 5 napon belül visszaküldeni. A Megbízó az  adatlap kitöltésére és visszaküldésére abban az esetben is köteles, amennyiben az adatokban  változás nem történt. 

A Megbízott a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján szükséges valamennyi hatósági  adatszolgáltatást elvégzi. 

A fenti tájékoztatások elmaradásából, illetve a szolgáltatott adatok valótlanságából eredő minden  következményért a Megbízott a felelősségét teljes körűen kizárja

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

A jelen Szerződés szerinti megbízási jogviszony az ÁSZF Megbízó részéről történő elfogadásával  jön létre és határozatlan ideig tart. 

5. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

5.1. A Megbízó a Szolgáltató által végzett Szolgáltatásért szolgáltatási díjat (a továbbiakban:  “Szolgáltatási Díj“) köteles fizetni. A Szolgáltatási Díjak összegét az Adatlap (mellyel a Megbízó  jelen Szerződést elfogadja) elválaszthatatlan mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza. A  Szolgáltatási Díjat a Megbízó banki átutalással köteles megfizetni a Megbízott számlán szereplő  bankszámlaszámára (a továbbiakban: “Megbízott Bankszámlaszáma“). A tárgyidőszakra (a  továbbiakban: “Tárgyidőszak“) vonatkozó Szolgáltatási Díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított  számlában szereplő határidőig köteles megfizetni a fent rögzített módon. 

5.2. A Megbízott a Díjtáblázatban feltűntetett Szolgáltatási Díjból az adatszolgáltatási díjként  megjelölt tételnek a felszámítására a Hiventures útján a Megbízó részére nyújtott támogatásnak  a Megbízó részére folyósításáig nem jogosult. Az előbbire tekintettel a jelen ÁSZF szerinti  jogviszony létrejöttétől a támogatás folyósításáig a Megbízó, a Megbízott és a Hiventures  megegyezése alapján a Díjtáblázat szerinti könyvelési és bérszámfejtési díjazástól eltérő díjazás is  alkalmazható. 

A támogatás Megbízó általi felhasználását követően – az adatszolgáltatással járó teher csökkenése  miatt – a Megbízó, a Megbízott és a Hiventures általi közös megegyezés alapján a Megbízott  részére járó Szolgáltatási Díjból adatszolgáltatási díj jogcímen járó díjrész csökkenthető.

A Szolgáltatási Díjból adatszolgáltatási díj jogcímen fizetendő összeg magában foglalja a több  forrás (pl.: következő körös befektetés forrása, több tőkealap által nyújtott források stb.)  felhasználására vonatkozó adatszolgáltatást is. 

5.2. A Megbízott a Szolgáltatásról a Tárgyidőszak hónapjának 12. (tizenkettedik) napjáig számlát (a  továbbiakban: “Számla“) köteles kiállítani és azt e-mail útján a Megbízó által megjelölt e-mail  címre megküldeni. A Megbízó köteles a Megbízott által kiállított számlában szereplő határidőn belül teljesíteni. 

5.3. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót és a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes a  Díjtáblázatban szereplő tételeket az ML Accounting vagy az ML Startup jogosult közvetlenül  kiszámlázni a Megbízó részére. 

5.4. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatások körébe nem  tartozó szolgáltatásokat a Díjtáblázat szerint, az ott meghatározott határidőn belül és díjazás  mellett, egyedi megbízás alapján látja el. Az Egyedi Megbízásokról készült a Szolgáltató által  kiállított tételes kimutatáson alapuló számlákban foglalt összeget a Megbízó köteles a  kézhezvételt követő 5 munkanapon belül Megbízott részére megfizetni. 

5.5. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződés nem a Tárgyidőszak  utolsó napjával kerül megszüntetésre, akkor a tört időszakra arányosan járó Szolgáltatási Díj  összegét a Megbízottól nem követelheti vissza, köteles a teljes a fenti módon kiállított számlában  foglalt összeget a Megbízott részére megfizetni. 

5.6. Az elvégzendő feladat vagy a tételszám változása esetén a Hiventures-nek, a Megbízónak, illetve  a Megbízottnak joga van egyeztetést kezdeményezni az 5.1 pont szerinti díjazástól eltérő díjazás  bevezetéséről. Amennyiben az egyeztetés eredményeképpen a felek azt állapítják meg, hogy a  Szolgáltatás Díj változtatása nem szükséges, úgy a Szolgáltatási Díjra a legutolsó Díjtáblázat  irányadó. Ha azonban az egyeztetés eredményeképpen a felek úgy ítélik meg, hogy az előzőekben  említett szempontok figyelembevételével a Szolgáltatási Díj változtatása (csökkentése vagy  növelése) indokolt, úgy a Megbízott új Díjtáblázatot készít, melyet a tervezett változtatást  megelőző 30 nappal megküld a Megbízó részére. A Megbízó a megváltoztatott Díjtáblázatot az  átvételtől számított 15 napon belül elfogadhatja vagy ha a változtatással nem ért egyet, jelen  Szerződést a 7.1. pont rendelkezései szerint felmondhatja. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót,  hogy amennyiben a megváltoztatott Díjtáblázatra a 15 napos határidőn belül nem nyilatkozik, úgy  az elfogadottnak tekintendő és Megbízott jogosult a módosított Díjtáblázat kézhezvételének  hónapját követő hónaptól a módosított Díjtáblázat szerinti Szolgáltatási Díjat a Megbízónak  kiszámlázni. 

5.7. Amennyiben a Megbízó kettő (2) havi Szolgáltatási Díj összegének megfizetésével késedelembe  esik, Megbízott jogosult a jogviszony fenntartásával a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A  felfüggesztés időtartama alatt a Megbízott a Szolgáltatás nyújtására nem köteles és minden  késedelemből eredő jogkövetkezmény és felelősség a Megbízót terheli. A felfüggesztés nem  minősül a Megbízott jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei megszegésének.

6. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen Szerződés alapján a Megbízott által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Megbízott  a Megbízó munkavállalóinak, partnereinek adatait feldolgozza ezért a jelen Szerződéses  kapcsolatban a Megbízó adatkezelőnek, a Megbízott adatfeldolgozónak minősül, amelyre  tekintettel a Megbízó jelen Szerződés alapján felkéri a Megbízottat a szükséges és alább  meghatározott személyes adatok kezelésére. A Megbízott nyilatkozik, hogy adatkezelése az  Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és valamennyi hatályos jogszabálynak  megfelel, és az általa kezelt adatok biztonságához kapcsolódóan az érintettek jogai védelmét  biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtotta. 

6.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen utasítás adására a Megbízó jogosult, kizárólag írásban,  azonban a Megbízott köteles minden késedelem nélkül, haladéktalanul tájékoztatnia a Megbízót, 

ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami, vagy más uniós  adatvédelmi rendelkezéseket.  

6.3 A Megbízott a Megbízó külön írásbeli engedélye nélkül a jelen Szerződés teljesítésével  összefüggésben az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe, illetve az alábbiak részére  továbbíthat személyes adatokat: 

6.3.1. Könyvelési szolgáltatással összefüggésben:  

1) Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest,  Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-928027,  adószáma: 14964303-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, telefonszám: 06-1- 235-0405, e-mail: accounting@meyerlevinson.com) részére 

2) Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc  tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma:  23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, telefonszám: 06-1-445-1445, e mail: info@riport.co.hu) részére 

3) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (információ: www.nav.gov.hu

4) A Megbízó székhelye, telephelye, illetve fióktelepe szerint illetékes helyi önkormányzatok,  mint adóhatóságok 

6.3.2 Bérszámfejtési szolgáltatással összefüggésben:  

1) INTENTOR Könyvelőiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142  Budapest, Ungvár utca 39., cégjegyzékszám: 01-09-913183, adószám: 14642010-2-42,  képviseli: Kulcsár Dénes ügyvezető, e-mail: berszamfejtes@meyerlevinson.com) illetve  annak munkavállalói részére továbbíthatja. 

2) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (információ: www.nav.gov.hu

3) Fentieken túlmenően a Vállalkozás által kezelt adatok továbbításra kerülhetnek a  Megbízottal együttműködésben álló Dr. Varga Balázs (címe: 1052 Budapest, Deák Ferenc  tér 3., kamarai azonosító száma: 36070967, e-mail: balazs.varga@meyerlevinson.com)  vagy Dr. Varga Balázs Máté (címe: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3., kamarai azonosító  száma: 36072284, e-mail: balazs.mate.varga@meyerlevinson.com) jogi vélemények  megalkotása céljából, illetve annak munkavállalói, alvállalkozói részére. 

6.4 A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó érdekében kezelt személyes adatokhoz  kezelése során tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan, az üzleti titoktartás  szabályainak megfelelően kezeli. 

6.5 A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, a  lehetséges mértékben segíti a Megbízót abban, hogy teljesíteni tudja az érintett jogainak  gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket, segíti továbbá a Megbízót, hogy a GDPR előírásait be tudja  tartani, továbbá késedelem nélkül rendelkezésére bocsát minden olyan információt amely a  Megbízó kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, illetve lehetővé teszi és elősegíti  a Megbízó által végzett auditokat. A Megbízó köteles tájékoztatni a Megbízottat abban az esetben  amennyiben egy érintett gyakorolni kívánja a GDPR szerinti jogait. Amennyiben a Megbízó  mulasztásából valamely információ nem vagy késedelmesen jut el a Megbízott részére, a Megbízó  kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottat haladéktalanul kártalanítja.  

6.6 Amennyiben jelen Szerződés megszűnik, úgy a Megbízott az általa a jelen Szerződéssel  összefüggésben kezelt személyes adatokat törli, illetve kérés esetén azokat a Megbízó részére  visszaszolgáltatja. 

6.7 A jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megbízott az alábbi adatok kezelésére jogosult:

Kezelt adatok: könyvelési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Megbízó vevőinek, szerződött  partnereinek, alvállalkozóinak családi és utóneve, a szállítási címe, illetve számlázási címe  (amennyiben a szállítási címtől eltér), adószáma, bankszámlaszáma, amennyiben az átadott  számlán, szerződésen ez megtalálható; 

Bérszámfejtési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan: a Megbízóval munkaviszonyban álló  munkavállaló, vagy magánszemély tagjainak családi és utóneve(i), lakcíme vagy tartózkodási hely  címe, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, személyi azonosító jele, személyi igazolvány  száma, adóazonosító jele, állampolgársága, bankszámlaszáma, végzettségének igazolása,  tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye 

Az adatkezelés jogalapja: a könyvelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Megbízó és a partnerei  között létrejött szerződések, kiállított számlákhoz kapcsolódóan a Megbízóra vonatkozó jogi  kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), nevezetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak  történő bejelentés céljából, míg a bérszámfejtési feladatok körében a Megbízó és munkavállalói  között megkötött munkaszerződés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és a  munkavállalóra vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), nevezetesen a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő bejelentés céljából. 

Az adatkezelés célja: a Megbízó jogszabályi kötelezettségeinek, így különösen bevallási  kötelezettségeinek és könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése 

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban előírt ideig, illetve jelen Szerződés megszűnéséig.

7. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

7.1 Jelen Szerződést a Felek rendes és rendkívüli felmondással egyaránt megszüntethetik. Jelen  Szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) napos felmondási idővel bármelyik Fél indoklás  nélkül megszüntetheti a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. Jelen Szerződést  rendkívüli, azonnali hatályú felmondással bármelyik Fél megszüntetheti a másik Fél súlyos  szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondás csak írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú  nyilatkozat útján lehetséges. A rendkívüli felmondást indokolni kell. A rendes felmondással  jogosult a Megbízott a jelen Szerződést megszüntetni üzletpolitikájában bekövetkezett változás  esetén is. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen Szerződésben foglaltak megsértése, így különösen: 

– a Megbízó részéről a Szolgáltatási Díj ismételt meg nem fizetése vagy ismételten 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelmes fizetése; 

– a Megbízó részéről a jelen Szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a határidő  lejártát követő 10 napon belüli nem vagy nem teljes körű teljesítése; 

– a Megbízott részéről a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése, így különösen a  törvényben meghatározott feltételeknek nem megfelelő könyvvezetés végzése. 

7.2 Amennyiben a Megbízó bármely Szolgáltatási Díj fizetési kötelezettségének a 7.1. pont szerinti határidőben nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és  erről az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni, valamint a késedelmes díj után a  mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén. 

7.3 Rendesfelmondással jogosult továbbá jelen Szerződést felmondani a Megbízott abban az esetben  is, amennyiben a Megbízó tulajdonosa olyan módon megváltozik, hogy a tulajdonosi szerkezete a  Megbízott számára nem azonosítható, különösen, ha a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti tényleges  tulajdonos személye nem megállapítható vagy amennyiben a tulajdonosváltozás  eredményeképpen a Megbízottnak a Megbízót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések  végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi  elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti körülmény  fennállása miatt magasabb kockázati kategóriába kellene besorolnia.  

7.4 A Megbízott jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a  Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) nem elérhető. 

7.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha a Megbízó gazdasági társaság felszámolását az  illetékes bíróság jogerősen, vagy nem jogerősen elsőfokon elrendeli. 

7.6A Megbízott a felmondását a Megbízónak a Díjtáblázatban megjelölt e-mail címére, míg Megbízó a felmondását az info@meyerlevinson.com címre köteles bejelenteni. A Megbízott ezután felkeresi a Megbízót a szerződés felmondás konkrét lépéseivel kapcsolatban. A Megbízó és  a Megbízott az e-mail útján történő közlést hivatalos kézbesítési formának fogadják el. A Megbízó, illetve a Megbízott által megküldött felmondás az elküldés napján kézbesítettnek tekintendő. A  Megbízott rendkívüli felmondása esetén a Megbízott a felmondást tartalmazó e-mail üzenet  megküldésének napjától kezdődően a Szolgáltatás nyújtására nem köteles. 

7.7 Valamely Fél mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért  a másik Felet anyagi felelősség nem terheli. 

7.8 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottat a Szolgáltatás ellátása során adott tanácsok  kapcsán anyagi felelősség nem terheli. A Megbízott továbbá nem tartozik felelősséggel olyan  kárért, amely akár a neki szolgáltatott helytelen adat vagy a Megbízás szempontjából fontos tény  elhallgatása miatt következik be, különös tekintettel a Számviteli törvényben definiált teljesség és  a valódiság elvének megsértéséből. 

7.9 A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban az ML  Accounting szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed a Megbízott  tevékenységére is. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott kizárólag abban az esetben  felelős a Szolgáltatással kapcsolatosan, amennyiben a Megbízónak okozott kár a Megbízottnak  felróható, illetve azt a Megbízott érdekkörében felmerülő mulasztás vagy egyéb  kötelezettségszegés okozta. A Megbízott felelőssége kiterjed a Megbízottnak felróható okból a  Megbízó részére kiszabott (adó)bírságra, késedelmi pótlékokra, azonban nem terjed ki az  esetlegesen megállapított adóhiányra. A Megbízott felelősségének felső határa évenként  100.000.000,- Ft azaz százmillió forint, káreseményenként 20.000.000,- Ft azaz húszmillió forint.  

7.10 A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatással kapcsolatos minden  könyvelési anyag a Megbízott székhelyén a Szerződés megszűnését követő 5. munkanaptól  kezdődően munkaidőben, előzetes egyeztetést követően 9:00 órától 17:00 óráig átvehető,  azonban az elektronikus könyvelési anyagokat, valamint az ahhoz kapcsolódó analitikákat csak a  Megbízó esetleges fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítését követően áll módjában a  Megbízottnak kiadni. Amennyiben a Megbízó a Szerződés megszűnését követő 15 munkanapon  belül az iratokat nem veszi át, akkor a Megbízott jogosult azokat a Megbízó költségén annak – eltérő tájékoztatás hiányában – az Adatlapon meghatározott székhelyére vagy ügyvezetőjének  lakcímére megküldeni, azzal, hogy az ilyen módon megküldött iratok kézbesítését joghatályosnak  tekintik. 

7.11 A Szerződés megszűnése esetén a Megbízott írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat,  bíróságokat és egyéb szerveket a Megbízás megszűnéséről. Ezzel egyidőben a Megbízónak is  kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban  megszabott módon és formában.  

7.12 Amennyiben jelen Szerződés rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, akkor a megszűnés  napjától kezdődően a Megbízó képviseletében a Megbízót terhelő bármely bevallási  kötelezettséget nem köteles teljesíteni, az ebből esetlegesen a Megbízót érő kárral kapcsolatosan  kártérítési felelősségét Megbízott kizárja. Amennyiben a Szerződés rendes felmondással szűnik  meg és a rendes felmondás a Megbízó részéről teljesítendő jogszabályi kötelezettségek  teljesítésére tekintettel alkalmatlan időre esne, akkor a felmondás csak a jogszabályi 

kötelezettség teljesítését követően hatályosul. A jelen Szerződés bármely okból történő  megszűnése esetén a Megbízó haladéktalanul köteles új könyvelőt megbízni, ennek  elmaradásából származó kárának megtérítését a Megbízottól nem követelheti.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A jelen ÁSZF elfogadásával Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a Megbízó adataiban, így különösen a Megbízó üzletvezetésében és tulajdonosi körében bekövetkezett  változásról a változástól számított 8 napon belül email, fax, vagy levél útján értesíti Megbízottat.  Fenti értesítési kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. 

8.2 A jelen ÁSZF-et a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani, azonban az ilyen módosítás nem  teheti a Megbízó kötelezettségeinek teljesítését lényegesen terhesebbé. A Megbízott minden  esetben, a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal megelőzően értesíti a Megbízót,  amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezését módosítja. Amennyiben a Megbízó a  módosítás ellen az előbbi határidőn belül nem tiltakozik, úgy az a módosítások Megbízó részéről  történő elfogadásnak minősül. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak. 

8.3 Jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden korábbi a Felek között létrejött és érvényben volt  megállapodást, a jelen Szerződés elfogadását követően a Felek jogviszonyára jelen Szerződés  rendelkezései irányadóak. 

8.4 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény, így különösen a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

8.5 A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítést magyar nyelven, elektronikus vagy postai  levélben, írásos formában kell elküldeni, illetve kikézbesíteni, vagy személyesen, illetve telefax  útján eljuttatni a Megbízott részére a jelen Szerződés preambulumában rögzített  elérhetőségeinek valamelyikére, míg a Megbízó részére az Adatlapon szereplő elérhetőségének  valamelyikére. Amennyiben a Felek adataiban változás következik be, azt 3 (három) napon belül  írásban közlik a másik Féllel. 

8.6 A Felek törekszenek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás  kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a  tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Felek nem képesek békés úton  megoldani a vitás kérdéseket, a jogviták eldöntésére a Felek pertárgytól és annak értékétől  függően a Megbízott székhelye szerinti bíróságok illetékességét kötik ki. 

Utoljára módosítva: 2021. május 12.

1. sz. melléklet 

Adatszolgáltatással kapcsolatos vállalások

 

Havi adatszolgáltatás

 

Inkubációs 

Magvető 

Növekedési

Banki kivonatok 

Megbízó  

biztosítja 

Megbízó biztosítja 

Megbízó biztosítja

Pénzügyi adatok 

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

Vevői állomány 

excel 

excel 

excel

Szállítói állomány 

excel 

excel 

excel

Főkönyvi kivonat 

PDF 

PDF 

PDF

Pénztárjelentés 

PDF 

– 

Megvalósítási célhely használati jogviszonyának  igazolása

Megbízó  

biztosítja 

– 

Helyi iparűzési adó alá történő bejelentkezés  igazolása 

PDF 

– 

 

Negyedéves adatszolgáltatás

 

Inkubációs 

Magvető 

Növekedési

Banki kivonatok 

Megbízó biztosítja 

Megbízó  

biztosítja

Megbízó  

biztosítja

Pénzügyi adatok 

excel sablon alapján 

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

Vevői állomány 

excel 

excel 

excel

Szállítói állomány 

excel 

excel 

excel

Főkönyvi kivonat 

PDF 

PDF 

PDF

Pénztárjelentés 

PDF 

PDF 

PDF

Szöveges riport 

Megbízó biztosítja 

Megbízó  

biztosítja

Megbízó  

biztosítja

Mérleg 

excel sablon alapján 

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

Eredménykimutatás 

excel sablon alapján 

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

Egyszerűsített mérleg 

PDF 

PDF 

PDF

Egyszerűsített eredménykimutatás 

PDF 

PDF 

PDF

Létszámadatok/Foglalkoztatottak száma 

excel sablon alapján 

PDF 

PDF

Vevő korosított kimutatás 

PDF 

PDF 

PDF

Szállító korosított kimutatás 

PDF 

PDF 

PDF

Forrásfelhasználás tételes kimutatás

excel sablon alapján  terv-tény  

összehasonlítással

excel sablon  

alapján

excel sablon  

alapján

Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó  elszámoló bizonylatok 

Megbízó biztosítja 

Megbízó  

biztosítja

Megbízó  

biztosítja

Adófolyószámla 

PDF 

PDF 

PDF

Megvalósítási célhely használati  

jogviszonyának igazolása 

Megbízó biztosítja 

Megbízó  

biztosítja

Megbízó  

biztosítja

Helyi iparűzési adó megfizetésének  igazolása 

PDF 

PDF 

PDF

 

Éves adatszolgáltatás

 

Inkubációs 

Magvető 

Növekedési

A tárgyév várható eredményéről és a saját tőke  alkulásáról szóló jelentés 

– 

PDF 

PDF

Előzetes törvényi előírásoknak megfelelő  beszámoló megküldése

A rendelkezésre  álló  

formátumban

A rendelkezésre  álló  

formátumban

A rendelkezésre  álló  

formátumban

Elfogadott beszámoló megküldése

A rendelkezésre  álló  

formátumban

A rendelkezésre  álló  

formátumban

A rendelkezésre  álló  

formátumban